Bro Ffestiniog       Buy Local Survey     Ymgyrch Prynu’n Lleol,

This survey is being organised by the Blaenau Ffestiniog Chamber of Commerce and Tourism, with help from the Dref Werdd and Gwynedd Council.


The aim of this survey is to gather the views of the local community about how we can market local goods, services and products in the Ffestiniog area to local people. This ranges from items in shops, cafes, restaurants and pubs, products which are produced here or services provided by local people. It is hoped that this will help the local Ffestiniog economy.


This is part of the Shop Local initiative started and developed by Councillor Mandy Davies- Williams.


It is a short survey and your views are very important to us. Thank you for your time.


Mae’r arolwg yma yn cael ei drefnu gan Siambr Fasnach a Thwristiaeth Blaenau Ffestiniog gyda chymorth gan Y Dref Werdd a Chyngor Gwynedd.

Nôd yr arolwg hwn yw casglu barn y gymuned leol ar sut y gallwn farchnata nwyddau lleol, gwasanaethau a chynnyrch yn ardal Bro Ffestiniog ac i bobl leol. Mae hyn yn amrywio o eitemau mewn siopa, caffis a bwytai a thafarndai, cynnyrch sydd yn cael ei gynhyrchu yma neu wasanaethau a ddarperir gan bobl leol. Y gobaith yw y bydd hyn yn helpu'r economi leol ym Mro Ffestiniog.

Mae’r holiadur yn rhan o fenter a gychwynnwyd a ddatblygwyd gan y Cynghorydd Mandy Davies - Williams.

Mae’r arolwg yn un fechan, ac mae eich barn chi yn bwysig i ni. Diolch am eich amser.


Question Title

* 1. About You. Do you ? (please tick which one applies) Amdanoch chi? 

Question Title

* 2. Do you buy from local producers?  Eich Arferiad Siopa ?

Question Title

* 3. What goods or services do you buy locally? Pa nwyddau ydach chi’n prynu’n lleol neu wasanaethau ydach chi’n ei ddefnyddio?

Question Title

* 4. How can we encourage or promote buying locally?  Sut gallwn hyrwyddo ac annog prynu’n lleol?

Question Title

* 5. Do you recommend local goods,products and services to others?  Pa fath o farchnata / cyhoeddusrwydd byddai’n eich helpu chi i brynu yn lleol yn hytrach na phrynu o du allan i’r ardal?

Question Title

* 6. If you do not buy locally what do you think we should do to change your way of shopping?  Oes unrhyw beth arall hoffech chi ddweud rydych yn meddwl byddai’n helpu?

T