Have you volunteered in your community, for an organisation or any COVID-19 Support Group during the COVID-19 crisis? Would like to share your experience to help us build a strong volunteering community and have a chance to win an Apple iPad mobile tablet?
If so, your time and feedback would be valued by completing this short 10 question survey. You will be entered into our prize draw to win an Apple iPad mobile tablet. This survey is open to people who have volunteered during the COVID-19 pandemic in the county of Cardiff. 

Introduction:
This survey is being conducted by Cardiff Third Sector Council (C3SC), Cardiff Council, Cardiff and Vale University Health Board and Glamorgan Voluntary Services (GVS). This work has been heightened during the COVID-19 crisis with C3SC recruiting over 4000 volunteers and supporting our communities by responding to over 6,000 volunteering enquiries. However, we are most proud of the communities' response to this crisis in Cardiff and Wales in general. Therefore, we don’t want to lose that enthusiasm and want to ensure that those who have given their time to their community during the COVID-19 crisis are given the opportunities to do so again and to provide us with feedback. This will help us to build a strong(er) volunteering infrastructure in Cardiff to support people to volunteer/help and can react quickly to emergencies in the future.

Data Protection - Cardiff Third Sector Council (C3SC) complies with current data protection legislation. The information you provide will only be shared with your consent and any personal data will be stored securely in accordance. Please visit our Privacy Policy page. /

Ydych chi wedi gwirfoddoli yn eich cymuned, ar gyfer sefydliad neu unrhyw Grŵp Cymorth COVID-19 yn ystod argyfwng COVID-19? A hoffech chi rannu eich profiad i'n helpu ni i ddatblygu cymuned wirfoddoli gref a chael cyfle i ennill tabled symudol Apple iPad?

 

Os hoffech, byddem yn gwerthfawrogi’ch amser a'ch adborth trwy gwblhau'r arolwg byr hwn o 10 cwestiwn. Caiff eich enw ei roi yn ein raffl fawr i ennill tabled symudol Apple iPad. Mae'r arolwg hwn yn agored i bobl sydd wedi gwirfoddoli yn ystod pandemig COVID-19 yn sir Caerdydd.Cyflwyniad:
Mae'r arolwg hwn yn cael ei gynnal gan Gyngor Trydydd Sector Caerdydd (C3SC), Cyngor Caerdydd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro a Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg (GVS). Mae'r gwaith hwn wedi'i ddwysáu yn ystod argyfwng COVID-19 gyda C3SC yn recriwtio dros 4000 o wirfoddolwyr ac yn cefnogi ein cymunedau trwy ymateb i dros 6,000 o ymholiadau am wirfoddoli. Fodd bynnag, rydym yn fwyaf balch o ymateb cymunedau i'r argyfwng hwn yng Nghaerdydd a Chymru yn gyffredinol. Felly, nid ydym am golli'r brwdfrydedd hwnnw ac rydym am sicrhau bod y rhai sydd wedi rhoi eu hamser i'w cymuned yn ystod argyfwng COVID-19 yn cael cyfleoedd i wneud hynny eto ac i roi adborth i ni. Bydd hyn yn ein helpu i ddatblygu seilwaith gwirfoddoli cryf(ach) yng Nghaerdydd i gynorthwyo pobl i wirfoddoli/helpu, seilwaith a all ymateb yn gyflym i argyfyngau yn y dyfodol.

Diogelu Data – mae Cyngor Trydydd Sector Caerdydd (C3SC) yn cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth gyfredol ar ddiogelu data. Dim ond gyda'ch caniatâd chi y caiff y wybodaeth a roddwch ei rhannu a bydd unrhyw ddata personol yn cael ei storio'n ddiogel yn unol â hynny. Ewch i'n tudalen Polisi Preifatrwydd.

Question Title

* 1. During the COVID-19 crisis, did you help anyone or did you find a volunteering opportunity? / Yn ystod argyfwng COVID-19, a wnaethoch chi helpu unrhyw un neu a ddaethoch o hyd i gyfle i wirfoddoli?

Question Title

* 2. How easy or difficult was it to find out about the opportunity to volunteer/help? / 2. Pa mor hawdd neu anodd oedd hi i ddysgu am y cyfle i wirfoddoli/helpu yn y lle cyntaf?

Question Title

* 3. Was this the first time you volunteered? / Ai hwn oedd y tro cyntaf i chi wirfoddoli? 

Question Title

* 4. If you answered ‘No’ above, how frequently did you volunteer before the start of the COVID-19 pandemic in 2020? / 1.     Os ateboch chi 'Nage' uchod, pa mor aml wnaethoch chi wirfoddoli cyn dechrau pandemig COVID-19 yn 2020? 

Question Title

* 5. How did you find out about the opportunity? / Sut wnaethoch chi ddysgu am y cyfle yn y lle cyntaf? 

Question Title

* 6. Tell us about your volunteering experience. Did you have a positive volunteering experience? / Rhowch wybod i ni am eich profiad o wirfoddoli. A gawsoch chi brofiad da o wirfoddoli?

Question Title

* 7. Why did you volunteer/help out during the COVID-19 crisis? / Pam wnaethoch chi wirfoddoli/helpu yn ystod argyfwng COVID-19?

Question Title

* 8. Would you be interested in continuing to volunteer/help in the future? / A fyddai gennych ddiddordeb mewn dal ati i wirfoddoli/helpu yn y dyfodol? 

Question Title

* 9. If we provided you with further information about volunteering opportunities, would you continue to volunteer/help? 9. Pe byddem yn rhoi gwybodaeth bellach i chi am gyfleoedd i wirfoddoli, a fyddech chi'n dal ati i wirfoddoli/helpu? 

Question Title

* 10. From your experience of volunteering during this pandemic, was there anything else that could have been put in place to enable you to help others, volunteer or make access to volunteering opportunities and the process easier? O'ch profiad o wirfoddoli yn ystod y pandemig hwn, a oedd unrhyw beth arall y gellid fod wedi'i roi yn ei le i'ch galluogi i helpu eraill, i wirfoddoli neu i wneud mynediad at gyfleoedd gwirfoddoli a'r broses o wirfoddoli yn haws? 

0 of 12 answered
 

T