Ymddiriedolaeth Ystrad Fflur – Holiadur Prosiect Datblygu Treftadaeth ac Allgymorth

Cyfeiriwch at y Crynodeb Prosiect am ragor o wybodaeth am y prosiect arfaethedig.

Os hoffech drafod y Prosiect Datblygu Treftadaeth ac Allgymorth ymhellach, cysylltwch â ni ar info@strataflorida.org.uk

Ymddiriedolaeth Ystrad Fflur, Y Beudy, Mynachog Fawr, Ffordd yr Abaty, Pontrhydfendigaid, Ceredigion, SY25 6ES.

Gallwch ddod o hyd i ni ar y cyfryngau cymdeithasol hefyd:
Facebook @YstradFflur Twitter @YstradFflur Instagram @ystradfflurstrataflorida

Question Title

* 1. Ydych chi’n llenwi’r holiadur fel unigolyn neu ar ran sefydliad?

Question Title

* 2. Ar y cyfan, beth yw’ch barn chi ar y Prosiect Datblygu Treftadaeth ac Allgymorth a gynigiwyd gan Ymddiriedolaeth Ystrad Fflur?

Question Title

* 3. Pa un o’r meysydd arfaethedig hyn sydd o ddiddordeb i chi neu’ch sefydliad? (dewiswch gynifer ag sy’n berthnasol)

Question Title

* 4. Beth fyddech chi neu’ch sefydliad yn gobeithio’i ennill o’n prosiect (dewiswch gynifer ag sy’n berthnasol)

Question Title

* 5. Oes unrhyw fathau eraill o brosiectau datblygu treftadaeth ac allgymorth yr hoffech eu gweld yn cael eu cynnwys? (nodwch)

Question Title

* 7. Fyddech chi’n hapus i Ymddiriedolaeth Ystrad Fflur gysylltu â chi i drafod ymhellach rai o’ch ymatebion i’r holiadur?

Question Title

* 8. Dewis iaith ar gyfer unrhyw ohebiaeth i’r dyfodol:

Question Title

* 9. Ydych chi'n hapus i'r wybodaeth rydych chi wedi'i darparu drwy'r holiadur hwn gael ei rhannu â chyllidwyr posibl y mae Ymddiriedolaeth Ystrad Fflur yn ystyried eu bod yn briodol?

Question Title

* 10. Unrhyw sylwadau neu syniadau pellach am y Prosiect Datblygu Treftadaeth ac Allgymorth?

0 of 10 answered
 

T