ADRAN 1 - CYFLOG A PHENSIYNAU

Diolch am gwblhau arolwg y Cwestiwn Mawr NASUWT 2022. Eleni rydym yn awyddus i gael eich barn ar eich holl brofiadau fel athro/athrawes, yn enwedig o ystyried heriau'r 12 mis diwethaf.
 
Bydd ymatebion dienw i'r arolwg yn cael eu rhannu ag ymchwilwyr trydydd parti a sefydliadau partner NASUWT at ddibenion ymchwil a dadansoddi yn unig. Defnyddir y dadansoddiad i'n helpu i ddarparu gwybodaeth ar gyfer polisi, dylanwadu ar drafodaeth gyhoeddus a lobïo llywodraeth ar ran ein haelodau. Bydd hefyd yn helpu'r NASUWT i wella ein gwasanaethau i aelodau. Dim ond data wedi’i chyfuno a dienw a gaiff ei rannu a'i gyhoeddi, ac ni fydd yn bosibl adnabod ymatebwyr unigol.
 
Rydym yn cydnabod ac yn cynnal ein rhwymedigaethau o dan Ddeddf Diogelu Data'r 2018 y DU a Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol yr UE (GDPR), yn ogystal â'n cyfrifoldebau fel rheolydd data i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.
 
I gael mwy o wybodaeth am sut rydym yn prosesu data personol, gweler polisi preifatrwydd NASUWT yn http://www.nasuwt.org.uk/privacypolicy.
 
Os oes gennych unrhyw gwestiynau, neu os byddwch yn newid eich meddwl, cysylltwch â campaigns@mail.nasuwt.org.uk

Question Title

* 1. O gymharu â galwedigaethau eraill, ydych chi’n credu bod addysgu'n gystadleuol o ran y cyflogau a'r gwobrwyon sydd ar gael?

Question Title

* 2. Ydych chi'n teimlo eich bod yn cael eich talu ar lefel cyflog sy'n briodol i’ch sgiliau a lefel eich profiad fel athro/athrawes?

Question Title

* 3. Ydych chi’n credu bod lefelau cyflog yn gwneud i unigolion benderfynu peidio â dilyn gyrfa mewn addysgu?

Question Title

* 4. Ydych chi'n teimlo bod eich cyfraniadau pensiwn yn fforddiadwy?

Question Title

* 5. Ydych chi'n bryderus am eich sefyllfa ariannol?

Question Title

* 6. Yn ystod y 12 mis diwethaf, ydych chi wedi gorfod gwneud unrhyw rai o'r canlynol? (Ticiwch bob un sy'n berthnasol)

T