The Welsh Government is currently consulting on a framework for regional investment for Wales. The proposal can be found here and sets out the Welsh Government's thinking on the future of regional investment outside the European Union.   

The proposals set out in the consultation are specifically looking at how to invest any replacement funding that comes from UK Government following our withdrawal from the European Union. 

While we would encourage all organisations to submit a response to this consultation, WCVA will be submitting a response based on the general views of the third sector.  

To contribute to WCVA’s response, please submit your feedback by 13 May 2020.

***********************************************************************

Ar hyn o bryd mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar fframwaith ar gyfer buddsoddi rhanbarthol i Gymru. Gellir gweld y cynnig yma ac mae’n amlinellu syniadaeth Llywodraeth Cymru ynglŷn â dyfodol buddsoddi rhanbarthol y tu allan i’r Undeb Ewropeaidd.

Mae’r cynigion a amlinellir yn yr ymgynghoriad yn edrych yn benodol ar sut i fuddsoddi unrhyw gyllid disodli a ddaw gan lywodraeth y DU wedi i ni adael yr UE.

Tra byddem yn annog pob mudiad i gyflwyno ymateb i’r ymgynghoriad hwn, bydd CGGC yn cyflwyno ymateb yn seiliedig ar safbwyntiau cyffredinol y trydydd sector.
 
I gyfrannu at ymateb CGGC, cyflwynwch eich adborth erbyn 13 Mai 2020.

Question Title

* 1. Would you like to complete this survey in English or Welsh? / Ydych chi eisiau cwblhau’r arolwg yma in Saesneg neu Cymraeg?

T