Mae’r arolwg hwn yn rhan o raglen waith a gyllidir gan Lywodraeth Cymru i ddatblygu fframwaith ar gyfer gwirfoddoli o fewn iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.
 
Os yw eich mudiad yn gysylltiedig â’r gwaith o gynllunio, rheoli neu recriwtio gwirfoddolwyr er mwyn cefnogi’r gwaith o gyflenwi iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru, byddem yn gwerthfawrogi eich amser i ymateb i’r arolwg hwn erbyn 13 Mawrth 2021.
 
Mae croeso i chi rannu’r arolwg hwn gyda mudiadau eraill yn eich rhwydwaith.
 
Bydd yr holl wybodaeth a gesglir yn cael ei chadw yn unol â PHOLISI DIOGELU DATA CGGC a’i ddatganiad preifatrwydd. 
https://wcva.cymru/wp-content/uploads/2020/01/Polisi-Diogelu-Data-CGGC-1.pdf
 
https://wcva.cymru/cy/hysbysiad-preifatrwydd/
 
Bydd yr holl ymatebion yn gyfrinachol, ond os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â dorothyh@richard-newton.co.uk
 
Diolch am gymryd rhan.

Question Title

Image
Grwpiau Ffocws
Rydyn ni’n gwahodd pobl i ymuno â grwpiau ffocws lle byddwn ni’n trafod gwirfoddoli ym maes iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.
 
I ymuno â grŵp ffocws, cliciwch ar un o’r dolenni canlynol

Question Title

* 1. Beth yw enw eich mudiad? (mae’r ymatebion yn gyfrinachol, ond bydd hyn yn ein galluogi i gael gwared ag atebion sydd wedi’u dyblygu)

Question Title

* 2. Beth sy’n disgrifio eich mudiad orau? Ticiwch un

Question Title

* 3. Rwy’n cadarnhau bod fy mudiad yn ymwneud â gwirfoddoli (i gefnogi’r gwaith o gyflenwi gwasanaethau yn hytrach na llywodraethu sefydliadol) mewn un o’r meysydd gweithredu canlynol.

Question Title

* 4. Beth sy’n disgrifio’r ffordd y mae eich mudiad yn ymwneud â gwirfoddoli orau? Ticiwch bob un sy’n berthnasol.
Os nad ydych chi’n gysylltiedig â gwirfoddolwyr ac nad ydych chi’n mynd i fod yn gysylltiedig â gwirfoddolwyr yn y dyfodol, yna nid yw gweddill yr arolwg hwn yn berthnasol i’ch mudiad. Diolch. 

Question Title

* 5. Mae mudiadau o fewn y sector hwn yn amrywio’n fawr o ran eu maint a chroesawir pob safbwynt yr un fath. A allwch chi ddweud wrthym beth sy’n disgrifio eich safbwynt chi orau?

Question Title

* 6. Disgrifiwch eich rôl. Rwyf yn –

Question Title

* 7. Ym mha ardaloedd ydych chi’n Darparu Gwasanaeth? Ticiwch bob un sy’n berthnasol

Question Title

* 8. Sut ydych chi’n darparu gwasanaethau?

Question Title

* 9. A yw eich mudiad

Question Title

* 10. Dywedwch wrthym a yw eich gwasanaethau iechyd/gofal cymdeithasol wedi’u rheoleiddio neu heb eu rheoleiddio

Question Title

* 11. Ar beth mae eich mudiad yn canolbwyntio?

Question Title

* 12. A ydych chi’n gweithio mewn partneriaeth ag unrhyw un o’r canlynol? Ticiwch bob un sy’n berthnasol

Mae cwestiynau 13 i 26 yn ymwneud â gwirfoddolwyr. Os nad ydych chi’n cynnwys gwirfoddolwyr yn eich gwasanaethau ar hyn o bryd, ond yn bwriadu gwneud hynny yn y dyfodol, ewch i Gwestiwn 27. Diolch

Question Title

* 13. A allwch chi ddweud wrthym â pha fath o wasanaethau y mae eich gwirfoddolwyr yn gysylltiedig – ticiwch bob un sy’n berthnasol

Question Title

* 14. Faint o wirfoddolwyr gweithredol sy’n ymwneud â darparu gwasanaethau iechyd/gofal cymdeithasol o fewn eich mudiad?

Question Title

* 15. A ydych chi’n credu bod gennych ormod neu ddim digon o unrhyw un o’r grwpiau canlynol yn cael eu cynrychioli o fewn eich proffil gwirfoddolwyr at ddibenion eich mudiad?

  Heb gynrychiolaeth ddigonol Gormod o gynrychiolaeth
Pobl ifanc o dan 18 oed
Pobl hŷn dros 60 oed
Lleiafrif ethnig
Dynion
Menywod
Pobl wedi ymddeol
Pobl ddi-waith
Anabledd
Siaradwyr Cymraeg
Siaradwyr ieithoedd ar wahân i Gymraeg neu Saesneg
Arall – cwblhewch y blwch isod

Question Title

* 16. Yn gyffredinol, a yw nifer y rolau gwirfoddoli wedi cynyddu neu ostwng o ganlyniad i bandemig COVID-19?

Question Title

* 17. A ydych chi wedi sylwi ar unrhyw newidiadau yng nghyfansoddiad y gwirfoddolwyr? A oes cynnydd neu ostyngiad amlwg mewn gwahanol garfannau o’r boblogaeth wirfoddolwyr? Rhowch ychydig o wybodaeth yn y blwch isod

Question Title

* 18. Pa effaith y mae pandemig COVID-19 wedi’i chael ar wirfoddoli yn y gwasanaethau rydych chi’n eu darparu? A allwch chi ddisgrifio unrhyw newidiadau yn y ffyrdd o weithio, e.e. gwasanaethau newydd, gweithio o bell neu’n ddigidol, yn y blwch isod 

Question Title

* 19. Pam mae gwirfoddolwyr yn cefnogi eich mudiad? Ticiwch bob un sy’n berthnasol

Question Title

* 20. Sut mae eich gweithgareddau gwirfoddoli’n cael eu cyllido? (Ticiwch gymaint ag sy’n berthnasol)

Question Title

* 21. I ba raddau mae’r gwirfoddoli yn eich mudiad wedi’i ymwreiddio mewn gweithio mewn partneriaeth â darparwyr statudol

Question Title

* 22.  Pa fesuriadau effaith ydych chi’n eu casglu ar weithgareddau gwirfoddoli?

Question Title

* 23. Pa effaith mae eich gwirfoddolwyr yn ei chael ar y rheini y maen nhw’n eu cefnogi?

Question Title

* 24. I ba rai o Nodau Llesiant Cenedlaethol Cymru ydych chi’n credu bod y gwirfoddoli yn eich mudiad yn cyfrannu atynt? Ticiwch bob un sy’n berthnasol

Question Title

* 25.  Yn eich barn chi, sut ydych chi’n credu bod gwirfoddoli yn eich mudiad yn cyfrannu at Nodau Llesiant Cenedlaethol Cymru?

Question Title

* 26. Rydyn ni’n gobeithio amlygu a rhannu enghreifftiau o arferion da

Gallai’r rhain gynnwys        
  • Modelau newydd a/neu ffyrdd newydd o weithio o ganlyniad i bandemig COVID-19  
  • Cefnogi gofal integredig ar gyfer pobl ag anghenion lluosog
  • Cynnwys gwirfoddolwyr yng ngwaith rheoli/llywodraethu’r mudiad, e.e. cynlluniau strategol
  • Gwaith partneriaeth rhwng mudiadau cyflenwi sy’n cynnwys gwirfoddolwyr  
  • Gwirfoddolwyr yn datblygu sgiliau trosglwyddadwy
  • Llwybrau i gyflogaeth ar gyfer gwirfoddolwyr
  • Mesur effaith – A oes gennych chi unrhyw adroddiadau gwerthuso y byddech chi’n barod i’w rhannu?
  • Astudiaethau achos o arferion gorau
Anfonwch y rhain at dorothyh@richard-newton.co.uk

Question Title

* 27. Os ydych chi’n fodlon i ni gysylltu â chi ynghylch y prosiect, gadewch eich enw a’ch cyfeiriad e-bost. Byddwn yn anfon copi o’r adroddiad terfynol atoch ar e-bost.

0 of 27 answered
 

T