* 1. My Child likes this school? 
Mae fy mhlentyn yn hoffi'r ysgol hon?

* 2. I believe that my child is safe at school?
Credaf fod fy mhlentyn yn ddiogel yn yr ysgol?

* 3. I believe that my child behaves well in school
Credaf fod fy mhlentyn yn ymddwyn yn dda yn yr ysgol

* 4. If I share problems or issues with the school, it responds and deals with them appropriately.
Os byddaf yn rhannu problemau neu faterion a'r ysgol, mae'n ymateb ac yn delio gyda nhw yn briodol.

* 5. I believe that the quality of teaching is good
Credaf fod ansawdd yr addysgu yn dda

* 6. I believe that staff expect my child to work hard and do his/her best.
Credaf fod staff yn disgwyl i'm plentyn weithio'n galed a gwenud ei (g)orau 

* 7. I believe the school helps my child to take responsibility (for work and behaviour).
Credaf fod yr ysgol yn helpu fy mhlentyn i gymryd cyfrifoldeb (am waith ac ymddygiad)

* 8. I believe that the school keeps me well informed about my child's progress.
Credaf fod yr ysgol yn fy hysbysu'n dda am gynnydd fy mhlentyn

* 9. I believe that staff treat all children fairly and with respect.
Credaf fod staff yn trin pob plentyn yn deg ac yn eu parchu.

* 10. I believe the school is well run and managed. 
Credaf fod yr ysgol yn cael ei rhedeg a'i rheoli'n dda.

T