Question Title

* 1. Enw / Name

Question Title

* 2. Cyfeiriad e-bost / Email address

Question Title

* 3. Oedran / Age

Question Title

* 5. Ydych chi'n siarad Cymraeg? / Do you speak Welsh?

Question Title

* 6. Ydych chi neu aelod o'r teulu yn mynychu neu'n defnyddio unrhyw wasanaethau Menter Bro Morgannwg a nodir isod? / Do you or a member of your family attend or take part in any of Menter Bro Morgannwg's activities and services listed below?

Question Title

* 7. Ydych chi'n meddwl bod gwasanaethau Menter Bro Morgannwg wedi cael effaith positif ar yr iaith Gymraeg yn y Fro? / Do you think that Menter Bro Morgannwg's services have had a positive effective on the Welsh language in the Vale?

Question Title

* 8. Sut ydych chi'n clywed am weithgareddau a gwasanaethau Menter Bro Morgannwg? / How do you hear about Menter Bro Morgannwg's activities and services?

Question Title

* 9. Sut mae modd i Menter Bro Morgannwg wella ein gwasanaeth hyrwyddo a marchnata? / How could Menter Bro Morgannwg improve our marketing and promotion?

Question Title

* 10. Os nad ydych chi'n defnyddio gwasanaethau Menter Bro Morgannwg, nodwch pam / If you do not use Menter Bro Morgannwg's services please tell us why.

Question Title

* 11. Ym mha ardaloedd ym Mro Morgannwg hoffech chi weld y Fenter yn datblygu gwasanaethau newydd? / In which areas of the Vale would you like to see us developing new services?

Question Title

* 12. Ydych chi'n gwybod am unrhyw leoliadau addas yn eich cymuned leol y bydden ni'n gallu datblygu gwasanaethau? / Do you know of any possible locations in your local community that we could use for our services?

Question Title

* 13. Wrth i ni gynllunio ein gwasanaethau ar gyfer y 2 flynedd nesaf, ym mha feysydd hoffech chi weld y Fenter yn gweithio a datblygu? / As we plan our services for the next 2 years, which services would you like to see us creating or developing in the Vale?

Question Title

* 14. Unrhyw syniadau eraill am feysydd i'w datblygu dros y 2 flynedd nesaf? / Any other ideas of services to develop over the next 2 years?

Question Title

* 15. Diolch am gyfrannu. Nodwch isod os hoffech y cyfle i ennill taleb £30 John Lewis / Thank you for your contribution. Please note below if you would like be entered into a draw for a chance to win a £30 John Lewis voucher.

T