Helo, hoffem i chi rannu eich syniadau am wasanaethau gofal a lles yn ardal Practis Preseli

Mae angen cymorth i ofalu amdanom ni’n hunain ar lawer ohonom ni – a’n teulu a’n ffrindiau hefyd – neu fe fydd angen hynny yn y dyfodol – neu mae angen cymorth gyda lles. Ystyr lles yw gwneud pethau sy’n gwneud i ni deimlo’n dda ac yn hapus.

Gwyddom fod gofalwyr sy’n derbyn tâl yn ymweld â phobl yn eu cartrefi i’w helpu, ond roeddem ni am wybod tybed a allai gofalwyr neu gymdogion, neu bobl eraill yn ein cymuned, helpu mewn ffordd wahanol… ymweld â ffrindiau, mynd am dro, siopa neu gymryd rhan mewn gweithgareddau?

Cynlluniwyd yr arolwg byr hwn i roi gwybod i ni beth yw eich syniadau chi am ofal a lles, ac a ydych chi’n credu y byddai cael eich cymuned i ddechrau sefydliad lleol i wneud hyn yn syniad da? A allai roi mwy o lais a rheolaeth i chi dros wasanaethau? Byddai angen i ni weithio’n galed er mwyn cydweithio â’n gilydd i gyflawni hyn.

I’n helpu ni, hoffem wybod mwy am ein cymuned yn gyntaf.

Question Title

* 1. Amdanoch chi – nodwch eich grŵp oedran, ticiwch focs:

Question Title

* 2. Amdanoch chi – nodwch eich statws cyflogaeth, ticiwch bob bocs sy’n berthnasol:

Question Title

* 3. Beth sy’n gwneud i chi deimlo’n gadarnhaol am eich cymuned? Ticiwch hyd at bedwar peth o’r rhestr isod.

Question Title

* 4. Os ydych chi’n gofalu am rywun, beth sy’n gwneud i’r unigolyn hynny deimlo’n gadarnhaol am ei gymuned yn eich barn chi? Ticiwch hyd at bedwar peth o’r rhestr isod.

Question Title

* 5. Beth sy’n helpu eich synnwyr o les nawr yn eich ardal leol? Ticiwch hyd at bedwar peth o’r rhestr isod.

Question Title

* 6. Beth sydd ar goll yn eich ardal leol a fyddai’n helpu eich lles? Ticiwch hyd at bedwar peth o’r rhestr isod.

Question Title

* 7. Yn eich barn chi, beth yw’r heriau mwyaf ar gyfer gofal a lles yn eich cymuned yn sgil Covid-19? Ticiwch hyd at bedwar peth o’r rhestr isod.

Question Title

* 8. Beth yw eich teimladau cyffredinol am ddarpariaeth gofal a chymorth gyda lles yn eich ardal chi?

Question Title

* 9. A fyddech chi’n cefnogi sefydliad gofal a lles sy’n cael ei redeg yn lleol, wedi’i sefydlu gan eich cymuned, i helpu pobl i barhau i fyw yn eu cartrefi eu hunain?

Question Title

* 10. Pe bai sefydliad gofal a lles a fyddai’n cael ei redeg yn lleol yn cael ei sefydlu yn eich cymuned i helpu pobl i barhau i fyw yn eu cartrefi eu hunain, a fyddech chi’n ystyried gwirfoddoli eich amser neu gyfrannu mewn rhyw ffordd arall i gefnogi’r sefydliad hwn?

Question Title

* 11. Mwy amdanoch chi… Ticiwch gymaint o focsys ag y dymunwch chi yn y rhestr isod.

Question Title

* 12. Yn olaf, hoffech chi dderbyn mwy o wybodaeth am wasanaethau gofal a lles dan arweiniad sefydliad cymunedol? Bydd eich manylion yn cael eu cadw at ddibenion gwybodaeth am wasanaethau gofal a lles yn eich cymuned, yn unol â’n Polisi Preifatrwydd sydd ar gael yma: https://cymru.coop/hysbysiad-preifatrwydd-gofal-cymunedol-lles/

0 of 12 answered
 

T