Cyflwyniad / Introduction

Erbyn 31 Mai 2019 bydd rhaid i Gyngor Sir y Fflint baratoi a chyhoeddi Strategaeth Toiledau Lleol. I helpu i ddatblygu’r strategaeth hon fe hoffem eich gwahodd i rannu eich safbwyntiau. Y dyddiad cau ar gyfer adborth yw dydd Gwener, 26 Ebrill 2019.
 
Am fwy o wybodaeth ynglŷn â sut rydym yn trin yr wybodaeth rydych chi’n ei roi inni, cliciwch yma

By 31 May 2019 Flintshire County Council must prepare and publish a Local Toilets Strategy. To help in the development of this strategy, we would like to invite you to share your views. The closing date for your feedback is Friday 26 April 2019.  

For more information about the way we handle the information you provide please click here

T