Holiadur tai - Housing Survey

Pwrpas yr holiadur yma yw casglu gwybodaeth am yr angen lleol a’i gyflwyno mewn adroddiad i’r Awdurdod Lleol, Cyngor Cymuned a phartneriaid tai. Ni fydd manylion personol yn cael ei ddatgelu na’i rannu yn unol â Rheoliadau ‘GDPR’. Adroddiadau ystadegol yn unig yw’r adroddiadau yma.  Bydd llenwi’r ffurflen yn dangos eich bod yn fodlon i ni wneud hyn.
Byddwn yn dadansoddi'ch atebion yn gyfrinachol ac yn paratoi adroddiad o’r data ein hunain yn y fath fodd fel na ellir adnabod unrhyw unigolion na chartrefi.

The purpose of this questionnaire is to collect information about local housing needs to be presented in the form of a report to the Local Authority, Community Council and housing partners. No personal details will be shared in line with laws pertaining to the GDPR. These reports are statisitical in nature. By filling in this form you are consenting to the use of your data in this way.
Data will be analysed in a confidential manner and the report on the data will be presented in such a way that no individuals or households can be identified.
Rhan 1: Eich Cartref
Part 1: Your Household

T