ጹማቕ

ናህና ናይ ገጽ ንገጽ ኣገልግሎት ናይ ሲቪክ ማእከል ብምኽንያት ኮቪድ-19 ተዓጽዩ ጸኒሑ ኣሎ። ቅድሚ ሲቪክ ሰንተር ዳግም ምኽፋቱ፡ እዚ ካውንስል ዝያዳ ኣገልግሎታት ኣብ ኦንላይን ንምዝርጋሕ መደብ ኣብ ምምዕባል ይርከብን ከምኡ ድማ ምስ ናይ ዲጂታል ኣጠቓቕማ ሕቶታት ንዘለዎም ይድግፍን ናይ ማሕበራዊ ምርሕሓቕ ስጉምትታት የተኣታቱን። ኣብ ታሕሳስ 2020 ሓድሽ ኣገልግሎት ዳግም ክንከፍት መደብ ኣሎና ከምኡ ድማ ብዛዕባ እማመና እንታይ ትሓስቡ ክንሰምዕ ውን ንደሊ ኢና።

ንምንታይ ለውጢ ክንገብር ኣብ መደብ ኣሎና

ነበርቲ እዚ ናይ ሲቪክ ማእከል ብጣዕሚ ድምጺ ዝበዝሖን፡ ተኸፊቱ ዝውዕልን ከምኡ ድማ ናበይ ከምትኸይድ ኣጸጋሚ ከምዝነበረ ሓቢሮሙና፡ ነቶም ብዝያዳ ናትና ሓገዝ ዝደለዩ ቀጻሊ ልዑል ብቕዓት ዘለዎ ኣገልግሎት ከይንህብ ልዑል ቁጽሪ በጻሕቲ ኣጸጋሚ ገይርዎ።

ኣብ ግዜ ምዕጻው፡ እዚ ካውንስል ንነበርትን ዋኒነ ትካላትን ንዓና ንምርካብ ምብጻሕ ከየድለየ ዝያዳ ብተለፎንን ናይ ቪድዮ ጻዊዒታትን ኢመይላትን መንገድታት ኣተኣታትዩ ኣሎ። ናህና መርበብ ሓበረታ እውን ነውፍር ኣሎናን ከምኡ ከኣ መደወሊ ማእከልና ነመሓይሾ ኣሎና፡ ስለዚ ከኣ ዓማዊል ዝደልዩዎ ሓበረታ ቀልጢፎም ንክረኽቡ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ዝቐለለ ይኸውን ኣሎ።

እምነትና ድማ ሰባት ዝያዳ ኣብ ገዛ ብሙዃን ክሰርሑ ከለዉ ዝያዳ ዝምችእ ሙዃኑ እዩ፡ ከምኡ ከኣ ብወብሳይትን ተለፎንን ዝውሃብ ኣገልግሎት ካብ’ቲ ገጽ ንገጽ ዝውሃብ ኣገልግሎት ን ቤ/ምኽሪ ዝያዳ ዝሓሰረ ዋጋ ስለዝኾነ በዚ ምኽንያት እዚ ካውንስል ገንዘብ ንኹቕጥብ ይሕግዝን እዚ ገንዘብ ድማ ን ሕብረተሰብ ላምበዝ ዘድልይዎ ካልኦት ኣገልግሎታት ዳግማይ ንምውፋር ድማ ይሕግዝ።

እንታይ ክንልውጥ መደብ ሕዚና ኣሎና

ናህና እማመ እዚ ናይ ገጽ ንገጽ ኣገልግሎት ብፉሉይ ዝውሃብ ነቶም፡
 • ንናይ ቤ/ምኽሪ ኣገልግሎት ብወብሳይት ወይ ተለፎን ንክረኽቡ ኣጸጋሚ ዝኾኖምን ብገለ ገለ ምኽንያት ከም እንግሊዝ ቀዳማይ ቋንቆኦም ዘይኮነን፡ ኩነታት ጥዕና ኣእምሮ፡ ናይ ምምሃር ጸገማት፡ ናይ ህዋሳት ወይ ናይ ምዝራብ ጸገም ናይ ሓደ ንሓደ ኣገልግሎት ዝደልዩ፡
 • ኮምፒተራትን ስካነራትን ኣብ ገዛ ዘይብሎም ወይ ኣብ ኣጠቓቕማ ሐገዝ ዝደልዩን፡
 • ኣብ ሓደጋ ናይ ምሳኣን ገዛ ዝርከቡ
 • ምስ ናይ ቤ/ምኽሪ ኣገልግሎት ቆጸራ ዘለዎምን
እዚ ነቲ ኣገልግሎት ካብ ናይ ቅድሚ ሕጂ ንላዕሊ ልዑል ብቕዓትን ከምኡ ድማ ውልቃዊ ኣቀራርባ ንውሑድ ጉጅለ ናይ ዓማዊል ንከዳሉ ከኽእሎ እዩ።

ናይ ሲቪክ ሰንተር ምድሪ ቤት ዳግማይ ንምንዳፍ መደብ ሒዝና ኣሎና ከምኡ ድማ ኣብ ኣባላትን ተክኖሎጅን ወፍሪ ንምግባር መደብ ኣሎና በዚ ድማ እዚ ዝስዕብ ከነዳሉ ንኽእል፡
 • ተቐባልን ውሑስን ከምኡ ድማ ህዱእ ከባቢ
 • ብዛዕባ ነገራት ከመይ ገርካ ትፍጽሞም ንጹር ርክባትን ምልክታትን
 • ንዓማዊል ዝተማሓየሸ ብሕታውነት
 • ንዓማዊል ብሉጽ ብቕዓት ዘለዎ ክንክንን ከምኡ ድማ ዝተፈላለዩ ጠለባት ናይ ውልቀ ሰባት ጽቡቕ ግብረመልሲ ዝህቡ ልዑል ስልጠና ዝወሰዱ ኣባላት
 • ዓማዊል ኣገልግሎታት ብዝቐለለ ክጥቀሙ ክኽእሉ ምእንቲ ዝተመሓየሸ ተክኖሎጂ
 • ናይ ምንቅስቓስ ጸገም ንዘለዎም ንድሌታቶም ዘማልእ ቦታ
 • ኣንጻር ምልባዕ ቫይረሳት ናትኩም ድሕነትን ምክልኻልን ዘረጋግጽ ቦታ
እዚ መጽናዕቲ ወይ ሳርቨይ ምስ ናይ ላምበዝ ካውንስል ዘለኩም ርክብ፡ ትጥቀሙሎም ናይ ርክብ ኣገባባት፡ ከምኡ ድማ ብዛዕባ እዚ ኣገልግሎት ሓሰብናዮ ዘሎና ለውጥታትን ናይ ቦታ ኣቀማምጣንን ዲዛይንን ዝምልከት ሕቶታት ክሓትት እዩ። እዚ ዝያዳ 15 ደቓይቅ ኣይወስድን እዩ ከምኡ ከኣ ነቲ ውጺኢታት ንእማመታትና ዝያዳ ከነመሓይሽ ክንጥቀመሉ ኢና። ንምስታፍኩም ነመስግን!

T