Hyfforddiant Diogelu Youth Cymru

Youth Cymru is the Third Sector Youth Representative on Cardiff and the Vale’s Safeguarding Training Subgroup. Currently the group is mapping the safeguarding training delivered and accessed across the authority with a view to making training at all levels more available to both the voluntary and statutory sector. Please find a few minutes to answer this survey to complete our picture of need.
Mae Youth Cymru yw Cynrychiolydd Ieuenctid y Trydydd Sector ar Hyfforddiant Diogelu Caerdydd a'r Fro. Ar hyn o bryd, mae'r grŵp yn mapio'r hyfforddiant diogelu a ddarperir ac fe'i gyrchir ar draws yr awdurdod gyda'r bwriad o wneud hyfforddiant ar bob lefel yn fwy ar gael i'r sector gwirfoddol a statudol. Gofynnwn am ychydig funudau i ateb yr arolwg hwn i gwblhau ein darlun o angen.

Question Title

* 1. Name of Contact / Enw'r Cysylltiad

Question Title

* 2. Name of Organisation / Enw'r Sefydliad

Question Title

* 3. What services do you provide? / Pa wasanaethau ydych chi'n eu darparu?

Question Title

* 5. What safeguarding training do your staff receive? / Pa hyfforddiant diogelu y mae eich staff yn ei dderbyn?

Question Title

* 7. If so what levels do you offer? / Os felly, pa lefelau ydych chi'n eu cynnig?

Question Title

* 8. If not who where do you access your organisations safeguarding training? / Os nad ydych, ble mae eich sefydliad yn derbyn hyfforddiant diogelu?

Question Title

* 9. Any other comments eg. Costs etc. / Unrhyw sylwadau eraill ee. Costau ac ati

T