Mae Helo Blod yn cefnogi busnesau bach i ddefnyddio mwy o Gymraeg yn eu busnes trwy ddarparu gwasanaeth cyfieithu hwylus a chefnogaeth bersonol, sef Helo Blod Lleol.

Wyt ti’n rhedeg busnes? Oes gen ti ddiddordeb mewn rhwydweithio gyda busnesau eraill drwy’r Gymraeg neu yn ddwyieithog? Dyma gyfle i gwrdd â busnesau newydd a chysylltiadau newydd.

Os wyt ti’n dysgu Cymraeg, ti’n siaradwr mamiaith Gymraeg neu heb siarad ers dyddiau’r ysgol - dan ni eisiau dy gefnogi di trwy roi platfform diogel ac arbennig i ti allu cwrdd â busnesau eraill yn y Gymraeg neu’n ddwyieithog. Cei di ddefnyddio cymaint neu cyn lleied ag wyt ti’n hapus i’w ddefnyddio. Rydym eisiau dy gefnogi di ac i ti deimlo’n gyfforddus.

Rydym yn dechrau fel peilot yn y gogledd ddwyrain a’r de orllewin ym mis Ionawr i weld sut mae’n mynd.

Bydd y rhwydwaith yn cael ei gynnal trwy MS Teams neu Zoom. Er mwyn i ni fesur y galw ac ei drefnu i dy siwtio di, basen ni’n gwerthfawrogi taset ti’n llenwi ein holiadur byr erbyn y 30ain o Dachwedd.

Diolch!
Helo Blod supports small businesses to use more Cymraeg in their business by providing a quick and friendly translation service and personal support, Helo Blod Local.

Do you run a business? Are you interested in networking with other businesses through the medium of Cymraeg or bilingually? This can be an opportunity to meet new businesses and new contacts.

If you are learning Cymraeg, you are a first language speaker or have not spoken Cymraeg since the days of school - we want to support you by providing an especially dedicated platform for you to meet other businesses in Cymraeg or bilingually. You can use Cymraeg as much or as little as you are happy to use. We want to support you and make you feel comfortable.

We’re starting as a pilot in the North East and the South West of Wales in January to see how it goes.

The network will be held through MS Teams or Zoom. In order for us to measure the demand and arrange it to suit you, we would appreciate it if you completed our short questionnaire by the 30th of November.

Diolch!
 

Question Title

* 1. Y cwestiwn pwysicaf: Fyddai gen ti ddiddordeb mewn mynychu rhwydwaith busnes Cymraeg/dwyieithog? /
The most important question: Would you be interested in attending a Cymraeg/bilingual business network?

Question Title

* 2. Pa pryd fyddai’n gyfleus i ti? / What time would be convenient for you?

Question Title

* 3. Rydym yn bwriadu cynnal sesiynau sy’n para tua 45-60 munud ar y mwyaf. Fyddai hynny’n gyfleus i ti? /
We plan to hold sessions lasting about 45-60 minutes at the most. Would that suit you?

Question Title

* 4. Pa mor aml fyddet ti’n hoffi mynychu’r sesiynau? /
How often would you like to attend the sessions?

Question Title

* 5. Bydd cyfle i ti drafod dy fusnes a dy fywyd busnes efo busnesau eraill a chreu cysylltiadau. Hoffet ti glywed am themâu neu bynciau penodol? Os felly, pa themâu/pynciau fyddet ti’n hoffi eu trafod?

You will have the opportunity to discuss your business and business life and create links. Would you like to hear about specific topics? If so, what topics would you like to discuss?

Question Title

* 6. Hoffem wybod mwy am dy Gymraeg er mwyn teilwra’r sesiynau i dy siwtio di. Lle wyt ti’n gweld dy hun a dy lefel o’r Gymraeg? /

We would like to know more about your Welsh in order to tailor the sessions to suit you. Where do you see yourself and your level of Cymraeg?

Question Title

* 7. Wyt ti wedi clywed am gyrsiau Cymraeg yn y gweithle o’r blaen? /
Have you heard about 'Welsh in the Workplace' courses before?

Question Title

* 8. Os wyt ti'n hapus i ni dy wahodd i rwydwaith busnes Cymraeg, mae'n groeso i ti adael dy gyfeiriad e-bost yma.
If you're happy for us to invite you to a Welsh Business Network, feel free to leave your email address here.

0 of 8 answered
 

T