Helfa Fawr Capiau Cwyr Cymru  ( Tirfeddianwyr ) / Big Welsh Waxcap Hunt  (Landowners)

Mae Plantlife Cymru yn datblygu prosiect i helpu i adeiladu gwell darlun o laswelltiroedd ffwng capiau cwyr. Fel rhan o’r prosiect rydym yn awyddus i wybod am safleoedd newydd o laswelltiroedd capiau cwyr ac i gefnogi tirfeddianwyr a rheolwyr tir i warchod y ffyngau hardd ac arbennig yma.
Dim ond ar laswelltiroedd gyda maetholion isel lle nad yw’r pridd wedi ei aflonyddu y gwelir y capiau cwyr. Mae Cymru, oherwydd ei hinsawdd a’r tir serth sydd wedi atal aredig, yn bwysig yn rhyngwladol ar gyfer y ffyngau hyn.

Wnewch chi gymryd 5 munud i’n helpu i gynllunio’r prosiect hwn er mwyn cefnogi tirfeddianwyr a rheolwyr tir yn effeithiol i warchod glaswelltir ar gyfer y capiau cwyr. 

Plantlife Cymru are developing a project to help build a better picture of waxcap fungi grasslands. As part of the project we are keen to know about new waxcap grassland sites and to support landowners and land-managers to conserve these beautiful and special fungi.
Waxcap fungi are only found on low nutrient grasslands where the soil has not been disturbed. Wales, due to its climate and the steep terrain that has prevented ploughing, is important internationally for these fungi.

Please take 5 minutes to help us design this project to effectively support landowners and land-mangers to conserve grassland for waxcap fungi.

Question Title

* 4. Pa un o’r datganiadau isod sy’n disgrifio orau pa mor hyderus ydych chi wrth adnabod capiau cwyr?
Which of the following statements best describes how confident are you in identifying waxcap fungi?

Question Title

* 5. Oes gennych chi ddiddordeb mewn dysgu mwy am reoli eich glaswelltir ar gyfer capiau cwyr?
 Are you interested in learning more about managing your grassland for waxcap fungi  

Question Title

* 6. Sut byddech chi’n dymuno cael gwybodaeth am reoli glaswelltiroedd capiau cwyr? Rhifwch i ddangos eich dewis, gyda rhif 1 y dull gorau a 7 y dull lleiaf dewisol
How would you like to find out about managing waxcap grasslands? Please number in preference order 1 being the preferred method, 7 being the least preferred

Question Title

* 7. Pa fath o wybodaeth fyddech chi’n dymuno ei gael i’ch helpu i reoli eich glaswelltir ar gyfer y ffyngau yma? Ticiwch bob un sy’n berthnasol
What type of information would you like to help you manage your grassland for these fungi. Please tick all that apply

Question Title

* 9. Os gwyddoch am unrhyw safleoedd eraill yn lleol y credwch y gallent fod yn dda ar gyfer capiau cwyr neu fod gennych unrhyw sylwadau i’w rhannu, wnewch chi eu nodi isod os gwelwch yn dda. Rhowch y cyfeirnodau grid neu godau post os yw hynny’n bosibl. 
If you know of any other sites locally that you think maybe good for waxcap fungi or have any other comments to share please detail below. Please provide grid references or postcode details if possible.

Question Title

* 10. Fyddech chi’n dymuno derbyn e-newyddion Plantlife Cymru?
Would you like to receive the Plantlife Cymru e-news?

T