Image
Rydym ni, y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu, yn cynnal ymchwiliad i ddyfodol S4C.

Mae'r ymchwiliad yn adeiladu ar ein safbwyntiau cychwynnol, a gyhoeddwyd yn ein hadroddiad ' Y Darlun Mawr: Safbwyntiau cychwynnol y Pwyllgor ar Ddarlledu yng Nghymru'. Mae Llywodraeth y DU yn bwriadu cynnal adolygiad o S4C yn 2017. Rydym bellach yn cynnal ein hymchwiliad ein hunain i S4C.

Rydym am gael gwybod a ydych chi’n credu bod teledu Cymraeg gystal ag y dylai fod a beth y mae cynulleidfaoedd yng Nghymru eisiau ei weld yn y dyfodol o ran darlledu yng Nghymru.

Lleisiwch eich barn trwy lenwi ein harolwg isod, sy’n cau ar 20 Mawrth. Bydd eich cyfraniadau yn bwydo i mewn i’r ymchwiliad a’r argymhellion terfynol.Diogelu Data
Bydd y Cynulliad Cenedlaethol yn defnyddio'r wybodaeth a roddir gennych wrth lenwi'r ffurflen hon yn unol â Deddf Diogelu Data 1998 ac fe'i cedwir hyd nes y gwneir penderfyniad ar y cynigion yn yr ymgynghoriad hwn. Os bydd angen cymryd camau pellach, defnyddir y wybodaeth i lywio'r gwaith hwnnw ac fe'i cedwir hyd nes y daw'r broses i ben. Ni ddefnyddir y wybodaeth at unrhyw ddibenion eraill. Rydym yn deall na fydd pawb yn dymuno rhoi'r wybodaeth hon, ac mae datgelu'r wybodaeth hon yn wirfoddol. Bydd Survey Monkey yn storio'r holl ymatebion i'r arolwg. Gweler y wefan am fanylion am sut y bydd Survey Monkey yn defnyddio eich gwybodaeth: https://www.surveymonkey.com/mp/policy/privacy-policy

Os bydd gennych unrhyw bryderon neu gwestiynau ynghylch sut y defnyddir eich gwybodaeth, cysylltwch â ni yn: ComisiwnyCynulliad.Ymgynghori@cynulliad.cymru

 
9% of survey complete.

T