Screen Reader Mode Icon
Ar hyn o bryd rydym yn edrych ar opsiynau ar gyfer datblygu Neuadd Bentref Pwllglas a Siop Gymunedol Pwllglas ymhellach.   Fel rhan o'r gwaith hwn, rydym yn awyddus i gynnal ymgynghoriad i nodi 'dymuniadau ac anghenion' y gymuned ac eraill sy'n defnyddio'r cyfleusterau.  Bydd yr ymgynghoriad hwn wedyn yn bwydo i mewn i astudiaeth fanylach, gan ystyried y ffordd orau o ddefnyddio lle i'w lawn botensial a pharhau i ddiwallu anghenion pob aelod o'r gymuned.Felly, byddem yn gwerthfawrogi'n fawr pe gallech gymryd yr amser i gwblhau'r arolwg hwn. Bydd cyfranogwyr sy'n dymuno, hefyd yn cael eu cynnwys mewn raffl ar gyfer Hamper Nadolig o Siop Pwllglas.

Diolch

Pwyllgor Neuadd Bentref Pwllglas a Phwyllgor Siop Pwllglas.


Dyddiad cau: 11/12/2021


 

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Question Title

* 1. Ydych chi'n:

Question Title

* 2. 2. Ydych chi'n ymweld â Neuadd Bentref Pwllglas neu'n ei defnyddio? 

Question Title

* 3. Ydych chi'n cymryd rhan mewn unrhyw weithgareddau penodol yn Neuadd y Pentref?

Question Title

* 4. Ydych chi erioed wedi mynychu digwyddiadau yn y Neuadd?

Question Title

* 5. Os byddwch yn ymweld â Neuadd Bentref Pwllglas, a allech hefyd ateb y cwestiynau canlynol?

Question Title

* 6. Pa mor aml ydych chi'n ymweld â Siop Pwllglas? (ticiwch os gwelwch yn dda).

Question Title

* 7. Pa rai o'r ffactorau canlynol sy'n helpu i benderfynu ar eich dewis i ymweld a Siop Pwllglas? (ticiwch gymaint ag sy'n berthnasol yn eich barn chi)

Question Title

* 8. A oes unrhyw resymau eraill yr ydych yn ymweld â'r Siop? Plis Nodwch:

Question Title

* 9. A oes unrhyw nwyddau neu wasanaethau nad ydynt ar gael ar hyn o bryd yr hoffech eu gweld yn cael eu cynnig yn Siop Pwllglas?

Question Title

* 10. I'r rhai ohonoch sy'n byw yn yr ardal, a allech ateb y cwestiynau canlynol hefyd os gwelwch yn dda?

Question Title

* 11. Mae Siop Pwllglas yn ystyried agor siop goffi / caffi bach naill ai ar flaen neu ochr y safle. Ydych chi'n cefnogi'r syniad hwn?

Question Title

* 12. Fyddech chi'n defnyddio'r siop goffi / caffi?

Question Title

* 13. Pe byddech  yn ystyried ymweld a'r caffi, pa mor aml ydych chi'n meddwl fyddai hynny?

Question Title

* 14. Pa ffactorau fyddai'n gwneud i chi ymweld â'r siop goffi/caffi? Sgoriwch bob ffactor (1 yn bwysig iawn, 5 ddim yn bwysig o gwbl)

  Pwysig Iawn Pwysig Da i'w gael Dim yn bwysig Dim yn bwysig o gwbl
Gwasanaeth Cwsmer
Ansawdd y coffi
Ansawdd y bwyd
Cyfleusterau tecawê
Dwyieithrwydd

Question Title

* 15. A oes unrhyw ffactorau eraill a fyddai'n bwysig i chi wrth wneud penderfyniad i ymweld â'r siop goffi / caffi?

Question Title

* 16. A oes unrhyw eitemau penodol yr hoffech eu gweld ar gael yn y siop goffi / caffi?

Question Title

* 17. Amdanoch chi (Ticiwch eich grŵp oedran)

Question Title

* 18. A fyddai gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan mewn raffl fel rhan o'r arolwg hwn?

Question Title

* 19. Pe byddai, rhowch y manylion canlynol os gwelwch yn dda.

Question Title

* 20. Bydd eich manylion personol yn cael eu defnyddio i gadarnhau os mai chi yw enillydd un o'r gwobrau yn unig; a'ch diweddaru drwy e-bost am ddatblygiad y prosiect. Ticiwch fel y bo'n briodol:

0 of 20 answered
 

T