Cyflwyniad

Yn ddiweddar bu Cyfeillion yn dangos mwy o ymwybyddiaeth ac awydd i fynd i’r afael â’r anghyfartaledd cynyddol o ran cyfleoedd, mynediad a ffordd o fyw rhwng y rhai hynny yn ein cymdeithas sy’n ymddangos fel petaent yn elwa’n dda o’r amgylchedd economaidd ac ariannol presennol a’r rhai hynny sy’n dioddef yn sgil tlodi, straen a dieithrio cynyddol ac yn cael eu hallgáu o brif ffrwd cymdeithas fwyfwy yn ariannol. Mae llawer o Gyfeillion yn pryderu’n benodol ynghylch problem amlwg anghydraddoldeb ac allgáu ariannol, gyda llawer o bobl yn methu cael cyfleusterau credyd gan fanciau a chymdeithasau adeiladu, ac felly’n cymryd benthyciadau ar gyfraddau llog afresymol o uchel gan gwmnïau benthyciadau cyfreithiol a benthycwyr arian nad ydynt yn cael eu rheoleiddio. Un ffordd o herio’r allgáu ariannol gwaethaf a ddioddefir yn ein cymunedau yw drwy ddefnyddio undebau credyd.

Hoffai Grŵp Undebau Credyd Cyfeillion Gogledd Cymru, a gefnogir gan Gwrdd Ardal Gogledd Cymru ac sy’n adrodd iddo, annog Cyfeillion lleol a chyrddau Crynwyr lleol i ystyried cefnogi eu hundebau credyd lleol. Gall y gefnogaeth hon fod ar sawl ffurf – hybu ymwybyddiaeth, helpu gyda’r marchnata, gwirfoddoli, a Chyfeillion unigol a chyrddau lleol yn defnyddio cynnyrch cynilo a benthyciadau undebau credyd lleol.  

Yr arolwg hwn

Mae’r arolwg hwn wedi cael ei anfon at bob Cwrdd Crynwyr Lleol ym Mhrydain. Diben yr arolwg yn y lle cyntaf yw canfod pa fath o ymwybyddiaeth, ymwneud â a defnydd o undebau credyd a geir ar hyn o bryd ymhlith Cyfeillion a Mynychwyr. Y gobaith yw y bydd y canlyniadau yn galluogi Grŵp Undebau Credyd Cwrdd Ardal Gogledd Cymru i bennu sut y gallwn roi gwybodaeth a chyngor i Gyfeillion lleol i gynyddu eu brwdfrydedd a’u hymwybyddiaeth ac i ehangu eu hymwneud ag undebau credyd lleol.  
Yn ogystal â llenwi’r arolwg, os oes gan unrhyw Gyfeillion, ffrindiau neu Fynychwyr eu safbwyntiau eu hunain ynghylch sut y gallem gynyddu ymwybyddiaeth o undebau credyd a’n hymwneud â hwy, naill ai yn lleol neu’n genedlaethol, byddai gennym ddiddordeb mawr mewn clywed gennych.

Efallai nad oes gennych unrhyw wybodaeth am eich undebau credyd lleol, neu ddim cyswllt â hwy. Os yw hyn yn wir, hoffem i chithau lenwi’r arolwg hefyd oherwydd mae’r wybodaeth hon yn bwysig iawn inni hefyd. Rhaid llenwi a dychwelyd pob arolwg erbyn diwedd Ebrill 2017.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Grŵp Undebau Credyd Cwrdd Ardal Gogledd Cymru ar nwamcu@gmail.com neu drwy’r post at Grŵp Undebau Credyd Cwrdd Ardal Gogledd Cymru, d/o Tŷ Cwrdd y Crynwyr, Ffordd Holt, Wrecsam LL13 8HN

Ydych chi’n gyfarwydd â diben a gwaith undebau credyd yn y DU?

Question Title

* 1. Ydych chi’n gyfarwydd â diben a gwaith undebau credyd yn y DU?

A oes yna undeb credyd sy’n gwasanaethu’r ardal lle rydych yn byw?

Question Title

* 2. A oes yna undeb credyd sy’n gwasanaethu’r ardal lle rydych yn byw?

Ydych chi yn awr, neu ydych chi erioed wedi bod, yn aelod o’ch undeb credyd lleol neu unrhyw undeb credyd arall?

Question Title

* 3. Ydych chi yn awr, neu ydych chi erioed wedi bod, yn aelod o’ch undeb credyd lleol neu unrhyw undeb credyd arall?

Dywedwch fwy wrthym ynghylch pam y daethoch yn aelod.

Question Title

* 4. Dywedwch fwy wrthym ynghylch pam y daethoch yn aelod.

T