Cyflwyniad

Yn ddiweddar bu Cyfeillion yn dangos mwy o ymwybyddiaeth ac awydd i fynd i’r afael â’r anghyfartaledd cynyddol o ran cyfleoedd, mynediad a ffordd o fyw rhwng y rhai hynny yn ein cymdeithas sy’n ymddangos fel petaent yn elwa’n dda o’r amgylchedd economaidd ac ariannol presennol a’r rhai hynny sy’n dioddef yn sgil tlodi, straen a dieithrio cynyddol ac yn cael eu hallgáu o brif ffrwd cymdeithas fwyfwy yn ariannol. Mae llawer o Gyfeillion yn pryderu’n benodol ynghylch problem amlwg anghydraddoldeb ac allgáu ariannol, gyda llawer o bobl yn methu cael cyfleusterau credyd gan fanciau a chymdeithasau adeiladu, ac felly’n cymryd benthyciadau ar gyfraddau llog afresymol o uchel gan gwmnïau benthyciadau cyfreithiol a benthycwyr arian nad ydynt yn cael eu rheoleiddio. Un ffordd o herio’r allgáu ariannol gwaethaf a ddioddefir yn ein cymunedau yw drwy ddefnyddio undebau credyd.

Hoffai Grŵp Undebau Credyd Cyfeillion Gogledd Cymru, a gefnogir gan Gwrdd Ardal Gogledd Cymru ac sy’n adrodd iddo, annog Cyfeillion lleol a chyrddau Crynwyr lleol i ystyried cefnogi eu hundebau credyd lleol. Gall y gefnogaeth hon fod ar sawl ffurf – hybu ymwybyddiaeth, helpu gyda’r marchnata, gwirfoddoli, a Chyfeillion unigol a chyrddau lleol yn defnyddio cynnyrch cynilo a benthyciadau undebau credyd lleol.  

Yr arolwg hwn

Mae’r arolwg hwn wedi cael ei anfon at bob Cwrdd Crynwyr Lleol ym Mhrydain. Diben yr arolwg yn y lle cyntaf yw canfod pa fath o ymwybyddiaeth, ymwneud â a defnydd o undebau credyd a geir ar hyn o bryd ymhlith Cyfeillion a Mynychwyr. Y gobaith yw y bydd y canlyniadau yn galluogi Grŵp Undebau Credyd Cwrdd Ardal Gogledd Cymru i bennu sut y gallwn roi gwybodaeth a chyngor i Gyfeillion lleol i gynyddu eu brwdfrydedd a’u hymwybyddiaeth ac i ehangu eu hymwneud ag undebau credyd lleol.  
Yn ogystal â llenwi’r arolwg, os oes gan unrhyw Gyfeillion, ffrindiau neu Fynychwyr eu safbwyntiau eu hunain ynghylch sut y gallem gynyddu ymwybyddiaeth o undebau credyd a’n hymwneud â hwy, naill ai yn lleol neu’n genedlaethol, byddai gennym ddiddordeb mawr mewn clywed gennych.

Efallai nad oes gennych unrhyw wybodaeth am eich undebau credyd lleol, neu ddim cyswllt â hwy. Os yw hyn yn wir, hoffem i chithau lenwi’r arolwg hefyd oherwydd mae’r wybodaeth hon yn bwysig iawn inni hefyd. Rhaid llenwi a dychwelyd pob arolwg erbyn diwedd Ebrill 2017.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Grŵp Undebau Credyd Cwrdd Ardal Gogledd Cymru ar nwamcu@gmail.com neu drwy’r post at Grŵp Undebau Credyd Cwrdd Ardal Gogledd Cymru, d/o Tŷ Cwrdd y Crynwyr, Ffordd Holt, Wrecsam LL13 8HN

Question Title

* 1. Ydych chi’n gyfarwydd â diben a gwaith undebau credyd yn y DU?

Question Title

* 2. A oes yna undeb credyd sy’n gwasanaethu’r ardal lle rydych yn byw?

Question Title

* 3. Ydych chi yn awr, neu ydych chi erioed wedi bod, yn aelod o’ch undeb credyd lleol neu unrhyw undeb credyd arall?

Question Title

* 4. Dywedwch fwy wrthym ynghylch pam y daethoch yn aelod.

T