Во октомври 2015, меѓународна меѓу-агенциска група подготви привремени насоки за хранење на доенчиња и мали деца (ХДМД) во контекст на европската мигрантска криза со цел да се одговори на итните оперативни предизвици во рамки на хуманитарната акција. Би сакале да слушнеме за Вашите искуства и забелешки при користењетои на овие насоки и во врска со спроведувањето на програма за ХДМД во текот на мигрантската криза, за да се соберат информации за ажурирање на насоките и на тој начин да се помогне во подобрувањето на програмата.

Ако имате подготвено материјали што сметате дека можат да помогнат во нашиот преглед, Ве молиме испратете ги на: office@ennonline.net и наведете ИДК како предмет на пораката.

Сите одговори ќе бидат анонимни. Ги бараме Вашето име и контакт податоци само за да можеме да Ве контактираме за појаснување или дополнителни информации во врска со Вашите одговори.

Question Title

* 1. Име и презиме

Question Title

* 2. Е-маил адреса за контакт

Question Title

* 3. На која локација/локации работите моментално (Ве молиме наведете прецизно, на пр. држава, област, град).

Question Title

* 4. Кога започнавте со работа (месец, година, по локација)?

Question Title

* 5. Дали работите во одредена организација или самостојно?

Question Title

* 6. Дали претходно сте работеле во хуманитарна акција?

Question Title

* 7. Ве молиме наведете прецизно каков тип на поддршка обезбедувате (можете да изберете повеќе од една опција):

Question Title

* 8. Дали сте специјалист во која било од областите во кои работите?

Question Title

* 9. Ако е „Да“, Ве молиме изберете ја Вашата специјалност (можете да изберете повеќе од една) :

Question Title

* 10. Дали сте вклучени во изработка на какви било програми за хранење на доенчиња и мали деца (на пр. поддршка за доење, набавка на адаптирано млеко за доенчиња, набавка на дохрана за доенчиња, помошни средства за хранење)?

Question Title

* 11. Кои се главните предизвици со кои сте се соочиле во текот на вашата работа во врска со ХДМД во акцијата за справување со европската мигрантска/бегалска криза?

Question Title

* 12. Дали сте добиле какви било насоки или сте побарале совет во врска со Вашите активности за ИДМД во Европа?

Question Title

* 13. Дали сте ги прочитале Привремените оперативни насоки за обезбедување поддршка за хранење на доенчиња и мали деца под две годишна возраст и мигрантските транзитни центри во Европа?

Question Title

* 14. Дали Привремените насоки обезбедија потребни информации за Вашата работа?

Question Title

* 15. Дали сте ја користеле или прилагодиле содржината на Привремените насоки (на пр. за подготовка на материјали, превод)?

Question Title

* 16. Колку се Привремените насоки корисни во Вашата тековна работа?

Question Title

* 17. Ако се корисни, кои аспекти од насоките ги сметате за корисни?

Question Title

* 18. Ако се делумно корисни или не се корисни, како можат да се подобрат?

Question Title

* 19. Дали постојат недостатоци во Привремените насоки?

Question Title

* 20. Ако имате какви било дополнителни забелешки или препораки за содржината или опфатот на Привремените насоки, Ве молиме да ги наведете.

Question Title

* 21. Дали сте користеле други насоки или референтни материјали како водич во Вашата работа?

Question Title

* 22. Дали имате какви било дополнителни коментари:

T