Ymgynghoriad: Sefyllfa'r Iaith Gymraeg 2016–20

Mae gofyn i Gomisiynydd y Gymraeg lunio adroddiad bob pum mlynedd ar sefyllfa’r iaith Gymraeg yn y cyfnod hwnnw, yn unol â Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011. Mae’r adroddiad cyntaf o’i fath yn adrodd ar y cyfnod rhwng sefydlu swyddfa’r Comisiynydd yn 2012 a 2015, gan ddadansoddi canlyniadau Cyfrifiad 2011 a goblygiadau’r canlyniadau hynny i sefyllfa’r iaith. Gallwch ddarllen ein hadroddiad 5-mlynedd diwethaf, Sefyllfa’r Iaith Gymraeg 2012-2015 ar ein gwefan neu gallwch weld crynodeb o’r adroddiad yma.

Mae’r gwaith cynllunio ar gyfer yr adroddiad 5-mlynedd nesaf fydd yn adrodd ar y cyfnod rhwng 2016–20 eisoes wedi dechrau. Yn rhan o hynny hoffem ofyn am eich barn a’ch syniadau chi er mwyn sicrhau bod yr adroddiad nesaf ar sefyllfa’r Gymraeg o ddiddordeb a defnydd gwirioneddol i chi. 

I ddeall sut mae Comisiynydd y Gymraeg yn casglu, cadw ac yn defnyddio eich data personol, darllenwch yr hysbysiad preifatrwydd ar ein gwefan.
0 o 15 wedi eu hateb
 

T