Helpwch ni i’ch helpu chi drwy ateb y cwestiynau isod – byddwn ni’n defnyddio’r wybodaeth i’n helpu i gynllunio ein dulliau o ddarparu gwasanaethau yn y dyfodol.  Fe fyddwn yn eich holi eto am unrhyw newidiadau penodol pan fyddant yn digwydd.

Question Title

* 1. Pa ffordd fyddai orau inni siarad â chi am benderfyniadau a allai effeithio arnoch?  Ticiwch y blwch perthnasol.

Question Title

* 2. Rydym am i chi deimlo eich bod yn medru dylanwadu ar benderfyniadau yn eich ardal chi.  Ar raddfa o 1 i 5, faint o ddylanwad sydd gennych ar hyn o bryd, yn eich barn chi?  1 = dim, 5 = llawer. Ticiwch y blwch perthnasol.

Question Title

* 3. I ba raddau ydych chi’n cytuno â’r gosodiadau canlynol ar hyn o bryd?

  Cytuno’n gryf Cytuno Niwtral Anghytuno Anghytuno’n gryf
Rwy’n ddibynnol iawn ar wasanaethau’r Cyngor
Rwy’n ymddiried yn y Cyngor i ofalu am y bobl fwyaf bregus yn y sir
Credaf fod y Cyngor yn gwneud yn dda ar y cyfan yn y sefyllfa sydd ohoni

Question Title

* 4. Allech chi wneud mwy i helpu’ch hun a’ch cymuned?  Er enghraifft: mabwysiadu llwybr; gwirfoddoli – efallai drwy helpu i gynnal gwasanaeth lleol fel llyfrgell; gwneud mwy o ymarfer corff a bwyta’n iachach; cynnig rhoi help llaw i’ch cymdogion pan fydd angen (ac nid mewn argyfwng yn unig).

Question Title

* Beth allech chi ei wneud i wneud eich cymuned yn gryfach?

Os hoffech chi ddysgu mwy am wirfoddoli cysylltwch â ni drwy e-bostio clic@ceredigion.gov.uk neu ffonio 01545 570881.

Question Title

* Diolch ichi am gymryd rhan.  Os hoffech inni gysylltu â chi’n uniongyrchol pan fyddwn ni’n cynnal ein harolwg nesaf, rhowch eich cyfeiriad e-bost neu’ch cyfeiriad post isod:

T