Arolwg Blynyddol PSS 2020
PSS Annual Survey 2020

Mae’r flwyddyn hon wedi bod yn amser rhyfedd iawn i ni i gyd. Yn ystod pandemig COVID-19, bu rhaid inni wneud newidiadau yn y ffordd yr ydym wedi bod yn eich cefnogi chi, ac felly mae hi’n bwysig inni gael eich adborth am y ffordd yr ydych yn meddwl ein bod wedi gwneud. Cewch ddweud wrthym beth yr ydych chi’n ei feddwl o’r gwasanaethau yr ydym yn eu darparu drwy lenwi ein harolwg blynyddol. Bydd ateb yr arolwg yn gymorth inni wella’r hyn yr ydym yn ei wneud. Diolch i chi am eich amser.

This year has been a very strange time for us all. During the COVID-19 pandemic, we‘ve had to make changes to how we’ve supported you, so it’s important for us to get your feedback on how you think we’ve done. You can tell us what you think of the services we provide by doing our annual survey. Doing the survey will help us to get better at what we do. Thank you for your time

Question Title

* 1. Dywedwch enw eich gwasanaeth / tîm wrthym:
Please tell us the name of your service/team:

Question Title

* 2. Pa mor hapus ydych chi gyda’r agweddau canlynol ar eich profiad yn eich rôl fel cefnogwr / gwirfoddolwr yn PSS?
How happy are you with the following aspects of your experience in your supporter/volunteer role at PSS?

  Hapus iawn
Very happy
Hapus
Happy
Anhapus
Unhappy
Anhapus iawn
Very Unhappy
Y bobl sy’n gweithio i PSS
The people who work for PSS
Swm y wybodaeth sy’n cael ei rhoi i chi am eich rôl
The amount of information you are given about your role 
Faint o ddewis a mewnbwn yr ydych chi’n ei gael i mewn i’ch rôl
The amount of choice and input you have into your role
Pa mor deg yr ydych yn cael eich trin gan PSS
How fairly you are treated by PSS
Y ffordd y mae PSS yn cadw eich gwybodaeth bersonol yn ddiogel ac yn gyfrinachol
PSS keep your personal information confidential and safe 
Faint o gymorth ac arweiniad yr ydych yn ei dderbyn
The amount of support and guidance you receive 
Yr hyfforddiant yr ydych wedi ei dderbyn yn eich rôl
The traingin you have recieved in your role 
Eich profiad yn gyffredinol fel cefnogwr/gwirfoddolwr
Your overall experience as  supporter/volunteer 

Question Title

* 3. Ers i chi ddod yn gefnogwr/gwirfoddolwr yn PSS, pa wahaniaeth y mae wedi ei wneud yn gyffredinol yn eich bywyd mewn perthynas â:

Since becoming a supporter/volunteer at PSS, what overall difference has it had on your life in relation to: 

  Gwahaniaeth cadarnhaol
Positive difference 
Dim gwahaniaeth
No difference 
Gwahaniaeth negyddol
Negative Difference 
Eich bywyd gartref
Your home life 
Eich iechyd a’ch lles
Your health and wellbeing 
Eich bywyd cymdeithasol
Your social life
Gwaith, addysg neu wirfoddoli
Work, education or volunteering 
Ansawdd eich bywyd yn gyffredinol
Your overall quality of life 

Question Title

* 4. Yn ystod pandemig COVID-19, bu rhaid inni wneud ychydig o newidiadau i’r ffordd yr oeddem yn cefnogi pobl, er enghraifft, roedd yn rhaid inni gefnogi pobl ar-lein ac ar y ffôn yn lle eu cefnogi wyneb yn wyneb. Wnaethoch chi ddal i fod yn gefnogwr/gwirfoddolwr PSS yn ystod yr amser yma?

During the COVID-19 pandemic, we had to make some changes to how we supported people, for example, we had to support people online and on the phone instead of supporting them face-to-face. Did you carry on as a supporter/volunteer with PSS during this time?

Question Title

* 5. Os gwnaethoch chi ddal i gefnogi / gwirfoddoli gyda PSS yn ystod y pandemig, naill ai wyneb yn wyneb neu’n rhithiol, sut byddech chi’n mesur y gefnogaeth y gwnaethoch ei derbyn i wneud hyn?

If you have continued to support/volunteer with PSS during the pandemic, either face-to-face or virtually, how would you rate the support you have received to do this?

Question Title

* 6. Oes yna unrhyw beth arall (da neu wael) y mae arnoch eisiau ei ddweud wrthym am PSS? Oes yna rywbeth arall y gallem ei wneud yn well i chi?

Is there anything else (good or bad) you want to tell us about PSS?  Is there anything else we can do better for you?    

Question Title

* 7. Pa radd seren fyddech chi’n ei rhoi am y gefnogaeth y mae’r person yr ydych chi’n gofalu amdano yn ei derbyn gan PSS (mae 1 seren yn golygu ei bod yn wael, 10 seren yn golygu ei bod yn ardderchog)?

What overall star rating would you give the support the person you care for receives from PSS? (1 star means its poor, 10 stars means its excellent)

Question Title

* 8. Sut daethoch chi i wybod am PSS?
How did you get to know about PSS?

Question Title

* 9. Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

 pha ryw ydych chi’n uniaethu eich hun?

Equality and Diversity 
Please tick the boxes that you most identify with.

Which gender do you identify with?

Question Title

* 10. Ailbennu rhywedd

Ydych chi wedi mynd drwy unrhyw ran o broses (gan gynnwys meddyliau neu weithredoedd) i newid o’r rhyw fel y cawsoch eich disgrifio ar eich enedigaeth i’r rhyw yr ydych chi’n uniaethu ag ef, neu ydych chi’n bwriadu gwneud? (Gallai hyn gynnwys newid eich enw, gwisgo dillad gwahanol, cymryd hormonau neu gael unrhyw lawdriniaeth ailbennu rhywedd).

Gender re-assignment 

Have you gone through any part of a process (including thoughts or actions) to change from the sex you were described as at birth to the gender you identify with, or do you intend to? (This could include changing your name, wearing different clothes, taking hormones or having any gender reassignment surgery).

Question Title

* 11. Tuedd Rywiol
Sut byddech chi’n disgrifio eich tuedd rywiol?

Sexual orientation
How would you describe your sexual orientation (please tick)?

Question Title

* 13. Crefydd neu gred
Disgrifiwch eich crefydd neu gred gref arall.

Religion or belief 
Please describe your religion or other strongly-held belief.

Question Title

* 14. Crefydd neu gred
Religion or belief continued.....

Question Title

* 15. Anabledd
Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn diffinio anabledd fel ‘nam corfforol neu feddyliol sy’n cael effaith andwyol sylweddol a hirdymor ar allu person i gyflawni gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd’. Mae effaith yn un hirdymor os yw wedi para, neu’n debygol o bara, am fwy na 12 mis. 
Ydych chi o’r farn fod gennych anabledd o dan Ddeddf Cydraddoldeb (ticiwch)?

Disability 
The Equality Act 2010 defines a disability as a ‘physical or mental impairment which has a substantial and long-term adverse effect on a person's ability to carry out normal day-to-day activities’. An effect is long-term if it has lasted, or is likely to last, more than 12 months.
Do you consider that you have a disability under the Equality Act (please tick)?

Enillwch wobr!

Diolch i chi am gymryd yr amser i gwblhau’r arolwg hwn!

Gallech ennill gwobr o’ch dewis chi hyd at werth £25 wrth gymryd rhan yn ein raffl.

I gymryd rhan, y cyfan sydd rhaid i chi ei wneud ydy:

·       Anfon eich enw llawn atom a’r gwasanaeth yr ydych chi’n ei ddefnyddio drwy’r e-bost i annualsurvey@pss.org.uk

·       Anfonwch neges destun gyda’ch enw llawn a’r gwasanaeth i 07783 880 219

·       Cewch hefyd ofyn i aelod o’r staff anfon eich manylion atom gan ddefnyddio un o’r dewisiadau uchod.

Pob hwyl!Win a prize!


Thank you for taking the time to complete this survey!

You could win a gift of your choice up to the value of £25 if you enter our prize draw.

To enter, all you need to do is:

·       Email us your full name and service you use on annualsurvey@pss.org.uk

·       Text us your full name and service you use to 07783 880 219

·       You can also ask a member of staff to send us your details using either option above.

 
Good luck!

T