Do you live in Wales and have you requested or used psychological therapies (such as Cognitive Behavioural Therapy or counselling) in the last three years? Are you currently waiting to receive psychological therapies on the NHS in Wales?

We want to hear about your experiences of psychological therapies (often also known as ‘talking therapies’) so we can help to make sure anyone with a mental health problem has the right kind of support available, no matter where in Wales you live. There are no right or wrong answers, we’re interested in hearing a range of experiences and views.  

We’d be very grateful if you could spare about 10 minutes to complete this survey.

It is up to you whether you want to take part in this survey. All answers will be treated in confidence and they will not affect the care you receive. If you start the questionnaire and then change your mind about participating, you can stop at any time.

Please do not write your name, address or any other personal details on this questionnaire. The survey findings will be shared with others – including policy makers and the media. However, your answers will remain anonymous – no one will know who has said what.

Ydych chi’n byw yng Nghymru ac a ydych wedi gofyn am neu wedi defnyddio therapïau seicolegol (gan gynnwys Therapi Gwybyddol Ymddygiadol) yn y tair blynedd diwethaf? Ydych chi’n aros yn awr i dderbyn therapïau seicolegol gan y GIG yng Nghymru?

Rydym yn awyddus i glywed am eich profiadau o therapïau seicolegol (a elwir yn aml hefyd yn ‘therapïau siarad’) er mwyn i ni allu gwneud yn siŵr bod unrhyw un â phroblem iechyd meddwl yn derbyn y math cywir o’r cymorth sydd ar gael, waeth lle yr ydych yn byw yng Nghymru.  Nid oes unrhyw atebion cywir neu anghywir, rydym yn awyddus i glywed pob math o brofiadau a safbwyntiau.

Byddem yn ddiolchgar iawn i chi pe gallech dreulio tua 10 munud yn cwblhau’r arolwg hwn.

Eich dewis chi yw cymryd rhan yn yr arolwg hwn.  Bydd pob ateb yn cael ei drin yn gyfrinachol ac ni fyddant yn effeithio ar y gofal y byddwch yn ei dderbyn.  Os byddwch yn dechrau’r holiadur ac yna’n newid eich meddwl ynglŷn â chymryd rhan, gallwch roi’r gorau i’w gwblhau unrhyw amser.

Ni ddylech ysgrifennu eich enw, cyfeiriad neu unrhyw fanylion personol eraill ar yr holiadur hwn.  Bydd canfyddiadau’r arolwg yn cael eu rhannu gydag eraill – gan gynnwys llunwyr polisi a’r cyfryngau.  Fodd bynnag, bydd eich atebion yn aros yn ddienw – ni fydd unrhyw un yn gwybod beth sydd wedi dweud beth.
0 of 31 answered
 

T