Arolwg Gwneud y Gorau o'n Gwastraff Senedd Ieuenctid Cymru

 
Arolwg Gwneud y Gorau o'n Gwastraff
 
Lleihau, Ailddefnyddio, Ailgylchu

 Mae gan Senedd Ieuenctid Cymru 60 aelod 11 i 18 oed sydd wedi cael eu hethol i gynrychioli barn plant/pobl ifanc Cymru. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma:  https://www.seneddieuenctid.cymru/

Un o flaenoriaethau Senedd Ieuenctid Cymru yw ystyried sut y gallwn leihau gwastraff a'n defnydd o blastig i wella ein hamgylchedd.

Os wyt ti'n berson ifanc sy'n byw yng Nghymru a/neu'n cael dy addysg yng Nghymru, hoffai Pwyllgor Sbwriel a Gwastraff Plastig Senedd Ieuenctid Cymru glywed am yr hyn rwyt ti eisoes yn ei wneud i leihau plastig a gwastraff i wella ein hamgylchedd, a'ch syniadau o ran yr hyn y dylem ei wneud ynglŷn â’r mater hwn yn y dyfodol.

 Nid oes rhaid ateb pob cwestiwn. Paid ag ateb cwestiynau nad wyt ti'n gyfforddus i’w hateb.

GWYBODAETH PREIFATRWYDD
 
Bydd canlyniadau'r arolwg hwn yn cael eu gweld gan aelodau Pwyllgor Sbwriel a Gwastraff Plastig Senedd Ieuenctid Cymru a staff Comisiwn Senedd Cymru sy'n cefnogi'r Pwyllgor hwnnw. Efallai y bydd y canlyniadau’n cael eu defnyddio i lunio adroddiad ac argymhellion a fydd yn cael eu trafod gan Aelodau Senedd Ieuenctid Cymru, a'u rhannu, lle bo’n berthnasol, ag Aelodau’r Senedd, Pwyllgorau'r Senedd, a Gweinidogion Llywodraeth Cymru.

Gall cyfraniadau i'r arolwg hwn ymddangos mewn deunyddiau a fydd ar gael yn gyhoeddus ar wefannau Comisiwn y Senedd (gan gynnwys gwefan Senedd Ieuenctid Cymru) ac mewn print, a byddant yn cael eu hyrwyddo ar draws sianeli cyfryngau cymdeithasol Comisiwn y Senedd (gan gynnwys sianeli Senedd Ieuenctid Cymru). Bydd y wybodaeth hon yn parhau'n gyhoeddus am gyfnod amhenodol.

Byddwn yn sicrhau nad yw unrhyw ddeunydd sydd ar gael yn gyhoeddus, gan gynnwys yr adroddiad, yn cynnwys unrhyw beth a fydd yn datgelu pwy wyt ti.

 Os byddi di'n llenwi fersiwn copi caled, sylwer y bydd dy atebion yn cael eu mewnbynnu i’n harolwg drwy SurveyMonkey. Gelli di ddod o hyd i fanylion am sut y mae SurveyMonkey yn defnyddio dy wybodaeth yma https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy/.   
Ar ddiwedd yr arolwg rhoddir dewis i ti nodi dy gyfeiriad e-bost os hoffet ti gael diweddariadau ynghylch yr ymchwiliad hwn (gan gynnwys canlyniadau'r arolwg, yr adroddiad terfynol, ac ymatebion i'r adroddiad). Ni fydd dy gyfeiriad e-bost yn cael ei wneud yn gyhoeddus nac yn cael ei rannu â neb arall (oni bai dy fod yn rhoi caniatâd i ni os bydd cais gan y cyfryngau – gweler isod).

Caiff yr holl ymatebion i’r arolwg a’th gyfeiriad e-bost (os byddi di'n ei nodi) eu dileu ar ddiwedd yr ymchwiliad hwn.

 Weithiau, byddwn yn cael ceisiadau gan sefydliadau’r cyfryngau i siarad â'r rhai sydd wedi cyfrannu at ein gwaith. Rydym yn dibynnu ar gydsyniad fel y sail gyfreithiol i wneud hyn. Ni fyddwn yn rhannu unrhyw fanylion cyswllt ag unrhyw sefydliadau cyfryngau trydydd parti heb ofyn am dy ganiatâd ymlaen llaw. 

 I gael mwy o wybodaeth am sut y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a roddi di i ni, gweler ein Hysbysiad Preifatrwydd o dan adran D - https://www.seneddieuenctid.cymru/preifatrwydd

Question Title

* 1. Ble wyt ti'n cael dy addysg? (Os nad wyt ti mewn addysg mwyach, seilia dy atebion ar dy fan addysg diwethaf).

Question Title

* 2. I ba raddau yr wyt ti’n cytuno neu’n anghytuno â’r datganiadau a ganlyn?:

  Cytuno'n gryf Cytuno Ddim yn cytuno nac yn anghytuno Anghytuno Anghytuno'n gryf
"Mae lleihau, ailddefnyddio ac ailgylchu gwastraff yn bwysig i mi drwy'r amser."
"Mae lleihau, ailddefnyddio ac ailgylchu gwastraff yn bwysig i mi pan fyddaf adref."
"Mae lleihau, ailddefnyddio ac ailgylchu gwastraff yn bwysig i mi yn fy man dysgu."
"Mae lleihau, ailddefnyddio ac ailgylchu gwastraff yn bwysig i mi pan fyddaf i gyda theulu neu ffrindiau."
"Rwy'n hyderus fy mod i'n gwybod beth gallaf i a beth na allaf ei ailgylchu"
"Rwy'n gwybod am ffyrdd eraill o leihau sbwriel a gwastraff plastig heblaw am ailgylchu"

Question Title

* 3. Pa un o'r canlynol sy’n dylanwadu fwyaf ar dy ymwybyddiaeth o'r angen i leihau, ailddefnyddio ac ailgylchu? (Paid â dewis mwy na 3).

Question Title

* 4. YN Y CARTREF NEU PAN FYDDI DI ALLAN.
Pa eitemau wyt ti'n eu hailgylchu gartref? (dewis gynifer ag sy'n briodol)

Question Title

* 5. Pa eitemau wyt ti'n eu hailgylchu pan fyddi di allan gyda dy ffrindiau? (Dewis gynifer ag sy'n briodol).

Question Title

* 6. Ym mha ffyrdd eraill wyt ti’n lleihau plastig a gwastraff? (Dewis gynifer ag sy'n briodol).

Question Title

* 7. Beth yw dy farn di am nifer y cyfleusterau fel biniau sbwriel, biniau ailgylchu a gorsafoedd ail-lenwi dŵr yn dy ardal leol? Wrth ardal leol rydym yn golygu lleoedd fel canol tref ac ati, heb gynnwys dy gartref na lle rwyt ti’n cael dy addysg.

  Nid oes digon Wn i ddim Mae digon
Biniau sbwriel.
Biniau ailgylchu.
Gorsafoedd ail-lenwi.

Question Title

* 8. Yn dy fan addysg di, a oes pwyllgor/cyngor-eco neu fforwm sy'n ystyried materion yn ymwneud â'r amgylchedd?

Question Title

* 9. Os oes, a wyt ti’n credu bod fforwm/pwyllgor eco yn ffordd dda o godi ymwybyddiaeth o'r angen i leihau, ailddefnyddio ac ailgylchu ac i ddefnyddio llai o blastig?

Question Title

* 10. Yn dy fan addysg di, beth wyt ti’n gallu ei ailgylchu? (Dewis gynifer ag sy'n briodol).

Question Title

* 11. A oes unrhyw eitemau eraill yr hoffet ti allu eu hailgylchu pan fyddi di yn dy fan addysg?

Question Title

* 12. Sut ddylai pobl ifanc ddysgu mwy am leihau plastig a gwastraff? (Paid â dewis mwy na 3).

Question Title

* 13. EDRYCH TUA'R DYFODOL.
I ba raddau yr wyt ti’n cytuno neu’n anghytuno â’r datganiadau a ganlyn:


  Cytuno'n gryf Cytuno Ddim yn cytuno nac yn anghytuno Anghytuno Anghytuno'n gryf
"Rwy'n credu y dylem ni dalu mwy am bethau sy'n cynnwys eitemau untro."
Dylem ni ddysgu mwy am leihau, ailddefnyddio ac ailgylchu gwastraff fel rhan o'n haddysg.

Question Title

* 14. Yn eich barn chi, pa rhai o'r datganiadau isod wyt ti'n cytuno gydag?:
"Dylem ni basio deddf sy'n gwahardd plastigau untro diangen.."

Question Title

* 15. Beth yw dy farn am y datganiad a ganlyn: "Dylai fod yn orfodol i ysgolion a cholegau gael cynghorau eco neu fforymau eco.":

Question Title

* 16. Os oes gennyt ti unrhyw sylwadau neu syniadau eraill ynglŷn â lleihau plastig a gwastraff, rho wybod i ni yn y blwch isod;

Question Title

* 17. Sut wyt ti’n dynodi dy hun?

Question Title

* 18. Hunaniaeth o ran rhywedd:

Mae Traws yn derm cyffredinol ar gyfer pobl y mae eu hunaniaeth o ran rhywedd rywfaint yn wahanol i’w rhywedd ar adeg eu geni. Gan ddefnyddio’r diffiniad hwn, a wyt, neu a wyt erioed wedi dynodi dy hun fel Traws?

Question Title

* 20. Ym mha ardal Awdurdod Lleol yr wyt ti’n byw?

Question Title

* 21. Diolch am lenwi'r holiadur. Os hoffet gael rhagor o wybodaeth am y Senedd Ieuenctid, rho dy gyfeiriad e-bost yn y blwch isod:

T