Cyflwyniad

Mae'r arolwg hwn yn gofyn am eich barn ystyriol am gynnwys ein Cynllun Gwella Blynyddol.

Rydym am wybod beth yw eich barn am ein cyflawniadau yn y gorffennol a'n hamcanion yn y dyfodol.

Bydd eich ymatebion yn ein helpu i ddiffinio ein gweithgareddau yn y dyfodol a gwneud De Cymru'n ddiogelach i bawb.


Rhybudd Preifatrwydd

Mae'r arolwg hwn yn casglu dau fath o wybodaeth at y dibenion canlynol:

Data Arolwg Dienw: Atebion i gwestiynau amlddewis a sgorio nad ydynt yn cynnwys data personol. Darperir opsiynau testun rhydd ar gyfer rhai cwestiynau ond ni ddylech ddarparu gwybodaeth bersonol adnabyddadwy.

Enw a gwybodaeth gyswllt ddewisol : Gallwch ddewis darparu eich manylion cyswllt i gael rhagor o wybodaeth os ydych yn fodlon i Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru (GTADC) gysylltu â chi. Os byddwch yn dewis darparu eich manylion cyswllt, dim ond at y diben a nodwyd y bydd eich manylion yn cael eu defnyddio.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru (GTADC) yn prosesu ac yn storio eich gwybodaeth yn ddiogel yn unol â chyfreithiau Diogelu Data. Dim ond at y dibenion a nodir ac yn unol â pholisïau GTADC y defnyddir y data.

Bydd data'r arolwg yn cael ei gadw gan GTADC am dair blynedd i'w ddadansoddi. Bydd gwybodaeth bersonol yn cael ei chadw gan GTADC am ddwy flynedd.

 Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am breifatrwydd o ran eich data a'ch hawliau a ddarperir gan GDPR mewn perthynas â'ch data personol, cysylltwch â Swyddog Diogelu Data GTADC, Ms Rachel Trusler, drwy diogeludata@decymryu-tan.gov.uk
 
0 o 20 wedi eu hateb
 

T