คำแนะนำ 
การสำรวจความตระหนักรู้ การมีส่วนร่วมและความต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (Health Technology Assessment (HTA) ท่านสามารถเข้าร่วมในการสำรวจนี้ได้ถ้าท่านเป็นผู้ป่วย หรือผู้ดูแลผู้ป่วย ไม่ว่าขณะนี้ท่านจะเป็นสมาชิกขององค์กรสนับสนุนผู้ป่วย/สมาคมเครือข่ายโรคต่างๆ และกลุ่มดูแลผู้ป่วยหรือไม่ จากการสำรวจนี้ เราหวังว่าจะได้รวบรวมความเห็นจากคนทำงานอย่างเช่นท่าน เพื่อมาปรับปรุงเนื้อหาการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการในการเรียนรู้ของท่านและองค์กรผู้ป่วย แบบสำรวจนี้ประกอบด้วย 3 ส่วน และคาดว่าจะใช้เวลาในการตอบประมาณ 20 นาที โปรดตอบแบบสำรวจให้เสร็จและส่งกลับภายในวันที่ 31 มีนาคม 2022

คำนิยาม
การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (Health Technology Assessment หรือ HTA) คือการประเมินอย่างเป็นระบบในคุณสมบัติ ผลสะท้อนและผลกระทบจากเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (ครอบคลุมถึงการใช้ยา เครื่องมือทางการแพทย์ วัคซีน กระบวนการและระบบต่างๆ) ที่มีผลต่อชีวิตของผู้ป่วย ต่อระบบการรักษาพยาบาลและต่อสังคม HTA มุ่งที่จะให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพ เช่น การใช้อย่างเหมาะสม แนวทางการรักษาพยาบาล การเงินในระดับประเทศ/ภูมิภาค ในส่วนของเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ หมายถึงเครื่องมือ เครื่องใช้ วิธีดำเนินการ เครื่องจักร สิ่งของ อุปกรณ์เสริม การปลูกถ่ายในสิ่งมีชีวิต ซอฟแวร์ วัสดุ หรือสิ่งอื่นๆที่คล้ายคลึงกัน ตามความประสงค์ในการใช้ของผู้ผลิต หรือที่จะใช้ร่วมกันหรือประกอบกัน เพื่อจุดประสงค์ในทางการแพทย์ (แหล่งนิยาม: https://www.who.int/health-topics/medical-devices#tab=tab_1)
ตอน 1 – เกี่ยวกับท่านเอง

Question Title

* 1. โปรดพิมพ์ชื่อประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ในปัจจุบัน (โดยสะกดชื่อเต็มของประเทศ)

Question Title

* 2. ปัจจุบันท่านประกอบอาชีพอะไร?

Question Title

* 3. ท่านเพศใด?

Question Title

* 4. ท่านอายุเท่าไหร่?

Question Title

* 5. ระดับคุณวุฒิที่สูงสุดของท่านคือเท่าใด?

Question Title

* 6. ท่านตอบแบบสอบถามนี้ในบทบาทฐานะอะไร

Question Title

* 7. ถ้าท่านตอบในบทบาทฐานะของผู้ดูแลผู้ป่วย จากคำตอบในข้อ 6 กรุณาบอกด้วยว่าท่านมีความสัมพันธุ์อะไรกับบุคคลที่ท่านดูแล (เช่นเป็น ภรรยา มารดา บุตร ฯลฯ) (ท่านจะเลือกตอบหรือไม่ก็ได้)

Question Title

* 8. นอกจากบทบาทหลักที่ตอบในข้อ 6 แล้ว ท่านยังอยู่ในบทบาทฐานะอะไรอื่นอีกที่สำคัญ เช่น เป็นผู้ป่วย เป็นคนดูแลผู้ป่วย หรือเป็น ผู้สนับสนุนผู้ป่วย หรือสมาชิก หรือฐานะอื่นๆในองค์กรผู้ป่วย

Question Title

* 9. ถ้าท่านมีบทบาทที่สำคัญอื่นนอกจากที่บอกมาในข้อที่แล้ว กรุณาให้รายละเอียดด้วย (เลือกตอบหรือไม่ตอบได้)

Question Title

* 10. ท่านหรือผู้ป่วยที่ท่านดูแลอยู่เป็นโรคอะไรหรือมีอาการป่วยอย่างไร ป่วยเป็นระยะเวลานานเท่าไรแล้ว? โปรดบอกให้ทราบ 2 โรคหรือ 2 อาการของโรคเป็นอย่างมาก

Question Title

* 11. ท่านหรือผู้ป่วยในการดูแลของท่านใช้บริการทางสุขภาพในหน่วยบริการข้างล่างนี้หรือไม่?

Question Title

* 12. โปรดกากบาทเพื่อเลือกประเภทของบริการทางสุขภาพตามที่ตอบในข้อ 11

Question Title

* 13. ท่านมีความเห็นเช่นไรที่ ท่านหรือผู้ป่วยที่ท่านดูแลอยู่ ได้เข้าร่วมในการวางแผนและเลือกแนวทางการรักษาพยาบาลกับทีมรักษาพยาบาลของท่าน และท่าน หรือผู้ป่วยที่ท่านดูแลอยู่มีอำนาจในการตัดสินใจและมีทางเลือก

Question Title

* 14. โปรดแบ่งปันประสบการณ์ประกอบความเห็นของท่านในข้อ 13

Question Title

* 15. อะไรคือปัจจัยที่ท่านคิดว่าสำคัญในการให้บริการ เมื่อผู้ให้บริการสุขภาพให้บริการรักษาพยาบาลแก่ท่าน โปรดเลือกปัจจัยหลักสูงสุด 3 ข้อ ที่สำคัญสำหรับท่าน

Question Title

* 16. ท่านประสบความยุ่งยากหรือความท้าทายในการทำความเข้าใจกับการใช้เครื่องมือในการรักษาหรือไม่? ถ้าใช่ โปรดอธิบายความท้าทายเหล่านั้นให้ทราบว่าเราจะปรับปรุงได้อย่างไร(เลือกตอบหรือไม่ก็ได้)

ถ้าขณะนี้ท่านเป็นสมาชิกขององค์กรผู้ป่วยที่ตอบในข้อ 8 กรุณาตอบคำถามในตอน 2 และตอน 3 ของแบบสำรวจความคิดเห็นนี้ด้วย แต่ถ้าไม่ได้เป็นสมาชิก โปรดตอบคำถามตอน 2 ก็พอ โดยระบุว่า “ไม่มีคำตอบ” ในตอน 3
ตอน 2 – เกี่ยวกับการประเมินเทคโนโลยี่ด้านสุขภาพ และการศึกษา

ในระดับ 1 ถึง 5 กรุณาระบุว่าท่านมีความคุ้นเคยในระดับใดในเรื่องต่างๆดังนี้ (ระดับ 1 – ไม่คุ้นเคยเลย / ไม่ทราบ  ระดับ 5 - คุ้นเคยมาก)

Question Title

* 17. การประเมินเทคโนโลยี่ด้านสุขภาพ (HTA)

Question Title

* 18. กระบวนการของ HTA โดยรวม

Question Title

* 19. อิทธิพลบทบาทของท่านในกระบวนการ HTA

Question Title

* 20. ผลที่เกิดจากการตัดสินใจใน HTA

Question Title

* 21. การเข้ามามีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน HTA

Question Title

* 22. หลักฐานที่ต้องการ (ทางคลินิค ทางเศรษฐกิจ ทางสังคม ทางกฎหมาย ทางจริยธรรม ผลกระทบต่อระบบบริการทางสุขภาพ )

Question Title

* 23. การมีอยู่ หรือไม่มี HTA ในประเทศของท่าน

Question Title

* 24. การประเมินผลของการใช้ยา การรักษาทางยา (เช่น ยาต่างๆ)

Question Title

* 25. การประเมินผลของเครื่องมือทางการแพทย์ (เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจ สะโพกเทียม หัวเข่าเทียม เครื่องตรวจวินิจฉัย ขดลวดหัวใจ เครื่องเอ็มอาร์ไอ เป็นต้น)

Question Title

* 26. การประเมินผลของการรักษาร่วมทางคลินิค

Question Title

* 27. การประเมินผลของวัคซีน

Question Title

* 28. การประเมินผลการรักษาร่วมทางศัลยกรรม

Question Title

* 29. การประเมินผลรูปแบบการให้บริการ

Question Title

* 30. การประเมินผลการรักษาร่วมในระดับประชากร (ทั้งด้านการป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพ)

Question Title

* 31. ท่านเคยเข้าร่วม ในกระบวนการหรือการปรึกษาหารือกับ HTA ใดบ้างหรือ

Question Title

* 32. ถ้าท่านตอบว่า “ใช่” ในคำถามข้อ 31 กรุณาอธิบายบทบาทประสบการณ์ของท่าน (จะเลือกตอบหรือไม่ก็ได้)

Question Title

* 33. ถ้าท่านตอบว่า “ไม่” ในคำถามข้อ 31 ท่านรู้หรือไม่ว่าจะเข้ามีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้อง ในกระบวนการ HTA ได้อย่างไร?

Question Title

* 34. ท่านหรือองค์กรผู้ป่วยของท่านได้เคยเข้าร่วมปรึกษาหารือกับภาครัฐหรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับนโยบายด้านสุขภาพหรือไม่ (ทั้งโดยตัวท่านเองหรือผ่านองค์กรผู้ป่วยของท่าน)

Question Title

* 35. ถ้าท่านตอบว่า “เคย” ในคำถามข้อ 34 กรุณาอธิบายโดยสังเขปถึงหัวข้อและประสบการณ์ของท่านที่ได้เข้าร่วม (เลือกตอบหรือไม่ก็ได้)

Question Title

* 36. ท่านหรือองค์กรผู้ป่วยของท่านเคยเข้าร่วมหรือได้รับการอบรม HTA ให้แก่ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลผู้ป่วย หรือองค์กรผู้ป่วยหรือไม่? ถ้าเคย กรุณาให้ข้อมูลในเรื่องนี้ ถ้าไม่เคย กรุณาบอกว่า “ไม่มีคำตอบ” ในช่องว่าง

Question Title

* 37. ท่านเคยเข้ารับการอบรม HTA ใดบ้างไหม?

Question Title

* 38. ถ้าท่านตอบว่า “เคย” ในคำถามข้อ 37 กรุณาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการอบรมนั้น ถ้าตอบว่า “ไม่เคย” กรุณาตอบว่า “ไม่มีคำตอบ” ในช่องว่าง

Question Title

* 39. ถ้าท่านตอบว่า “ไม่เคย” ในคำถามข้อ 37 ท่านอยากจะเข้ารับการอบรมแบบนั้นไหม?

Question Title

* 40. มีหัวข้ออะไร ที่ท่านสนใจจะเรียนรู้เพิ่มเติมมากขึ้น ในเรื่อง HTA สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ โปรดเลือก 5 หัวข้อและเรียงลำดับความสำคัญ โดย “1” คือสำคัญมากที่สุด และ “5” คือสำคัญน้อยที่สุด

สำหรับท่านผู้ซึ่งไม่คุ้นเคยกับ HTA กรุณาเลือกตอบว่า “ไม่มีคำตอบ / ไม่ทราบ” ในทุกช่องคำตอบ

1 - สำคัญที่สุด 2- 3- 4- 5 - สำคัญน้อยที่สุด ไม่มีคำตอบ / ไม่ทราบ
ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์และการวินิจฉัยอะไร และมันเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยอย่างไร
มีกระบวนการตัดสินใจอย่างไรในการชำระเงินคืนสำหรับค่าอุปกรณ์การแพทย์
ความรู้พื้นฐานเรื่อง HTA สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์
บทบาทของ HTA ต่อระบบสาธารณสุข และนโยบาย ในการให้บริการแก่ผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วบให้สามารถเข้าถึงการรักษา
HTA สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทม์ดำเนินการอย่างไร (เช่น ในแง่วิธีการข1อง HTA)
จะประยุกต์ใช้ HTA อย่างไรกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
HTA มีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับผู้ป่วย ผู้ดูแลผู้ป่วย หรือองค์กรผู้ป่วย และผู้ป่วยกับผู้ดูแลผู้ป่วยมีบทบาทอย่างไรในกระบวนการ HTA
ไม่มีคำตอบ / ไม่ทราบ 

Question Title

* 41. ถ้าท่านเลือก “อื่น ๆ” ในคำถามข้อ 40 โปรดระบุหัวข้อที่ท่านมีความสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่อง HTA  สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ (เลือกตอบหรือเลือกที่จะไม่ตอบก็ได้)

Question Title

* 42. ท่านชอบรูปแบบการอบรมรูปแบบใดมากกว่า และกรุณาให้คำแนะนำในเรื่อง ระยะเวลาของการอบรม ท่านจะเลือกตอบกี่รูปแบบก็ได้

  1 ชั่วโมง ครึ่งวัน 1 วัน 2 วัน
วีดีโอ
สิ่งพิมพ์ (เช่น กระดานข่าว บทแนะนำ ชุดเครื่องมือ)
การเรียนการสอนในห้องเรียนแบบเป็นกลุ่มศึกษา / สัมนา
การบรรยายในห้องเรียน (ไม่มีกลุ่มศึกษา / สัมนา)
การเรียนออนไลน์ โดยผู้เรียนกำหนดช่วงเวลาการเรียนเอง (ชุด อี-เลอร์นนิ่ง)
รูปแบบการเรียนแบบผสม (ปนกันระหว่างรูปแบบต่างๆที่กล่าวมาข้างต้น)
อื่นๆ โปรดระบุในคำตอบของคำถามข้อต่อไป

Question Title

* 43. ถ้าท่านเลือก “อื่นๆ” ในคำถามข้อ 42 โปรดระบุวิธีการอบรมด้วย (เลือกตอบหรือไม่ตอบก็ได้)

Question Title

* 44. โปรดให้คำแนะนำอื่นๆ เพื่อช่วยเราพัฒนาเนื้อหาการฝึกอบรม HTA ที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย / ผู้ดูแล / องค์กรผู้ป่วย

ตอน 3 – เกี่ยวกับองค์กรผู้ป่วยของท่าน

โปรดตอบคำถามในส่วนนี้ของแบบสอบถาม ถ้าปัจจุบันท่านเป็นสมาชิกของ องค์กร / เครือข่ายสนับสนุนผู้ป่วย สมาคมเกี่ยวกับโรค หรือกลุ่มผู้ป่วย

แต่ถ้าท่านไม่ใช่สมาชิกขององค์กรผู้ป่วย โปรดระบุว่า “ไม่มีคำตอบ” ในช่องว่างที่กำหนด

Question Title

* 45. โปรดให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรผู้ป่วยที่ท่านร่วมอยู่

Question Title

* 46. อะไรเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่องค์กรของท่านเป็นตัวแทนให้กับผู้ป่วยและผู้ดูแล โปรดเลือกตอบมากเท่าที่เป็นไปได้ โดยเลือก 5 อันดับ เรียงตามลำดับความสำคัญ โดย “1” คือสำคัญมากที่สุด และ “5” คือสำคัญน้อยที่สุด
สำหรับท่านผู้ซึ่งไม่คุ้นเคยกับ HTA กรุณาเลือกตอบว่า “ไม่มีคำตอบ / ไม่ทราบ” ในทุกช่องคำตอบ

  1 - สำคัญที่สุด 2- 3- 4- 5 - สำคัญน้อยที่สุด ไม่มีคำตอบ / ไม่ทราบ
องค์กรสนับสนุนผู้ป่วยและการเข้ามามีส่วนร่วมขององค์กร
ความรู้ความเข้าใจของผู้ป่วย
ความสามารถในการเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วย
ความสามารถในการติดต่อและเข้าถึงองค์กรสนับสนุนผู้ป่วย
ความปลอดภัยและคุณภาพของการให้บริการทางสุขภาพ
อื่นๆ โปรดระบุในคำตอบของคำถามข้อต่อไป

Question Title

* 47. ถ้าท่านเลือก “อื่นๆ” ในคำถามข้อ 46 โปรดระบุหัวข้อที่สำคัญที่สุด (เลือกตอบหรือเลือกที่จะไม่ตอบก็ได้)

T