We need your views!

Have your say on the Cairngorms National Park Authority’s draft Gaelic Language Plan 2018-2022 by completing our survey.

Thoirt do bheachdan dhuinn air dreachd Plana Ùghdarras Pàirc Nàiseanta a’ Mhonaidh Ruaidh airson 2018 -22 tron t-suirbhidh againn.

Gaelic Language Plan Consultation

Under the Gaelic Language (Scotland) Act 2005 the Cairngorms National Park Authority were notified by Bòrd na Gàidhlig on behalf of the Scottish Government of their legal obligation to produce a Gaelic Language Plan which seeks to demonstrate the Park Authority’s commitment to Gaelic and increase awareness and usage of the language.

Our Gaelic Language Plan will act as a framework for developing Gaelic within the Park Authority and recognises the importance of Gaelic in supporting the delivery of the Cairngorms National Park’s long term outcomes. The first Gaelic Language Plan for the Cairngorms National Park Authority was approved by the CNPA board in 2012 and was approved by the directors of Bòrd na Gàidhlig on behalf of the Scottish Government in March 2013, and is available in both English and Gaelic.


Co-chomhairle air a’ Phlana Gàidhlig againn

Fo Achd na Gàidhlig (Alba) 2005, chaidh fios a chur gu Ùghdarras Pàirc Nàiseanta a’ Mhonaidh Ruaidh le Bòrd na Gàidhlig às leth Riaghaltas na h-Alba gun robh dleastanas laghail aca Plana Gàidhlig ullachadh a bhios a’ cur an cèill dealas Ùghdarras na Pàirce a thaobh na Gàidhlig agus a bhith a’ cur ri mothachadh air a’ chànan is cleachdadh a’ chànain.

Tha am Plana Gàidhlig againn gu bhith na fhrèam airson leasachadh na Gàidhlig taobh a-staigh Ùghdarras na Pàirce agus tha e ag aithneachadh cho cudromach sa tha a’ Ghàidhlig ann a bhith a’ cumail taic ri cur an gnìomh amasan fhad-ùine na Pàirce Nàiseanta. Chaidh a’ chiad Phlana Gàidhlig aig Ùghdarras Pàirc Nàiseanta a’ Mhonaidh Ruaidh aontachadh le bòrd an ùghdarrais ann an 2012 agus chaidh aontachadh le stiùirichean Bhòrd na Gàidhlig, às leth Riaghaltas na h-Alba sa Mhàrt 2013. Tha e ri fhaighinn an dà chuid sa Ghàidhlig agus sa Bheurla.

To read the draft consultation report please click to download here.

T