Foirm Ais-fhiosrachaidh

Mòran taing dhuibh airson ùine a ghabhail a’ leughadh an dreachd Plana Gàidhlig againn. Tha ur beachdan cudromach agus mar sin bu mhath leinn fiosrachadh fhaighinn air ais bhuaibh.
 
Cha bhi fiosrachadh sam bith a gheibhear air a chleachdadh ach airson adhbhar a’ cho-chomhairleachaidh seo agus cumar am fiosrachadh sin gu tur dìomhair. Cha tèid neach fa leth sam bith a chomharrachadh mar phàirt den aithris.

Ma bhios tuilleadh fiosrachaidh a dhìth oirbh a thaobh an dreachd Plana, cuiribh fios gu:

Dòmhnall Mac a’ Phì
Oifigear Leasachaidh Gàidhlig

Fòn: 0141 287 5940
Post-d: donald.macphee@glasgow.gov.uk

T