Question Title

* 1. Enw / Name

Question Title

* 2. E-bost / E-mail

Question Title

* 3. Oed / Age

Question Title

* 4. Ydych chi'n byw ym Mro Morgannwg? / Do you live in the Vale of Glamorgan?

Question Title

* 5. Ydych chi'n siarad Cymraeg? / Do you speak Welsh?

Question Title

* 6. If not...did you feel that the festival was inclusive and welcoming to non-Welsh speakers?

Question Title

* 7. Sut glywsoch chi am Gŵyl Fach y Fro? / How did you hear about Gŵyl Fach y Fro?

Question Title

* 8. Beth ydych chi wedi ei fwynhau orau am Gŵyl Fach y Fro eleni? / What have you enjoyed most about Gŵyl Fach y Fro 2019?

Question Title

* 9. Ydych chi'n meddwl bod Gŵyl Fach y Fro yn cael effaith bositif ar yr iaith Gymraeg yn y Fro? / Do you think that Gŵyl Fach y Fro has a positive effective on the Welsh language in the Vale?

Question Title

* 10. Unrhyw wendidau sydd angen i ni eu datrys? / Any weaknesses that we need to address?

Question Title

* 11. Pam benerfynoch chi ddod i Gŵyl Fach y Fro eleni? / Why did you decide to come to Gŵyl Fach y Fro this year?

Question Title

* 12. Ydych chi'n meddwl y byddwch chi'n debygol o ddod i Gŵyl Fach y Fro eto? / Are you likely to come to Gŵyl Fach y Fro again next year?

Question Title

* 13. Ydych chi'n meddwl bod y lleoliad yn addas i'r ŵyl? / Do you think the site is an appropriate venue for the festival?

Question Title

* 14. Rydym yn awyddus i asesu gwerth economaidd Gŵyl Fach y Fro i'r ardal leol. Nodwch faint wnaethoch chi wario yn y tabl isod. / We're keen to establish how much economic impact Gŵyl Fach y Fro has on the local area. Please note how much you spent on the items below.

  £0 £1-10 £11-20 £21-30 £31-40 £41-50 £50+
Bwyd a Diod / Food and Drink
Stondinau Crefft / Craft Stalls
Trafnidiaeth i'r ŵyl / Transport to and from the festival
Busnesau cyfagos (bwytai, caffis, tafarndai, siopau...) / Other businesses on the Island (restaurants, cafes, pubs, shops...)

Question Title

* 15. Ein bwriad yw i ddatblygu Gŵyl Fach y Fro bob blwyddyn. Tra'n cadw'r rhaglen bresennol, pa elfennau newydd hoffech chi weld yn rhan o'r ŵyl? / We aim to develop Gŵyl Fach y Fro every year. As well as continuing to offer the current programme, what other elements would you like to see develop?

Question Title

* 16. Pa fandiau/artistiaid hoffech chi eu gweld yn perfformio yn Gŵyl Fach y Fro 2020? / Which bands/artists would you like to see perform in Gŵyl Fach y Fro 2020?

Question Title

* 17. Unrhyw sylwadau neu syniadau eraill / Any other comments or ideas :

T