Advanced Call for Registration of Interest
Galwad Bellach am Gofrestru Diddordeb

Rehab JobFit LLP is currently considering an application to the Welsh Government to provide a Pan-Wales Managed Training Service for Communities for Work and Parents and Childcare and Employment Customers.

If you would like to be considered as part of the Rehab JobFit supply chain for this project then please fill in the questionnaire below.

We have tried to keep this questionnaire as brief as possible so may therefore need to call you for any further information requirements.  Please therefore ensure that the named contact will be available during the period between 15/1/16 and 21/1/16.

Please note that timings are tight (the tender needs to be submitted by 25/01/2016) so please ensure your completed questionnaire is returned to:

Catherine A’Bear at cabear@rehabjobfit.com by 17:00 on Friday 15h January 2015. 

If you require any further information then please email Catherine in the first instance.

Many thanks and kind regards

Catherine

Catherine A’Bear

Regional Manager – Business Development Rehab JobFit

Ar hyn o bryd mae Rehab JobFit LLP yn ystyried cais i Lywodraeth Cymru i ddarparu Gwasanaeth Hyfforddiant a Reolir Ledled Cymru ar gyfer Cymunedau am Waith a Chwsmeriaid Rhieni, Gofal Plant a Chyflogaeth. 

OS hoffech gael eich ystyried yn rhan o gadwyn gyflenwi Rehab JobFit ar gyfer y prosiect hwn, yna llenwch yr holiadur isod.

Rydym wedi ceisio cadw'r holiadur hwn mor gryno â phosibl, felly efallai y bydd angen i ni eich ffonio ar yfer gofynion gwybodaeth bellach.  Felly dylech sicrhau bod y cyswllt a enwir ar gael yn ystod y cyfnod rhwng 15/1/16 a 21/1/16.

Sylwer bod yr amseriad yn gyfyngedig iawn (rhaid cyflwyno'r tendr erbyn 25/01/2016) felly gwnewch yn siŵr bod eich holiadur wedi ei gwblhau a'i ddychwelyd at:

 Catherine A’Bear yn cabear@rehabjobfit.com erbyn 17:00 ar ddydd Gwener 15 Ionawr 2015.

Os yr hoffech ragor o wybodaeth yna dylech anfon e-bost at Catherine.

Llawer o ddiolch a chofion cynnes

Catherine A’Bear

Rheolwr Rhanbarthol – Datblygu Busnes Rehab JobFit

 

* 1. About your organisation
Manylion y Sefydliad


Name of organisation
Enw’r sefydliad

* 2. Name of contact
Enw cyswllt

* 3. Email
E-bost

* 4. Head office address
Cyfeiriad prif swyddfa

* 5. Post Code
Cod Post

* 6. Telephone number
Rhif ffôn

* 7. Type of organisation
Math o sefydliad

* 8. Geographical Coverage
Cwmpas Daearyddol

* 9. Please tick all training that your Organisation currently delivers
Ticiwch yr holl hyfforddiant mae eich sefydliad yn ei ddarparu ar hyn o bryd

T