Introduction / Cyflwyniad

The Flintshire Public Services Board (PSB) is a partnership of public bodies working together to improve the well-being of the county. The PSB has a membership made up of both statutory bodies and other invited organisations. The four statutory bodies are Betsi Cadwaladr University Health Board, Flintshire County Council, Natural Resources Wales and North Wales Fire and Rescue Services.

The PSB has produced a draft Well-being Plan which sets out the challenges the communities of Flintshire face. The Plan outlines how the collective work of the partnership can protect and improve the quality of life for residents, communities and businesses now and in the future.

The draft plan is an outline of what it is we would like to achieve and why. The final plan will be developed for publication next spring.

If you would like to give your views on the draft Well-being Plan, please tell us what you think by answering the following questions.  This consultation ends on 2nd February 2018.   If at any point in the survey you would like to remind yourself of our five priorities then please click here.

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir y Fflint (BGC) yn bartneriaeth o gyrff cyhoeddus sy’n cydweithio i wella llesiant y sir. Mae’r BGC yn cynnwys aelodau o gyrff statudol a sefydliadau eraill sydd wedi eu gwahodd. Y pedwar corff statudol yw Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Cyngor Sir y Fflint, Cyfoeth Naturiol Cymru a Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru.

Mae’r BGC wedi llunio fersiwn drafft o’r Cynllun Llesiant sy’n nodi’r heriau y mae cymunedau Sir y Fflint yn eu wynebu. Mae’r Cynllun yn amlinellu sut y gall gwaith y bartneriaeth ddiogelu a gwella ansawdd bywyd preswylwyr, cymunedau a busnesau, rŵan ac yn y dyfodol.

Mae’r cynllun drafft yn amlinelliad o’r hyn yr ydym eisiau ei gyflawni a pham. Bydd y cynllun terfynol yn cael ei ddatblygu i’w gyhoeddi y gwanwyn nesaf.

Os hoffech roi eich barn am fersiwn drafft y Cynllun Llesiant, rhowch eich barn i ni trwy ateb y cwestiynau a ganlyn.  Daw’r cyfnod ymgynghori ben ar 2 Chwefror 2018.  Os ydych ar unrhyw bwynt yn yr arolwg eisiau atgoffa eich hun o’n pum blaenoriaeth, yna cliciwch yma.

* 1. To what extent do you agree that the Well-being priorities as set out are the most important ones for Flintshire?
I ba raddau ydych chi’n cytuno mai’r blaenoriaethau lles sydd wedi eu dewis yw’r rhai pwysicaf i Sir y Fflint?

* 2. Do you have any observations on the priorities? / Oes gennych chi unrhyw sylwadau am y blaenoriaethau?

* 3. Considering each of the five priorities, where do you think the combined work of the Public Services Board could make the biggest difference for your community?
Gan ystyried bob un o’r pum blaenoriaeth, ym mha faes yn eich barn chi allai gwaith cyfunol y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus wneud y gwahaniaeth mwyaf i’ch cymuned chi?

* 4. Please tell us why that is  ..? / Dywedwch wrthym pam .….?

* 5. From the list below please tick those priorities which are most important to you in your community?
(please tick all that apply)
O’r rhestr isod ticiwch y blaenoriaethau sydd bwysicaf i chi yn eich cymuned
(ticiwch bob un sy’n berthnasol)

* 6. Please tell us why that is  ..? / Dywedwch wrthym pam .….?

* 7. To what extent would you agree there is a sense of 'community action' to get things done in your area?
I ba raddau fyddech chi’n cytuno bod ymdeimlad o ‘weithredu cymunedol’ yn bodoli sy’n sicrhau fod pethau’n cael eu gwneud yn eich ardal chi?

* 8. Please tell us about anything in this draft plan that in your opinion needs to change?
Dywedwch wrthym am unrhyw beth yn y cynllun drafft hwn sydd yn eich barn chi angen ei newid?

* 9. Please tell us about anything we may have missed in this plan?
Dywedwch wrthym am unrhyw beth yr ydym efallai wedi ei fethu yn y cynllun hwn?

* 10. To what extent would you agree that we all have a personal responsibility to contribute to the Well-being priorities
(for example our personal health, caring responsibilities, reporting things, maximising recycling, etc.)
I ba raddau fyddech chi’n cytuno fod cyfrifoldeb personol ar bob un ohonom i gyfrannu at y Blaenoriaethau Lles
(er enghraifft ein hiechyd personol, cyfrifoldebau gofalu, rhoi gwybod am unrhyw ddiffygion, ailgylchu cymaint â phosibl ayyb)

* 11. We want people to stay involved.  Please tell us how we can do this?  
Rydym eisiau i bobl barhau i chwarae rhan. Rhowch wybod i ni sut y gallwn sicrhau fod hyn yn digwydd?

* 12. Please use the box below to tell us about any other comments or ideas you may have?  
Defnyddiwch y blwch isod i roi gwybod i ni am unrhyw sylwadau neu syniadau eraill sydd gennych?

T