Anonymised information gathered from this Monitoring Form may be held on a computer for two years and may be used for statistical purposes in an anonymous format thereafter. This data is anonymous and will only be used for compliance with The Equality Act of 2010, in the furtherance of our EDI Action Plan, and to report to our stakeholders where this is a contractual requirement. The information may be shared in anonymous format with our stakeholders and partners. All information will be treated in accordance with the Data Protection Act 2003 and associated legal provisions concerning data protection. You have a right to ask for a copy of the information held by Ffilm Cymru in its records. You also have the right to require Ffilm Cymru to correct any inaccuracies in your information.

The questionnaire should only take about 5 minutes to complete and there is a prefer not to say option for each question. However, the responses that you do give will assist us greatly in our commitment to equality, diversity and inclusion. If you have any questions, please don't hesitate to contact our office on 02921 679369.

Thank you for your participation.

Ffilm Cymru

Gall y wybodaeth anhysbys a gasglwyd yn sgil y Ffurflen Fonitro hon gael ei gadw ar gyfrifiadur am ddwy flynedd, a gellir ei ddefnyddio at ddibenion ystadegol mewn ffurf anhysbys wedi hynny. Mae’r data hwn yn anhysbys, a’n cael ei ddefnyddio yn unol â Deddf Cydraddoldeb 2010 yn unig, er mwyn datblygu ein Cynllun Gweithgaredd EDI ymhellach, ac i adrodd i’n rhanddeiliaid ble fo hynny’n gytundebol ofynnol. Gellir rhannu’r wybodaeth mewn fformat anhysbys gydag ein rhanddeiliaid a’n partneriaid. Bydd yr holl wybodaeth yn cael ei drin yn unol â Deddf Diogelu Data 2003, a darpariaethau cyfreithiol cysylltiedig sy’n ymwneud â diogelu data. Mae gennych hawl i ofyn am gopi o’r wybodaeth y mae Ffilm Cymru yn ei gadw. Mae gennych hawl hefyd i ofyn i Ffilm Cymru gywiro unrhyw wallau sydd yn eich gwybodaeth.

Rhyw bum munud yn unig fydd ei angen i lenwi’r holiadur, ac mae dewis ‘gwell gennyf beidio dweud’ ar gyfer pob cwestiwn. Fodd bynnag, bydd yr atebion y byddwch yn eu rhoi yn ein cynorthwyo’n fawr gyda’n hymrwymiad at gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysedd. Os oes gennych unrhyw gwestiwn, cysylltwch â ni yn y swyddfa ar 02921 679369.

Diolch am gymryd rhan.

Ffilm Cymru

Question Title

* 15. How would you define your ethnicity / Sut fyddech yn diffinio eich ethnigrwydd?
Please select all that apply / Dewiswch bob un sy’n berthnasol.

T