Cyflwyniad

Diben yr arolwg hwn yw cael gwybod beth yw eich barn am stigma a gwahaniaethu ynglŷn ag iechyd meddwl, o ran Ymchwil ac Addysg.   

Meddyliwch am y cwestiynau a byddwch yn onest wrth ymateb. Peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol fel eich enw llawn neu eich manylion cyswllt yn eich atebion. 

Bydd eich atebion yn ddienw a byddwn yn crynhoi’r adborth fesul thema er mwyn helpu i lunio’r argymhellion terfynol. Mae’n bosib y bydd yr wybodaeth y byddwch yn ei darparu yn cael ei rhannu â’r Bwrdd Partneriaeth Cenedlaethol a’i bartneriaid wrth iddynt ystyried y camau neaf er mwyn lleihau stigma a gwahaniaethu yng Nghymru. 
 
Bydd adroddiad yn cael ei gyflwyno i’r Bwrdd Partneriaeth Cenedlaethol ddiwedd 2019, yn crynhoi’r safbwyntiau ac yn gwneud argymhellion.
 
Os oes gennych gwestiynau am yr arolwg neu os hoffech gael copi o’r adroddiad terfynol, cysylltwch â’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol drwy e-bost yn: Heather.Dean@equalityhumanrights.com

Meddyliwch am bob un o’r themâu trawsbynciol hyn wrth lenwi’r arolwg: 

Unigrwydd a Theimlo’n Ynysig

Grwpiau Du a Lleiafrifoedd Ethnig

LGBTQI+

Deddfwriaeth

Camddefnyddio sylweddau

Anabledd (corfforol, niwroddatblygol, anabledd/anawsterau dysgu)

Economaidd-gymdeithasol

Ystyriaethau trefol/gwledig

Iechyd y cyhoedd

Digartrefedd

Diolch yn fawr am gymryd rhan, 

Ruth Coombs, Cadeirydd yr Is-grŵp Stigma a Gwahaniaethu,

Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol Cymru

Question Title

* 1. Ydych chi’n meddwl bod stigma a gwahaniaethu ynglŷn ag iechyd meddwl yn bodoli ym maes ymchwil ac addysg yng Nghymru? Cofiwch am y themâu trawsbynciol pan fyddwch yn meddwl am eich ateb

Question Title

* 2. Sut gallen ni fesur effaith neu ganlyniadau stigma a gwahaniaethu yn y maes hwn?

Question Title

* 3. Ydych chi’n ymwybodol o unrhyw fesurau sy’n cael eu cymryd i leihau stigma a gwahaniaethu ym maes ymchwil ac addysg?

Question Title

* 4. Oes gennych chi syniadau yngŷn â sut y gallem wneud yn well er mwyn lleihau  stigma a gwahaniaethu ym maes ymchwil ac addysg? Beth arall ellir ei wneud?

0 of 4 answered
 

T