Croeso

Mae Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Gorllewin Cymru wedi comisiynu'r Cynghorau Gwirfoddol Sirol yn y rhanbarth i gynnal asesiad o allu a chydnerthedd y sector i ddarparu gwasanaethau ataliol allweddol a fydd yn helpu pobl i fyw'n annibynnol yn hirach yn eu cymunedau.

 Mae cwmpas y gwaith yn cynnwys eiriolaeth, cyfeillio, cludiant cymunedol, gwybodaeth a chyngor, a chymorth ymarferol, megis addasiadau, siopa, gofal seibiant, garddio, cerdded ci, pryd ar glud, ac ati.

 Mae angen i ni gasglu gwybodaeth am y gwasanaethau sydd yn cael eu darparu ar hyn o bryd, sut y maent yn cael eu hariannu a pha mor ddiogel ydynt ar gyfer y dyfodol. Mae gennym ddiddordeb hefyd i wybod pa gymorth sydd ei angen i gynnal ac ehangu darpariaeth trydydd sector a beth sy’n rhwystro a galluogi cydweithrediad a thrawsnewid gwasanaethau.

 Fel cam cyntaf, rydym yn gofyn i chi lenwi'r arolwg ar-lein. Efallai y bydd yn ddefnyddiol i gyfeirio at eich cyfrifon ariannol ac adroddiadau monitro er mwyn cwblhau'r wybodaeth ofynnol. Os byddai'n well gennych siarad â ni yn hytrach na chwblhau'r arolwg ar-lein, cysylltwch â'ch Cyngor Sirol Gwirfoddol os gwelwch yn dda.
 
Diolch i chi am eich cefnogaeth.
  
 

T