Diogelu data | Data protection

 
At ddibenion yr arolwg hwn, Uned DPP Prifysgol Caerdydd yw rheolwr y data. Bydd yr holl ddata a gesglir yn yr arolwg hwn yn cael ei gadw'n ddiogel gan ddarparwr meddalwedd yr arolwg (Survey Monkey) o dan gontract, ac yna'n cael ei gadw gan Brifysgol Caerdydd yn unol â'r Ddeddf Diogelu Data Cyffredinol (2018). Bydd Prifysgol Caerdydd yn defnyddio data'r arolwg, gan gynnwys atebion i gwestiynau sy'n gofyn am fanylion personol, at ddibenion yr arolwg yn unig. Ni fydd briwsion a data personol a gedwir gan eich porwr Gwe, yn cael eu defnyddio yn yr arolwg hwn.

For the purposes of this survey Cardiff University's CPD Unit is the data controller. All data collected in this survey will be held securely by the survey software provider (Survey Monkey) under contract and then retained by Cardiff University in accordance with the General Data Protection Act (2018). Data from the survey, including answers to questions where personal details are requested, will only be used by Cardiff University for the purposes of this survey. Cookies and personal data stored by your Web browser, are not used in this survey.

Page1 / 2
 
50% of survey complete.

T