Ffilm Cymru yn cyflwyno Rhwydweithio Cyflym yn yr Eisteddfod.

16:00 - 17:30 yn Look Out Cafe Bar, Heol Porth Teigr, Porth Teigr, Bae Caerdydd CF10 4GA.

Oed: 18+

A ydych chi’n weithiwr creadigol yn dymuno ysgrifennu, cynhyrchu neu gyfarwyddo ffilm? A ydych chi’n dueddol o gael eich dal yn yr un sgwrs am awr gyda’r person cyntaf ichi gwrdd mewn ystafell? Efallai mai digwyddiad rhwydweithio cyflym Ffilm Cymru yw’r peth i chi, a hynny am ddim! Caiff cyfranogwyr y cyfle i gwrdd yn unigol â gwneuthurwyr ffilm o Gymru sydd wedi ennill eu plwyf, a hynny mewn sefyllfa hwyliog ac anffurfiol dan arweiniad cynrychiolwyr Ffilm Cymru. I gymryd rhan, cofrestrwch erbyn dydd Gwener 3ydd Awst drwy glicio ar y ddolen hon: https://www.surveymonkey.co.uk/r/eisteddfodffilmcymru. 

Noder: nifer gyfyngedig o leoedd sydd yn y digwyddiad hwn, a byddant yn cael eu rhoi ar sail y cyntaf i’r felin. Digwyddiad yn y Gymraeg fydd hwn.

Ffilm Cymru Wales yw’r asiantaeth ddatblygu genedlaethol ar gyfer ffilm yng Nghymru. Gweithiwn ar draws cadwyn gyflenwi’r sector, a chynorthwywn waith datblygu ffilm, cynhyrchu, sinemâu, gwyliau ffilm ac addysg ffilm a’r cyfryngau, gan gynnig cyngor, cyllid, datblygu sgiliau ac eiriolaeth. Caiff Rhwydwaith Doniau Cymru y BFI ei gyflawni gan Ffilm Cymru Wales ac mae’n rhan o raglen ar draws y Deyrnas Unedig i nodi a meithrin gwneuthurwyr ffilm newydd ac addawol. I gael mwy o wybodaeth, ewch i
www.ffilmcymruwales.com
 

Question Title

* 1. Enw

Question Title

* 2. E-bost

Question Title

* 3. Cod post

Question Title

* 5. Gofynnwn ichi ddarparu trosolwg cryno o’ch gwaith creadigol hyd ym, gan gynnwys unrhyw ddolenni perthnasol.
Dim mwy na 500 gair.

Question Title

* 6. Rhowch wybod inni am unrhyw ofynion mynediad sydd gennych ar gyfer y digwyddiad hwn, er enghraifft rampiau neu gymorth iaith arwyddion:

Question Title

* 7. Gall y wybodaeth hon gael ei chadw ar gyfrifiadur am un flwyddyn a gall gael ei chadw at ddibenion ystadegol mewn fformat dienw ar ôl hynny. Gallai’r wybodaeth gael ei rhannu mewn fformat dienw â’n rhanddeiliaid a’n partneriaid. Caiff yr holl wybodaeth ei thrin yn unol â Deddf Diogelu Data 2003 a darpariaethau cyfreithiol cysylltiedig mewn perthynas â diogelu data. Mae gennych yr hawl i ofyn am gopi o’r wybodaeth sydd gan Ffilm Cymru Wales yn ei gofnodion. Mae hefyd gennych yr hawl i ofyn i Ffilm Cymru Wales gywiro unrhyw wallau yn eich gwybodaeth.

Question Title

* 9. A hoffech gael eich cynnwys yn ein rhestr bostio, fel bod modd inni roi gwybod ichi am gynlluniau cyllido, cyfleoedd a gwybodaeth a allai fod o ddiddordeb ichi? Fel arall, gallwch gofrestru eich hun fan hyn.

T