Hoffem wybod a ydych yn credu bod Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn darparu gwerth da am arian. Bydd eich adborth yn helpu i lunio dyfodol eich Gwasanaeth Tân ac Achub.

Rydym am wneud yn siwr bod pawb yn cael y gwasanaeth gorau posibl. Defnyddir yr arolwg hwn i roi gwybodaeth i ni am broffil y gymuned yr ydym yn ymgysylltu â hi, a hynny er mwyn ein cynorthwyo i deilwra ein gwasanaethau yn briodol.

Mae’r ffurflen yn ddienw ac yn gyfrinachol, felly ni fydd modd eich adnabod o unrhyw wybodaeth y byddwch yn ei rhoi.

Os hoffech gael yr holiadur hwn mewn gwahanol iaith / fformat, ffoniwch: 0800 169 1234

Question Title

* 1. Ble y clywsoch chi am yr holiadur hwn?

Question Title

* 2. Credwn fod Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn darparu amrywiaeth werthfawr o wasanaethau i ddiogelu eich cymuned. Mewn trefn pwysigrwydd, pa dri o’r canlynol ydych chi’n meddwl ddylai fod yn flaenoriaethau i ni?

  1 2 3
Ymateb i dân. 
Ymateb i argyfyngau eraill lle mae bywyd yn y fantol, er enghraifft damweiniau ffyrdd a digwyddiadau eraill lle mae angen achub pobl.
Ymateb i drychinebau naturiol fel llifogydd.
Darparu addysg ar ddiogelwch tân cymunedol i bobl ifanc a’r rhai sy’n wynebu’r perygl mwyaf, gan gynnwys gwiriadau diogelwch yn y cartref am ddim.
Diogelu busnesau lleol rhag tân.

Question Title

* 3. Mae lefel bresennol y gwasanaethau a ddarperir gan Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn costio oddeutu £4 y mis i chi. Fodd bynnag, gyda thoriadau posib ar y gweill, pa un o’r opsiynau canlynol fyddai’n well gennych?

Question Title

* 4. Os oes rhaid i ni wneud arbedion yn unol ag Awdurdodau Lleol, ble ydych chi’n credu y dylid gwneud yr arbedion hyn?

Question Title

* 5. A ydych chi, neu a oes unrhyw un yn eich cartref, yn gweithio i Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru?

Question Title

* 6. A oes gennych chi larymau mwg sy’n gweithio yn eich cartref?

Question Title

* 7. Os felly, pa mor aml ydych chi’n profi eich larwm mwg?

T