Angen am dai gan bobl leol ardal Cyngor Llanllyfni

Annwyl Breswylydd,
Mae Cyngor Cymuned Llanllyfni yn sylweddoli bod darparu tai i bobl leol yn yr ardal hon yn bwnc hollbwysig ac maent wedi gofyn i mi fel Hwylusydd Tai Gwledig sy’n frocer annibynnol i ganfod faint o angen sydd yn yr ardal ynghyd a beth yw’r diddordeb mewn cynllun cyffrous ar gyrion pentref Penygroes.

Mae’r holiadur yma yn cael ei yrru i bob tŷ yn ardal y Cyngor Cymuned ac mae croeso i chi lenwi’r holiadur ynghlwm os ydych mewn angen symud i lety mwy addas na’r hyn sydd gennych  neu i gynnig sylw ar gynllun ar gyrion y pentref.

Os oes yna rywun am ddychwelyd yn ôl i’r ardal yna mae croeso i chi roi eu manylion i mi er mwyn i mi yrru holiadur atynt.

Fel roeddwn yn dweud, mae safle Ty’n y Weirglodd dros y ffordd i Ganolfan Plas Silyn wedi ei glustnodi ar gyfer tai gan y Cyngor Sir ac mae Grŵp Cynefin am ddatblygu tai addas sy’n ateb yr angen lleol.
  
Y bwriad gyda’r safle yn Nhy’n y Weirglodd yw ar gyfer datblygiad cymysg o dai i’w prynu ar y farchnad, tai gostyngol eu pris, a thai rhent canolraddol.

Bydd y gwaith arolwg yma yn sail i’r cynlluniau drafft ar gyfer y datblygiad. Bydd ymgynghoriadau pellach wedyn i dderbyn sylwadau ar y rhain a bydd y Cyngor Cymuned yn cael cyfle i gymryd rhan bwysig yn y gwaith yma.

Os oes gan unrhyw un diddordeb bod yn rhan o’r drafodaeth i ddatblygu’r cynllun yma ac yn awyddus i gyfrannu yna mae croeso i chi adael i mi wybod drwy lenwi Rhan 3 o’r holiadur.

Dyddiau cynnar ydy hi ar beth yn union fydd yn cael ei ystyried ar y safle, ond mae eich ymateb chi yn holl bwysig i lunio'r hyn fydd yno.
 
Hoffwn i chi i ymateb i’r arolwg hwn os ydych

a.    Yn ystyried eich hun mewn angen am dŷ newydd rŵan neu yn y dyfodol yna llenwch

 - RHAN 1 a RHAN 2

b.    Am ymateb i’r datblygiad a phynciau perthnasol eraill llenwch

- RHAN 3

Dim ond 5-10 munud fydd hi’n ei gymryd i chi lenwi’r holiadur, ond os ydych angen cymorth i’w lenwi yna dwi’n ddigon parod i’ch cynorthwyo - mae fy manylion isod.

Gellir cael ffurflen arall drwy gysylltu â mi isod os oes mwy nag un person am symud

Byddaf yn dadansoddi eich atebion yn gyfrinachol ac yn paratoi adroddiad o’r data fy hun yn y fath fodd fel na ellir adnabod unrhyw unigolion na chartrefi.

 A fyddech mor garedig a chwblhau’r holiadur cyn gynted â phosibl os gwelwch yn dda, erbyn Dydd Gwener y 9fed o Ragfyr 2016?

Raffl 
Os hoffech gyfle i gymryd rhan mewn raffl am wobr am lenwi’r holiadur yma yna rhowch eich enw, rhif ffôn a’ch cyfeiriad / e-bost ar waelod yr holiadur cyn ei ddychwelyd.

Diolch yn fawr iawn i chi rhag blaen am eich cymorth yn y gwaith pwysig yma.

Yn gywir,
Arfon (Hughes)
Hwylusydd Tai Gwledig
4 Stryd Fawr, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 3ES
arfon.hughes@grwpcynefin.org / http://www.grwpcynefin.org/cy/
Ffon: 01286 889289 / 07979803547
 

RHAN 1:  I’w lenwi gan bobl leol sydd angen symud neu yn  ystyried symud yn y 5 mlynedd nesaf.

Mae’r rhan yma’n gofyn cwestiynau am eich cartref sydd angen symud, a bydd angen i chi roi eich enw ac ati isod. Ein diffiniad o gartref (household) yw ‘rhywun sy’n byw ar ei ben ei hun neu grŵp o bobl (boed yn perthyn ai peidio) sy’n byw yn yr un cyfeiriad ac sydd naill ai’n rhannu ystafell fyw neu’n bwyta gyda’i gilydd o leiaf unwaith y dydd’.

C1.     Pa un o’r isod sy’n disgrifio eich bwriad ar gyfer y dyfodol? Ticiwch un blwch

Question Title

* 1. RHAN 1:  I’w lenwi gan bobl leol sydd angen symud neu yn  ystyried symud yn y 5 mlynedd nesaf.

Mae’r rhan yma’n gofyn cwestiynau am eich cartref sydd angen symud, a bydd angen i chi roi eich enw ac ati isod. Ein diffiniad o gartref (household) yw ‘rhywun sy’n byw ar ei ben ei hun neu grŵp o bobl (boed yn perthyn ai peidio) sy’n byw yn yr un cyfeiriad ac sydd naill ai’n rhannu ystafell fyw neu’n bwyta gyda’i gilydd o leiaf unwaith y dydd’.

C1.     Pa un o’r isod sy’n disgrifio eich bwriad ar gyfer y dyfodol? Ticiwch un blwch

C2. Sut fyddech chi’n disgrifio lle rydych chi’n byw?   Ticiwch un blwch

Question Title

* 2. C2. Sut fyddech chi’n disgrifio lle rydych chi’n byw?   Ticiwch un blwch

C3. A ydych chi’n berchen arno neu’n ei rentu? Ticiwch un blwch

Question Title

* 3. C3. A ydych chi’n berchen arno neu’n ei rentu? Ticiwch un blwch

C4. Ers faint rydych chi wedi bod yn byw yn eich tŷ / byngalo/ ac ati

Question Title

* 4. C4. Ers faint rydych chi wedi bod yn byw yn eich tŷ / byngalo/ ac ati

C4b.Ers faint rydych chi wedi bod yn byw yn ardal Cyngor Cymuned Llanllyfni? 

Question Title

* 5. C4b.Ers faint rydych chi wedi bod yn byw yn ardal Cyngor Cymuned Llanllyfni? 

C4c. Ers faint rydych chi wedi bod yn byw yn ardal Awdurdod Lleol Gwynedd?

Question Title

* 6. C4c. Ers faint rydych chi wedi bod yn byw yn ardal Awdurdod Lleol Gwynedd?

C5.Os ydych yn bwriadu symud o fewn 5 mlynedd, beth ydy’r rhesymau o’r rhestr isod fydd y rhai pwysicaf i chi wrth ddewis eich lle nesaf ?

Rhowch rifau i’r atebion mewn blaenoriaeth a gadael rhai sydd ddim yn wag

Question Title

* 7. C5.Os ydych yn bwriadu symud o fewn 5 mlynedd, beth ydy’r rhesymau o’r rhestr isod fydd y rhai pwysicaf i chi wrth ddewis eich lle nesaf ?

Rhowch rifau i’r atebion mewn blaenoriaeth a gadael rhai sydd ddim yn wag

RHAN 2: Math o dai sydd eu hangen os ydych am symud yn y 5 mlynedd nesaf.
Mae’r rhan yma’n holi am y cartref sy’n disgwyl y bydd angen symud h.y. maint y tŷ fydd ei angen a sut maen nhw’n bwriadu talu amdano.

 C6. Faint o bobl o bob oed a rhyw sydd angen symud? Gan gynnwys chi os ydych am symud hefyd!  Nodwch y niferoedd yn y blychau perthnasol  

Question Title

* 8. RHAN 2: Math o dai sydd eu hangen os ydych am symud yn y 5 mlynedd nesaf.
Mae’r rhan yma’n holi am y cartref sy’n disgwyl y bydd angen symud h.y. maint y tŷ fydd ei angen a sut maen nhw’n bwriadu talu amdano.

 C6. Faint o bobl o bob oed a rhyw sydd angen symud? Gan gynnwys chi os ydych am symud hefyd!  Nodwch y niferoedd yn y blychau perthnasol  

  0-9 10-15 16-19 20-44 45-64 65-74 75+
Gwryw
Gwryw
Gwryw
Gwryw
Benyw
Benyw
Benyw
Benyw
C7. Sawl llofft fydd y cartref ei angen?  

Question Title

* 9. C7. Sawl llofft fydd y cartref ei angen?  

C8. Sut fyddech chi’n disgrifio’r cartref?

Question Title

* 10. C8. Sut fyddech chi’n disgrifio’r cartref?

C9. Pryd rydych chi’n rhagweld y bydd angen i chi symud? 

Question Title

* 11. C9. Pryd rydych chi’n rhagweld y bydd angen i chi symud? 

C10. A ydych chi wedi cofrestru gyda Chyngor Gwynedd am lety i rentu neu Dai Teg i brynu?

D.S. Nid yw’r holiadur yma yn eich cofrestru. Os hoffai’r cartref gofrestru ar y rhestr aros neu gael rhagor o wybodaeth am dai cymdeithasol neu fforddiadwy, dyma’r ddolen gyswllt: Cyngor Gwynedd ar 01286 685100 (www.gwynedd.gov.uk) i rentu neu Tai Teg ar 08456 015605 (www.taiteg.org.uk) i brynu neu rhent canolraddol.

Question Title

* 12. C10. A ydych chi wedi cofrestru gyda Chyngor Gwynedd am lety i rentu neu Dai Teg i brynu?

D.S. Nid yw’r holiadur yma yn eich cofrestru. Os hoffai’r cartref gofrestru ar y rhestr aros neu gael rhagor o wybodaeth am dai cymdeithasol neu fforddiadwy, dyma’r ddolen gyswllt: Cyngor Gwynedd ar 01286 685100 (www.gwynedd.gov.uk) i rentu neu Tai Teg ar 08456 015605 (www.taiteg.org.uk) i brynu neu rhent canolraddol.

C11. Eglurwch pam nad yw’ch lle presennol yn ddigonol?

Question Title

* 13. C11. Eglurwch pam nad yw’ch lle presennol yn ddigonol?

C12. A oes angen tŷ o fath penodol arnoch?

Question Title

* 14. C12. A oes angen tŷ o fath penodol arnoch?

C13. Sut byddwch chi yn ystyried talu am y llety yma? Rhowch eich dewis mewn blaenoriaeth yn y blychau a gadael rhai sydd ddim yn flaenoriaeth yn wag.

Question Title

* 15. C13. Sut byddwch chi yn ystyried talu am y llety yma? Rhowch eich dewis mewn blaenoriaeth yn y blychau a gadael rhai sydd ddim yn flaenoriaeth yn wag.

C14. Oes yna rwystrau sydd yn eich atal rhag talu am yr uchod?

Question Title

* 16. C14. Oes yna rwystrau sydd yn eich atal rhag talu am yr uchod?

C15. Faint y gallai’r cartref ei fforddio pe byddai’n rhentu neu brynu? Mae hyn fel arfer gyfystyr â thraean incwm i rentu neu luosogi cyfanswm incwm crynswth y cartref â 3.5 i gyfrifo faint o forgais y gellir ei fforddio i brynu a hefyd unrhyw gynilion neu elw a gaiff y cartref trwy werthu tŷ/annedd. (Gellir gweithio allan faint o forgais da chi’n gallu ei gael ar https://www.moneyadviceservice.org.uk/en/tools/mortgage-calculator  )

NI FYDDAF YN DATGELU UNRHYW WYBODAETH BERSONOL LLE GELLIR ADNABOD UNRHYW UN. BYDDAF YN DEFNYDDIO’R WYBODAETH I BWRPAS ADNABOD ANGEN YN UNIG A BYDD Y WYBODAETH YN CAEL EI FALU WEDYN

Question Title

* 17. C15. Faint y gallai’r cartref ei fforddio pe byddai’n rhentu neu brynu? Mae hyn fel arfer gyfystyr â thraean incwm i rentu neu luosogi cyfanswm incwm crynswth y cartref â 3.5 i gyfrifo faint o forgais y gellir ei fforddio i brynu a hefyd unrhyw gynilion neu elw a gaiff y cartref trwy werthu tŷ/annedd. (Gellir gweithio allan faint o forgais da chi’n gallu ei gael ar https://www.moneyadviceservice.org.uk/en/tools/mortgage-calculator  )

NI FYDDAF YN DATGELU UNRHYW WYBODAETH BERSONOL LLE GELLIR ADNABOD UNRHYW UN. BYDDAF YN DEFNYDDIO’R WYBODAETH I BWRPAS ADNABOD ANGEN YN UNIG A BYDD Y WYBODAETH YN CAEL EI FALU WEDYN

C16. Mae’r holiadur yma yn benodol am safle Ty’n y Weirglodd ond, ym mha ardal(oedd) ar wahân i’r safle ym Mhenygroes y byddai’r cartref yn ystyried byw?

Question Title

* 18. C16. Mae’r holiadur yma yn benodol am safle Ty’n y Weirglodd ond, ym mha ardal(oedd) ar wahân i’r safle ym Mhenygroes y byddai’r cartref yn ystyried byw?

C17. Oes gennych safle / safleoedd  mewn golwg yn yr ardal(oedd) uchod y gellir eu hystyried ar gyfer datblygiad yn y dyfodol? Rhowch y manylion isod.

Question Title

* 19. C17. Oes gennych safle / safleoedd  mewn golwg yn yr ardal(oedd) uchod y gellir eu hystyried ar gyfer datblygiad yn y dyfodol? Rhowch y manylion isod.

C18. Manylion cyswllt

Os ydych angen symud tŷ, neu angen mwy o wybodaeth a chyngor, mae’n holl bwysig eich bod yn rhoi eich manylion isod os gwelwch yn dda, fel arall fedrwn ni ddim cynllunio ymlaen a chynnig cymorth i chi.
Enw, Cyfeiriad, Cod Post, Ffon, Ebost, Facebook

Question Title

* 20. C18. Manylion cyswllt

Os ydych angen symud tŷ, neu angen mwy o wybodaeth a chyngor, mae’n holl bwysig eich bod yn rhoi eich manylion isod os gwelwch yn dda, fel arall fedrwn ni ddim cynllunio ymlaen a chynnig cymorth i chi.
Enw, Cyfeiriad, Cod Post, Ffon, Ebost, Facebook

RHAN 3: Sylw am gynllun tai lleol ym Mhenygroes.
Diben y rhan yma yw holi barn pobl leol am dai newydd a’r safle datblygu ym Mhenygroes ar gyfer pobl leol, yn ogystal â chanfod pobl sydd yn dymuno dychwelyd. Mae cael lle i weithio yn bwysig ac mae cwestiwn am hynny hefyd. Byddaf yn cadw pob ymateb yn gwbl gyfrinachol; fodd bynnag, bydd adroddiadau’n cynnwys sylwadau a rhesymau fydd yn cael eu rhoi yn ddienw.

 C19. Ar wahân i chi eich hun neu unrhyw un arall yn eich cartref, a ydych chi’n gwybod am unrhyw un â ‘chysylltiad lleol’ nad yw’n byw yn ardal Cyngor Cymuned Llanllyfni ar hyn o bryd ond a hoffai symud i fyw yn ôl i’r ardal am wahanol resymau? Ystyr ‘cysylltiad lleol’ yw ‘pobl sydd wedi byw neu weithio yn ardal y Cyngor Cymuned, neu ardal Cyngor Cymuned gysylltiol, am bum mlynedd neu fwy’.

Question Title

* 21. RHAN 3: Sylw am gynllun tai lleol ym Mhenygroes.
Diben y rhan yma yw holi barn pobl leol am dai newydd a’r safle datblygu ym Mhenygroes ar gyfer pobl leol, yn ogystal â chanfod pobl sydd yn dymuno dychwelyd. Mae cael lle i weithio yn bwysig ac mae cwestiwn am hynny hefyd. Byddaf yn cadw pob ymateb yn gwbl gyfrinachol; fodd bynnag, bydd adroddiadau’n cynnwys sylwadau a rhesymau fydd yn cael eu rhoi yn ddienw.

 C19. Ar wahân i chi eich hun neu unrhyw un arall yn eich cartref, a ydych chi’n gwybod am unrhyw un â ‘chysylltiad lleol’ nad yw’n byw yn ardal Cyngor Cymuned Llanllyfni ar hyn o bryd ond a hoffai symud i fyw yn ôl i’r ardal am wahanol resymau? Ystyr ‘cysylltiad lleol’ yw ‘pobl sydd wedi byw neu weithio yn ardal y Cyngor Cymuned, neu ardal Cyngor Cymuned gysylltiol, am bum mlynedd neu fwy’.

C20. Os oes angen yn cael ei ganfod, a fyddech chi’n gefnogol o weld cynllun o dai ar gyfer pobl a ‘chysylltiad lleol’ ar y safle yma ym Mhenygroes?

Question Title

* 22. C20. Os oes angen yn cael ei ganfod, a fyddech chi’n gefnogol o weld cynllun o dai ar gyfer pobl a ‘chysylltiad lleol’ ar y safle yma ym Mhenygroes?

C22. Nodwch a ydych chi’n gwybod am unrhyw safleoedd, tir, adeiladau diwydiannol neu adeiladau gweigion sydd ar gael yn ardal yr arolwg y gellir eu hystyried ar gyfer cynllun tai ar gyfer pobl leol yn y dyfodol?
Rhowch
Enw a chysylltiad perchennog y safle / tir / adeilad os gwelwch yn dda.

Question Title

* 23. C22. Nodwch a ydych chi’n gwybod am unrhyw safleoedd, tir, adeiladau diwydiannol neu adeiladau gweigion sydd ar gael yn ardal yr arolwg y gellir eu hystyried ar gyfer cynllun tai ar gyfer pobl leol yn y dyfodol?
Rhowch
Enw a chysylltiad perchennog y safle / tir / adeilad os gwelwch yn dda.

C23. Mae Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol / Community Land Trust yn gallu bod yn berchen tir ar gyfer a budd i’r gymuned gan gynnwys tai fforddiadwy / hunan adeiladu, gerddi ac ati. Gweler y wefan: http://www.communitylandtrusts.org.uk/ 
Dyma’r cynllun sydd yn cael ei gynnig ar gyfer y cynllun tai yma, gyda rheolaeth leol. A fyddech â diddordeb yn ymwneud a’r fath yma o fenter?

Question Title

* 24. C23. Mae Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol / Community Land Trust yn gallu bod yn berchen tir ar gyfer a budd i’r gymuned gan gynnwys tai fforddiadwy / hunan adeiladu, gerddi ac ati. Gweler y wefan: http://www.communitylandtrusts.org.uk/ 
Dyma’r cynllun sydd yn cael ei gynnig ar gyfer y cynllun tai yma, gyda rheolaeth leol. A fyddech â diddordeb yn ymwneud a’r fath yma o fenter?

C24. Mae cymunedau cynaliadwy angen lle i weithio yn ogystal â thai. Er nad oes bwriad i ystyried hyn ar hyn o bryd ar y safle yma, a oes angen lle i weithio arnoch? Os oes pa fath o le gwaith? Ticiwch un blwch (gweithdy / swyddfa ac ati).

Question Title

* 25. C24. Mae cymunedau cynaliadwy angen lle i weithio yn ogystal â thai. Er nad oes bwriad i ystyried hyn ar hyn o bryd ar y safle yma, a oes angen lle i weithio arnoch? Os oes pa fath o le gwaith? Ticiwch un blwch (gweithdy / swyddfa ac ati).

C25. Nodwch unrhyw sylwadau pellach yma.

Question Title

* 26. C25. Nodwch unrhyw sylwadau pellach yma.

Diolch am lenwi’r holiadur hwn.
A fyddech mor garedig ai gwblhau cyn gynted â phosibl os gwelwch yn dda a’i ddychwelyd i fy sylw i yn yr amlen rhad bost neu yn bersonol i Swyddfa Grŵp Cynefin ym Mhenygroes.
Arfon Hughes- Hwylusydd Tai Gwledig
Swyddfa Grŵp Cynefin, Tŷ Silyn, Y Sgwâr, Penygroes,  LL54 6LY,

erbyn Dydd Gwener y 9fed o Ragfyr 2016.

RAFFL
Os hoffech gyfle i gymryd rhan mewn raffl am wobr am lenwi’r holiadur yma yna rhowch eich manylion isod os gwelwch yn dda.
 Enw, Cyfeiriad, Ffon, Ebost, Facebook

Question Title

* 27. Diolch am lenwi’r holiadur hwn.
A fyddech mor garedig ai gwblhau cyn gynted â phosibl os gwelwch yn dda a’i ddychwelyd i fy sylw i yn yr amlen rhad bost neu yn bersonol i Swyddfa Grŵp Cynefin ym Mhenygroes.
Arfon Hughes- Hwylusydd Tai Gwledig
Swyddfa Grŵp Cynefin, Tŷ Silyn, Y Sgwâr, Penygroes,  LL54 6LY,

erbyn Dydd Gwener y 9fed o Ragfyr 2016.

RAFFL
Os hoffech gyfle i gymryd rhan mewn raffl am wobr am lenwi’r holiadur yma yna rhowch eich manylion isod os gwelwch yn dda.
 Enw, Cyfeiriad, Ffon, Ebost, Facebook

T