Strategaeth 2018-2023

Mae Sgowtio'n dal i ddarparu ein Cynllun Strategol 2014-18, Sgowtio i Bawb.  Fel mudiad, rydyn ni'n falch ein bod ni'n tyfu, wedi'i lunio'n fwy gan ieuenctid a dod yn fwy cynhwysol tra chael effaith gadarnhaol yn ein cymunedau.  Mae ScoutsCymru, gan weithio ar y cyd gyda Mudiad y Sgowtiaid, nawr yn cynllunio dyfodol Sgowtio y tu hwnt i 2018, yn meddwl am ein blaenoriaethau, y gwaith yr hoffen ni barhau ag e ac unrhyw faes newydd lle gallwn ni wneud gwahaniaeth, i gyd i ateb y cwestiynau: sut y gallwn ni wella cyfleoedd bywyd pobl ifanc a chefnogi'n gwirfoddolwyr yn well?  Rydyn ni eisiau cymaint o aelodau â phosibl i gael y cyfleoedd i gyfrannu at y broses bwysig hon.

Rydyn ni wedi'n cyffroi i gyhoeddi ein Strategaeth Ddrafft.

Dyfodol 17 yw eich cyfle cyffrous i gyfrannu at greu Strategaeth newydd ScoutsCymru am y Tu Hwnt i 2018.

* 1. Ydych chi'n llenwi hyn ar ran

* 2. Ym mha Ranbarth ydych chi'n Sgowtio?

* 3. Enw

Ein Pileri

Er mwyn cyflawni'r amcanion yn y Cynllun Drafft byddwn ni'n canolbwyntio ar dri philer o waith:

Rhaglen

Rhaglen o ansawdd uchel, yn llawn hwyl a mwynhad, wedi'i darparu'n gyson a'i chefnogi gan offer (digidol) syml.

Pobl

Mwy o oedolion gwirfoddol wedi'u hyfforddi, eu cefnogi a'u hysgogi'n well, a phobl ifanc o gefndiroedd gwahanol.

Canfyddiad

Bydd Sgowtio'n cael ei ddeall yn eglur, yn fwy gweladwy, yn ddibynadwy, yn barchus ac yn cael ei weld yn helaeth yn chwarae rhan allweddol o fewn cymdeithas heddiw.

* 5. Yn ogystal â Rhaglen, Pobl a Chanfyddiad, ydych chi'n teimlo y dylen ni dargedu unrhyw feysydd eraill o waith?

Ein Cynllun Gweithredu


Dyma'ch rhan chi ...


Rydyn ni eisiau i chi ein helpu i lunio dyfodol Sgowtio yng Nghymru, a sut i gefnogi'r weledigaeth a'r genhadaeth orau yn eich cymunedau lleol;  gyda'ch syniadau o sut y gallwn symud y mudiad yn ei flaen a'ch meddyliau ar sut y gallwn gefnogi'n gwirfoddolwyr yn well yn lleol.


Beth sy angen arnoch chi i wneud eich rôl yn haws?

Beth fyddai'n help i chi ddarparu rhaglen well?

Sut y gallwn ni eich helpu i lunio'r bobl ifanc a'u cyfarparu â Sgiliau Bywyd?

Pa gefnogaeth ydych chi angen?

Ble hoffech chi weld Sgowtio'n bresennol yng Nghymru?

Dyma'r cwestiynau rydyn ni angen eu gofyn i chi, a dyma ffocws yr adran nesaf.

* 6. Pa syniadau sy gennych i gefnogi'r Piler Rhaglen?

* 7. Pa syniadau sy gennych i gefnogi'r Piler Pobl?

* 8. Pa syniadau sy gennych i gefnogi'r Piler Canfyddiad?

* 9. Oes unrhyw syniadau eraill gennych fydd yn ein helpu i gyflawni'r Strategaeth yng Nghymru?

* 10. Unrhyw sylwadau eraill?

Camau Nesaf


Byddwn nawr yn bwydo'r wybodaeth hon i mewn i fewnbwn o ymgynghoriadau eraill sydd ar droed.  Bydd hyn yn mynd i gyfarfod o Dîm Cymru a'r Ymddiriedolwyr i gynhyrchu ein cynllun Gweithredol, ac yna i gyfarfod Bwrdd yr Ymddiriedolwyr ym mis Mawrth ar gyfer lansiad ym mis Ebrill 2018.


Os ydych hi'n hapus i ni gysylltu â chi'n uniongyrchol i drafod eich syniadau ymhellach, gadewch eich manylion yn y blwch isod.


Yn olaf ... Diolch


Diolch am eich gwaith caled ac amser heddiw, fe'i gwerthfawrogir yn fawr, ond yn bwysicach DIOLCH I CHI am bopeth rydych chi'n wneud, wythnos ar ôl wythnos, i helpu cefnogi ein mudiad arbennig ni.  Heboch chi, eich ymdrechion a'ch ymroddiad ni fyddai Sgowtio'n gallu bodoli.


DIOLCH YN FAWR

* 11. Manylion Cyswllt

T