Cyflwyniad

Mae Richard Newton Consulting a Sefydliad Siartredig Codi Arian Cymru yn cynnal aseiniad gwaith ar ran CGGC i ddeall mwy am godi arian yng Nghymru. Yn benodol, y symiau a godir gan sefydliadau yn y sector gwirfoddol, a’r gweithgareddau y maent yn ymgymryd â hwy er mwyn cyflawni’r gwaith yma.

Byddem yn ddiolchgar pe gallai’r person sy’n gyfrifol am godi arian yn eich sefydliad gwblhau’r arolwg hwn. Rydym yn chwilio am un ymateb o bob sefydliad, felly gwiriwch gyda’r rheini sy’n gyfrifol am godi arian pwy sydd yn y sefyllfa orau i gwblhau’r holiadur hwn.
 
Cedwir pob ymateb yn gyfrinachol.
 
Os hoffech fwy o wybodaeth, cysylltwch gyda sharon@richard-newton.co.uk
 
Dysgwch fwy am pam ein bod yn cynnal yr arolwg hwn Yma. https://bit.ly/3gnfiNP

Mae croeso ichi rannu’r arolwg hwn gyda sefydliadau tebyg i’ch un chi.
 
Dylech ond ymateb os ydych yn sefydliad nid-er-elw sy’n gweithredu yng Nghymru.
Os ydi eich sefydliad neu grŵp ond yn gweithredu y tu allan i Gymru, nid yw’r arolwg hwn yn berthnasol i chi.
 
A fyddech cystal â chwblhau’r holiadur erbyn 30th Gorffennaf 2021
 
Diolch ichi am gymryd rhan.
 
Cedwir yr holl wybodaeth a gesglir yn unol â Pholisi Diogelu Data a hysbysiad preifatrwydd CGGC.
https://wcva.cymru/cy/hysbysiad-preifatrwydd/
https://wcva.cymru/cy/diogelu-data/
Am eich sefydliad

Question Title

* 1. Beth yw enw eich sefydliad?

Question Title

* 2. Pa un o’r isod sy’n disgrifio eich rôl yn y sefydliad orau?

Question Title

* 3. Mewn termau cyfanswm incwm blynddol, beth yw maint eich sefydliad

Question Title

* 4. Pa un o’r isod sy’n disgrifio eich llywodraethu orau? Dewiswch un, os gwelwch yn dda

Question Title

* 5. Ble ydych chi wedi eich lleoli a ble ydych chi’n trosglwyddo eich gwaith?
 

  Ticiwch yr ardal ble mae eich cyfeiriad cofrestredig Ticiwch ble rydych yn trosglwyddo eich gwasanaethau
Awdurdod Lleol
Blaenau Gwent
Pen-y-bont ar Ogwr
Caerffili
Caerdydd
Sir Gâr
Ceredigion
Conwy
Sir Ddinbych
Sir y Fflint
Gwynedd
Ynys Môn
Merthyr Tudful
Sir Fynwy
Castell-nedd Port Talbot
Casnewydd
Sir Benfro
Powys
Rhondda Cynon Taf
Abertawe
Torfaen
Bro Morgannwg
Wrecsam
Ar draws Cymru gyfan
Yn Lloegr, Yr Alban a / neu Ogledd Iwerddon yn ogystal â Chymru

Question Title

* 6. Ym maes / meysydd pa achos mae eich sefydliad yn gweithredu? Ticiwch bob un sy’n berthnasol.

Question Title

* 7. Ydych chi’n codi arian trwy gyfrwng y Gymraeg?
Ydym / Nac ydym

Question Title

* 8. Sut wnaeth cyfanswm eich incwm yn y flwyddyn ariannol a ddaeth i ben yn 2020 newid o’i gymharu â’r flwyddyn flaenorol?

Question Title

* 9. Os ydych chi’n sefydliad sy’n gweithredu’n ehangach na dim ond yng Nghymru, allwch chi ddweud wrthym faint o’ch incwm gwirfoddol a godwyd yma yng Nghymru, yn ogystal â’r swm a godwyd y tu allan i Gymru ond oedd wedi ei neilltuo ar gyfer cefnogi eich gweithrediad yng Nghymru.

Question Title

* 10. Pa ddulliau codi arian fyddwch chi’n eu defnyddio i sicrhau’r incwm gwirfoddol y sonioch amdano yn y cwestiwn blaenorol?

  Ydym Dydyn ni ddim yn defnyddio’r dull hwn ar hyn o bryd, ond rydym yn bwriadu ei ddefnyddio  Dydyn ni ddim yn defnyddio’r dull hwn a dydyn ni ddim yn bwriadu ei ddefnyddio
Prif gyfrannwr (unigol - gan gynnwys stiwardiaeth / digwyddiadau arbennig / gala)
Ymddiriedolaethau a Sefydliadau
Arianwyr y Loteri
Grantiau Statudol (ac eithrio contractau, yn cynnwys cyllid Ewropeaidd)
Cyfrannu corfforaethol a chodi arian gan gyflogai
Rhanbarthol, lleol, cymunedol a digwyddiadau (yn cynnwys digwyddiadau her a digwyddiadau wedi eu harwain gan wirfoddolwyr)
Cymynroddion
Cyfrannu Rheolaidd (archeb sefydlog, Debyd Uniongyrchol a rhoi trwy’r gyflogres, cynlluniau cyfeillion a rhoi trwy aelodaeth)
Cyfrannu unigol arall, “arian parod” yn cynnwys tâl aelodaeth, a chyfraniadau digidol
Rafflau a Lotrïau
Costau cyflawni codi arian a gwasanaethau i gefnogwyr (yn cynnwys dealltwriaeth, ymchwil, strategaeth)
Ymgyrchoedd apêl brys / trychineb
Arall – noder yn y blwch, os gwelwch yn dda

Question Title

* 11. Faint o incwm dderbynioch chi yn eich blwyddyn ariannol ddaeth i ben yn 2020 o’r ffynonellau canlynol?

Sicrhau adnoddau ar gyfer codi arian

Question Title

* 12. A oes gennych strategaeth codi arian?

Question Title

* 13. Ar raddfa o 1 - 5, ble mae 1 yn hyderus iawn a 5 ddim yn hyderus o gwbl - pa mor hyderus yw’r sefydliad ynghylch codi arian

Question Title

* 14. Pwy sydd â chyfrifoldeb strategol am godi arian? Nodwch bob un sy’n berthnasol

Question Title

* 15. A oes gennych staff codi arian cyflogedig?

Question Title

* 16. Os oes gennych staff codi arian cyflogedig yn / sy’n gyfrifol am Gymru, tua faint yw hyn yn nhermau aelodau o staff cyfwerth ag amser llawn (FTE)?

Question Title

* 17. Pwy sydd â chyfrifoldeb gweithredol am gyflawni codi arian yng Nghymru? (Ticiwch bob un sy’n berthnasol a’u graddio yn nhrefn pwysigrwydd)

  Ddim yn gyfrifol o gwbl Rhywfaint o gyfrifoldeb Ddim yn gyfrifol neu heb gyfrifoldeb Cyfrifol ar y cyfan Cwbl gyfrifol
Ymddiriedolwyr
Cyfarwyddwr neu debyg gyda phortffolio eang o gyfrifoldebau
Cyfarwyddwr gyda chyfrifoldeb am godi arian yn unig Aelodau o staff gweithredol gyda phortffolio eang o gyfrifoldebau
Aelodau o staff gweithredol gyda chyfrifoldeb am godi arian yn unig
Gwirfoddolwyr
Cymorth allanol cyflogedig h.y. ymgynghorwyr codi arian
Paid external support i.e. fundraising consultants

Question Title

* 18. Os oes gennych wirfoddolwyr codi arian yng Nghymru - sawl un sydd gennych? - SYLWER: pan fyddwn yn sôn am wirfoddolwyr, rydym yn golygu rhywun sy’n rhoi o’u hamser am ddim ac yn rheolaidd (ar sail tymor hir) i godi arian. Gall hyn fod fel unigolion, fel rhan o grŵp cymorth neu i gefnogi staff swyddfa. Peidiwch â chyfrif y rheini sy’n codi arian trwy ddigwyddiadau her neu fel rhan o bartneriaeth codi arian corfforaethol dros gyfnod cyfyngedig neu debyg

Question Title

* 19. Ydych chi wedi defnyddio’r ffynonellau canlynol am gyngor ar gyfer codi arian?

  Ydym Heb eu defnyddio eto ond yn debygol o wneud Nac ydym, a ddim yn bwriadu gwneud
CGGC
CGS lleol
Sefydliad Siartredig Codi Arian Cymru
CCMG
Cynghrair Elusennau Bach
Corff aelodaeth sector penodol
Ymgynghorwyr proffesiynol cyflogedig
Y Rheoleiddiwr Codi Arian
Comisiwn Elusennau
Mentor gwirfoddolwyr neu debyg
Cydweithiwr mewn sefydliad arall tebyg
Cefnogaeth pro bono
Adnoddau Cyfryngau Cymdeithasol (e.e. sgwrs codi arian ar Facebook neu erthyglau ar LinkedIn
Gwasg y sector

Question Title

* 20. Oes rhywbeth yr hoffech ei ddweud wrthym am y cyngor yr ydych yn ei dderbyn ac o ble rydych yn ei gael? Defnyddiwch y blwch isod, os gwelwch yn dda.

Question Title

* 21. Pa un peth fyddai fwyaf defnyddiol i chi o ran cyngor neu gefnogaeth i’r dyfodol gyda chodi arian?

Question Title

* 22. Oes rhywbeth arall y credwch y dylem ei wybod o ran eich codi arian yng Nghymru? Defnyddiwch y blwch isod, os gwelwch yn dda

Question Title

* 23. Bydd hwn yn arolwg blynyddol. Os hoffech gymryd rhan y flwyddyn nesaf, nodwch eich cyfeiriad e-bost yma.

Diolch ichi am gwblhau’r arolwg hwn.
0 of 23 answered
 

T