Screen Reader Mode Icon

Cyflwyniad

Mae Cyngor Sir Gâr (CSG) a Chymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr (CGGSG) yn rhannu’r awydd i ddatblygu a thyfu’r trydydd sector yn y Sir trwy weithio mewn partneriaeth i drosglwyddo gwasanaethau ymarferol ar gyfer cymunedau yn Sir Gaerfyrddin sydd eu hangen.

Mae’r sector wirfoddol a chymunedol wedi bod yn hanfodol wrth gynnull gwirfoddolwyr ac ateb anghenion lleol yn ystod y pandemig. Fodd bynnag, fel llawer o adrannau eraill o gymdeithas, mae sefydliadau’r trydydd sector yn wynebu ansicrwydd digyffelyb oherwydd effaith uniongyrchol a thymor hirach COVID-19. 

Mae’r pandemig wedi achosi llu o wahanol heriau ond mae hefyd wedi creu cyfleoedd i wneud pethau’n wahanol. Gan ystyried hyn, mae Cyngor Sir Gâr a Chymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr wedi gwahodd ymgynghorydd annibynnol i adolygu’r trefniadau ar gyfer trosglwyddo gwasanaethau’n lleol. Mae hwn yn gyfle i bwyso a mesur gweithgarwch yn ystod y pandemig ac i hysbysu datblygiad CGGSG wrth gefnogi’r sector i gael ei thraed tani ar ôl COVID-19. Mae cyfle i ddysgu oddi wrth y profiad unigryw hwn wrth inni ail-agor gwasanaethau ac ail-bennu ein blaenoriaethau strategol a gweithrediadol.
 
Bydd yr holl wybodaeth a gesglir yn cael ei chadw yn unol â Pholisi Diogelu Data Cyngor Sir Gaerfyrddin a hysbysiadau preifatrwydd a Pholisi Preifatrwydd Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gaerfyrddin
https://www.sirgar.llyw.cymru/cartref/cyngor-a-democratiaeth/diogelu-data/
https://www.sirgar.llyw.cymru/cartref/cyngor-a-democratiaeth/diogelu-data/hysbysiadau-preifatrwydd/#.YJaJX8CSmM8
http://www.cavs.org.uk/privacy-policy/
 
Ddylech chi ond ymateb os ydych yn sefydliad nid-er-elw sy’n gweithredu yn Sir Gaerfyrddin.

Byddem yn ddiolchgar pe gallai’r person mwyaf priodol yn eich sefydliad gwblhau’r holiadur hwn. Rydym yn chwilio am un ymateb gan bob sefydliad, felly a fyddech cystal â gwirio pwy sydd yn y sefyllfa orau i gwblhau’r holiadur hwn.
 
Bydd yr holl ymatebion yn gyfrinachol.
Os hoffech fwy o wybodaeth, cysyllter â sharon@richard-newton.co.uk
 


Diolch ichi am gymryd rhan.
Am eich sefydliad

Question Title

* 1. Pa un o’r canlynol sy’n disgrifio eich llywodraethu orau? Dewiswch un, os gwelwch yn dda

Question Title

* 2. Pa un o’r canlynol sy’n disgrifio daearyddiaeth eich gweithrediad orau? Dewiswch un, os gwelwch yn dda

Question Title

* 3. Ym mha sector mae eich sefydliad yn gweithredu?

Question Title

* 4. Beth yw maint eich sefydliad mewn termau incwm gwirfoddol blynyddol? Dylech seilio hyn ar flwyddyn arferol os yw eich incwm wedi amrywio o ganlyniad i Covid-19.

Question Title

* 5. Pa incwm ychwanegol ydych wedi ei dderbyn o ganlyniad i Covid-19?

Eich perthynas gyda Chymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr (CGGSG)

Question Title

* 6. Ydych chi’n aelod o CGGSG?

Question Title

* 7. Ydych chi’n credu bod yr aelodaeth yma’n cynnig gwerth am arian?

Mae Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr (CGGSG) yn cynnig nifer o wasanaethau. Hoffem glywed sut ydych wedi ymgysylltu â’r gwasanaethau hyn.

Question Title

* 8. Mae’r ddarpariaeth Cefnogi Trydydd Sector Cymru (TSSW) yn gyffredin trwy holl GGS Cymru, yn cynnwys CGGSG. Efallai eich bod yn ymgysylltu gyda hyn trwy hyfforddiant, cymorth 1 i 1, eitemau mewn cylchlythyrau neu fynediad i adnoddau h.y. mynediad i gronfeydd data cyllid grant. Nodwch sut yr ydych yn ymgysylltu gyda’r gwasanaethau, os gwelwch yn dda.

  Ddim yn ymwybodol bod CGGSG yn cynnig y gwasanaeth hwn Ymwybodol bod CGGSG yn cynnig y gwasan Wedi defnyddio’r gwasanaeth hwn
Gwirfoddoli - cymorth i ddatblygu gwirfoddoli, yn cynnwys cefnogi recriwtio gwirfoddolwyr a datblygu arfer gorau a hyfforddi rheolwyr gwirfoddol
Llywodraethu Da – cymorth i sefydlu neu redeg elusen
Cyllid Cynaliadwy – cymorth gyda dynodi cyllidwyr a’r broses ymgeisio
Ymgysylltu a Dylanwadu – cymorth gyda chyngor polisi ac ymgyrchoedd ehangach
Os nad ydych wedi defnyddio’r gwasanaethau hyn ewch i G10, os gwelwch yn dda
Os ydych wedi defnyddio’r gwasanaethau hyn, graddiwch y datganiadau isod o 1 - 5, ble mae 1 yn wael iawn a 5 yn dda iawn

Question Title

* 9. Gwirfoddoli

  Gwael iawn Gwael Na Da na Gwael Da Da Iawn
Roedd y gefnogaeth a dderbyniwyd yn briodol ar gyfer fy sefydliad
Caniataodd y gefnogaeth a dderbyniwyd i fy sefydliad ddatblygu
Roedd y gefnogaeth a dderbyniwyd o safon uchel
Yn seiliedig ar fy mhrofiadau, byddwn yn dod yn ôl at CGGSG am gymorth pe bae angen
Byddwn yn argymell CGGSG i eraill
Roedd CGGSG yn gallu uniaethu gyda’n hanghenion

Question Title

* 10. Llywodraethu

  Gwael iawn Gwael Na Da na Gwael Da Da iawn
Roedd y gefnogaeth a dderbyniwyd yn briodol ar gyfer fy sefydliad
Caniataodd y gefnogaeth a dderbyniwyd i fy sefydliad ddatblygu
Roedd y gefnogaeth a dderbyniwyd o safon uchel
Yn seiliedig ar fy mhrofiadau, byddwn yn dod yn ôl at CGGSG am gymorth pe bae angen
Byddwn yn argymell CGGSG i eraill
Roedd CGGSG yn gallu uniaethu gyda’n hanghenion

Question Title

* 11. Cyllid

  Gwael iawn Gwael Na Da Na Gwael Da Da iawn
Roedd y gefnogaeth a dderbyniwyd yn briodol ar gyfer fy sefydliad
Caniataodd y gefnogaeth a dderbyniwyd i fy sefydliad ddatblygu
Roedd y gefnogaeth a dderbyniwyd o safon uchel
Yn seiliedig ar fy mhrofiadau, byddwn yn dod yn ôl at CGGSG am gymorth pe bae angen
Byddwn yn argymell CGGSG i eraill
Roedd CGGSG yn gallu uniaethu gyda’n hanghenion

Question Title

* 12. Ymgysylltu a dylanwadu

  Gwael dawn Gwael Na Da Na Gwael Da Da iawn
Roedd y gefnogaeth a dderbyniwyd yn briodol ar gyfer fy sefydliad
Caniataodd y gefnogaeth a dderbyniwyd i fy sefydliad ddatblygu
Roedd y gefnogaeth a dderbyniwyd o safon uchel
Yn seiliedig ar fy mhrofiadau, byddwn yn dod yn ôl at CGGSG am gymorth pe bae angen
Byddwn yn argymell CGGSG i eraill
Roedd CGGSG yn gallu uniaethu gyda’n hanghenion

Question Title

* 13. Os oeddech chi’n gwybod am y gwasanaeth hwn ond heb ei ddefnyddio, dywedwch pam, os gwelwch yn dda

Question Title

* 14. I ble arall fyddwch chi, neu fyddech chi, yn mynd am gefnogaeth debyg?

Question Title

* 15. At ba gefnogaeth debyg fyddwch chi, neu fyddech chi, yn mynd?

Question Title

* 16. Dywedwch wrthym, os gwelwch yn dda, pam y byddech / y gallech ddefnyddio gwasanaeth arall yn hytrach na CGGSG

Cynrychiolaeth
Mae Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr (CGGSG) yn anelu i gynrychioli’r trydydd sector yn Sir Gaerfyrddin ar nifer o bartneriaethau strategol a chynllunio gwasanaethau ar lefel leol a rhanbarthol, yn cynnwys y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Question Title

* 17. Oeddech chi’n ymwybodol bod hon yn un o rolau CGGSG?

Question Title

* 18. Ydych chi’n credu bod CGGSG mewn sefyllfa i’ch cynrychioli chi?

Question Title

* 19. Pa mor dda ydych chi’n credu y mae CGGSG yn gweithredu fel dolen i gyd-gysylltu’r trydydd sector yn Sir Gaerfyrddin gyda sefydliadau strategol, fel y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus?

Trosglwyddo gwasanaethau o Ganolfan y Mwnt
Lleolir Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr (CGGSG) yng Nghanolfan y Mwnt yng Nghaerfyrddin. Pan nad oes cyfnod clo, mae gyda CGGSG nifer o wasanaethau ar gael i aelodau o’r ganolfan hon.

Question Title

* 20. Oeddech chi’n ymwybodol o, ac / neu ydych chi wedi defnyddio, y gwasanaethau canlynol?

  Ddim yn ymwybodol bod CGGSG yn cynnig y gwasanaeth hwn Ymwybodol bod CGGSG yn cynnig y gwasan Wedi defnyddio’r gwasanaeth hwn
Llogi ystafelloedd ar gyfer cyfarfodydd
Gwasanaethau llungopïo
Lle mewn swyddfa
Llogi offer e.e. system PA, profwr PAT

Question Title

* 21. Pa mor ddefnyddiol yw’r gwasanaethau hyn i chi?

Question Title

* 22. Os oeddech chi’n gwybod am y gwasanaeth hwn ond heb ei ddefnyddio, allwch chi ddweud pam, os gwelwch yn dda?

Question Title

* 23. Pam na ddefnyddioch chi’r gwasanaeth hwn?

Question Title

* 24. A ddylai CGGSG ddatblygu gwasanaethau cefnogol yn y meysydd canlynol? Ticiwch bob un sy’n berthnasol –

Question Title

* 25. Nodwch unrhyw ddatblygiadau i wasanaethau sy’n bodoli eisoes y credwch fyddai’n cefnogi cadernid eich sefydliad.

Question Title

* 26. A oes gennych anghenion cefnogaeth ehangach sydd ddim yn cael eu cyflawni gan y gwasanaethau a drosglwyddir ar hyn o bryd gan CGGSG, neu gan sefydliadau eraill yn Sir Gaerfyrddin?

Question Title

* 27. Pa wasanaethau ehangach hoffech chi weld CGGSG yn eu trosglwyddo?

Y pandemig Covid-19

Question Title

* 28. Graddiwch faint ydych yn cytuno gyda’r datganiadau isod ar raddfa o 1 - 5, ble mae 1 yn anghytuno’n gryf a 5 yn cytuno’n gryf.

  Anghytuno’n gryf Anghytuno Ddim yn cytuno nac anghytuno Cytuno Cytuno’n gryf
Mae’r pandemig Covid-19 wedi cael effaith negyddol ar ein sefydliad
Rydym wedi datblygu ffyrdd newydd o weithio dros y 12 mis diwethaf yr hoffem barhau â nhw
Rydym angen gwasanaethau CGGSG i’n helpu i ddod dros effaith y pandemig
Ar hyn o bryd, rydym yn ansicr sut allwn ddod dros effaith y pandemig
CGGSG

Question Title

* 29. Gan feddwl am Gymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr (CGGSG), graddiwch faint ydych yn cytuno gyda’r datganiadau isod ar raddfa o 1 - 5, ble mae 1 yn anghytuno’n gryf a 5 yn cytuno’n gryf.

  Anghytuno’n gryf Anghytuno Ddim yn cytuno nac anghytuno Cytuno Cytuno’n gryf
Mae CGGSG, fel sefydliad, yn frwd iawn dros y trydydd sector
Mae gan CGGSG agwedd ddyfeisgar
Mae safon wrth galon holl wasanaethau CGGSG
Mae CGGSG yn gweithio’n gydweithredol gydag eraill i gyflawni eu gweledigaeth
Mae CGGSG wedi ymroi i ddathlu amrywiaeth a hyrwyddo cydraddoldeb yn Sir Gaerfyrddin
Mae CGGSG yn gwneud gwahaniaeth ym mhopeth y mae’n ei wneud
Mae CGGSG yn darparu gwybodaeth a phrofiad wrth drosglwyddo gwasanaethau

Question Title

* 30. Datganiad cennad Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr (CGGSG) yw

I feithrin, datblygu, ehangu a chefnogi trydydd sector cynaliadwy a bywiog, lle mae gwirfoddoli a gwirfoddolwyr yn cael eu gwerthfawrogi, er budd cymunedau a dinasyddion Sir Gaerfyrddin.

I ddarparu arweiniad, cymorth a chefnogaeth i sefydliadau a grwpiau cymunedol, gan eu galluogi i ddod yn gynaliadwy ac yn effeithiol. Trwy weithio mewn partneriaeth ac ymateb yn gadarnhaol ac yn greadigol, ein nod yw cryfhau a grymuso sefydliadau’r trydydd sector yn Sir Gaerfyrddin.

Ydi hwn yn ddatganiad cennad priodol?

Question Title

* 31. Hoffech chi nodi unrhyw sylwadau pellach?

Diolch ichi am gwblhau’r arolwg hwn.
0 of 31 answered
 

T