CROESO

Diolch am gytuno i helpu. Mae Courtney Consulting, cwmni ymchwil annibynnol yn cynnal yr arolwg hwn ar ran grŵp partneriaid prosiect diwylliannol yn Sir Benfro o'r enw Pembrokeshire Inspired, sydd wedi ei ariannu drwy raglen LEADER fel rhan o Arwain Sir Benfro, gyda'r nod o gryfhau datblygiad y celfyddydau yn y rhanbarth. Bydd y wybodaeth a ddarparwyd yn ein helpu i ddeall mwy am y gweithgareddau creadigol a digwyddiadau fyddai’n addas ar gyfer cymunedau yn Sir Benfro. Bydd y wybodaeth a ddarparwch yn cael ei thrin yn gwbl gyfrinachol yn unol â Chod Ymddygiad y Gymdeithas Ymchwil i'r Farchnad. Ni fydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo i unrhyw drydydd parti, a bydd yn cael ei dinistrio ar ôl cwblhau'r ymchwil. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch yr arolwg hwn, neu os hoffech gopi o'n polisi preifatrwydd, cysylltwch ag Emma Courtney trwy emma@courtneyconsulting.co.uk

Y dyddiad cau i gwblhau'r arolwg yw hanner nos, 19 Medi 2019. Mae 14 cwestiwn a dylid cymryd 5 munud i gwblhau.  Bydd pob arolwg llawn gyda chyfeiriad e-bost neu rif ffon dilys yn cael eu rhoi mewn raffl i ennill un o 10 x taleb siopa £15 a 2 diced i Theatr Torch ar y 31 Hydref 2019 i weld One Man Two Guvnors.

Question Title

* 1. Pa dri gair neu ymadrodd sy’n dod i’ch meddwl yn syth pan glywch yr ymadrodd: “Diwylliant, y celfyddydau a threftadaeth”?

Question Title

* 2. Pa ddigwyddiadau o blith y rhestr isod yr ydych wedi cymryd rhan ynddynt neu eu mynychu yn y 12 mis diwethaf?
(Ticiwch bob dewis perthnasol)

  Attended Participated in 
Dansio
Syrcas
Comedi
Gwyliau
Ffilm
Cerddoriath
Opera
Digwyddiadau awyr agored
Theatr
Creftau/celfddydau gweledol
Ffotograffiaeth
Llenyddiaeth/Straeon/Barddoniath
Treftadaeth/digwyddiadau
Amgueddfa/atyniad hanes
Dim un o’r rhan
Arall

Question Title

* 3. Gan ystyried eich dewisiadau yng nghwestiwn 2 uchod, dywedwch wrthym faint yr ydych yn ei wario bob mis, ar gyfartaledd, ar fynychu neu gymryd rhan mewn gweithgareddau creadigol a diwylliannol?

Question Title

* 4. Gan ystyried y gweithgareddau creadigol yr ydych yn mwynhau eu mynychu neu gymryd rhan ynddynt, beth sy’n eich rhwystro rhag gwneud hynny’n amlach?

T