Croeso i Arolwg Ymgynghori Bysiau Conwy
Welcome to the Conwy Bus Consultation Survey

Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ddiddordeb yn eich barn a’ch profiadau o ddefnyddio gwasanaethau bysiau lleol yng Nghonwy. Rydym am siapio’n cludiant er mwyn bodloni anghenion y defnyddwyr gwasanaeth ac er mwyn gwneud hynny mae'n rhaid i ni ddeall beth yw'r anghenion hynny'n well.

Caiff pawb sy’n ymateb i'r arolwg gyfle i ennill taleb siopa gwerth £100. Anogwch eich ffrindiau a’ch teulu sy’n defnyddio’r rhwydwaith bysiau lleol i gwblhau’r arolwg hefyd os gwelwch yn dda.

Cyfrinachedd Data: Bydd yr holl wybodaeth a roddir yn cael ei thrin yn gyfrinachol ac yn unol â Deddf Diogelu Data 1998 ac unrhyw ddeddfwriaeth berthnasol arall. Ni fydd yn cael ei rhannu gydag eraill ac ni fydd ond yn cael ei defnyddio at ddibenion deall anghenion a barn trigolion Conwy ac aelodau’r cyhoedd sy’n teithio i’r sir mewn perthynas â theithio a chludiant.

Y dyddiad cau ar gyfer yr arolwg yw dydd Gwener 27 Hydref.

 Os hoffech yr Arolwg Teithio hwn mewn print bras neu fformat arall: 

Cysylltwch a ni ar 01492 575562 neu cludiantcyhoeddus@conwy.gov.uk

Conwy County Borough Council are interested in your views and experiences of using local bus services in Conwy. We want to shape our transport to meet the needs of service users and in order to do that we need to better understand what those needs are.

All respondents will have the chance to win a £100 shopping voucher. Please encourage all of your friends and family that use the local bus network to also complete the survey.

Data confidentiality: All information given will be treated confidentially and in accordance with the Data Protection Act 1998 and other relevant legislation. It will not be shared with any other parties and will be used only for the purpose of understanding the travel and transport needs and views of Conwy residents and members of the public travelling to the County.

The closing date for this survey is Friday 27th October.

If you would like this Travel Survey in large print, or any other format:

Please contact us on 01492 575562 or publictransport@conwy.gov.uk

T