Ffilm Cymru Wales support cinemas, pop-up film events and film festivals across Wales. We are committed to making it easier for audiences from all backgrounds and areas to see incredible and inspiring film. To help us understand more about these film audiences in Wales, we need you! This survey will help us to learn a little more about who the fantastic people seeing films around Wales are and how we can continue to extend the reach of film in Wales. 

All data will be anonymously gathered and will help to inform our Equality, Diversity and Inclusion Action plan. The data will be collected, used and stored in line with The Equality Act 2010 and Data Protection Act 2018. For more information about this please click here

Thank you for your time and supporting film in Wales! 

Ffilm Cymru Team

----

Mae Ffilm Cymru Wales yn cefnogi sinemâu, digwyddiadau ffilm naid a gwyliau ffilm ledled Cymru. Rydym wedi ymrwymo i'w gwneud yn haws i gynulleidfaoedd o bob cefndir ac ardal weld ffilm anhygoel ac ysbrydoledig. Er mwyn ein helpu i ddeall mwy am y cynulleidfaoedd ffilm hyn yng Nghymru, mae angen i chi! Bydd yr arolwg hwn yn ein helpu i ddysgu ychydig mwy am bwy yw'r bobl wych sy'n gweld ffilmiau ledled Cymru a sut y gallwn barhau i ymestyn cyrhaeddiad ffilm yng Nghymru.

Caiff yr holl ddata ei gasglu'n ddienw a bydd yn helpu i lywio ein Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant. Caiff y data ei gasglu, ei ddefnyddio a'i storio yn unol â Deddf Cydraddoldeb 2010 a Deddf Diogelu Data 2018. I gael rhagor o wybodaeth am hyn, cliciwch yma

Diolch am eich amser a ffilm ategol yng Nghymru!

Tîm Ffilm Cymru
 

Question Title

* 1. What is the best thing about the cinema/film festival that sent this to you?

Beth yw'r peth gorau am yr ŵyl sinema/ffilm a anfonodd hyn atoch?

Question Title

* 2. Have you seen a film here before?

Ydych chi wedi gweld ffilm yma o'r blaen?

This is my first time / Dyma fy nysgl cyntaf I'm part of the furniture / Dw i'n rhan o'r dodrefn
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 8. Do you identify as any of the below?
Please select all that apply

A ydych yn uniaethi fel unrhyw o'r isod?
Dewiswch bob in sy'n berthnasol. 

Question Title

* 14. Do you have caring responsibilities?
Please select all that apply

Oes gennych chi unrhyw gyfrifoldebau gofalu?
Dewiswch bob un sy’n berthnasol.

Question Title

* 16. How would you define your ethnicity
Please select all that apply 

Sut fyddech yn diffinio eich ethnigrwydd?
Dewiswch bob un sy’n berthnasol.

Question Title

* 17. What is your favourite cinema memory? 

Beth yw eich hoff gof sinema?

Question Title

* 18. Please share any other comments or feedback

Rhannwch unrhyw sylwadau neu adborth arall

T