Screen Reader Mode Icon
Am y cyfle i ennill taleb y Stryd Fawr gwerth £30, cwblhewch yr holiadur hwn os gwelwch yn dda.
For a chance to win a High Street gift voucher worth £30 please complete this questionnaire. 

Question Title

* 1. Enw/ Name

Question Title

* 2. Oed/ Age

Question Title

* 3. Sir/ County

Question Title

* 4. Pentref neu Dref/ Village or Town

Question Title

* 5. Ydych chi'n siarad Cymraeg?/ Do you speak Welsh?

Question Title

* 6. Ydych chi neu aelod o'r teulu yn mynychu neu gymryd rhan mewn unrhyw un o'r gweithgareddau Menter Iaith Fflint a Wrecsam a nodir isod? Cewch ddewis mwy nag un opsiwn./ Do you or a member of your family attend or take part in any of these Menter Iaith Fflint a Wrecsam's activities listed below? You can choose more than one option. 

Question Title

* 7. Ydych chi wedi clywed am waith Menter Iaith Fflint a Wrecsam yn y gymuned?/ Have you heard about Menter Iaith Fflint a Wrecsam's work in the community?

Question Title

* 8. Os ydych chi wedi clywed am weithgareddau a gwasanaethau Menter Iaith Fflint a Wrecsam, sut clywsoch chi amdanom? Cewch ddewis mwy nag un opsiwn./ If you have heard about Menter Iaith Fflint a Wrecsam's activities and services, how did you hear about us? You can choose more than one option.

Question Title

* 9. Sut gall Menter Iaith Fflint a Wrecsam wella ein hyrwyddo a marchnata?/ How can Menter Iaith Fflint a Wrecsam improve our marketing and promotion?

Question Title

* 10. Os nad ydych chi wedi defnyddio gwasanaethau Menter Iaith Fflint a Wrecsam, dywedwch wrthym pam./ If you have not used Menter Iaith Fflint a Wrecsam's services please tell us why.

Question Title

* 11. Ym mha ardaloedd yn Sir y Fflint neu Wrecsam hoffech chi weld y Fenter yn datblygu gwasanaethau newydd?/ In which areas in Flintshire or Wrexham would you like to see us developing new services?

Question Title

* 12. Ydych chi'n gwybod am unrhyw leoliadau addas yn eich cymuned leol y gallwn ni ddatblygu gwasanaethau?/ Do you know of any possible locations in your local community that we could use for our services?

Question Title

* 13. Wrth i ni gynllunio ein gwasanaethau ar gyfer y 3 blynedd nesaf, ym mha feysydd hoffech chi weld y Fenter yn gweithio a datblygu? Cewch ddewis mwy nag un opsiwn. As we plan our services for the next 3 years which services would you like to see us creating or developing? You can choose more than one option. 

Question Title

* 14. Unrhyw sylwadau pellach am wasanaethau Menter Iaith Fflint a Wrecsam?/ Do you have any further comments on Menter Iaith Fflint a Wrecsam's services?

Question Title

* 15. Diolch am gyfrannu. Nodwch isod os hoffech dderbyn Newyddlen Menter Iaith Fflint a Wrecsam i gael gwybod mwy am ein gwaith a'n digwyddiadau./ Thank you for your contribution. Please note below if you would like to receive Menter Iaith Fflint a Wrecsam's Newsletter to find out more about our work and events.

Question Title

* 16. Cyfeiriad Ebost/ Email Address

0 of 16 answered
 

T