Pa mor ystyriol o oedran yw fy nghymuned?

Gall y pethau sy’n gwneud rhywle yn lle da i fyw ac i weithio ynddo newid wrth i ni fynd yn hŷn.

Mae llawer ohonom yn parhau i fod yn fywiog wrth fynd yn hŷn, tra bod rhai ohonom yn profi arwahanrwydd, unigedd, pryderon ariannol neu iechyd gwael. Gall cynllun cymdogaeth gwael a / neu ddiffyg gwasanaethau arwain at bobl hŷn yn cael eu gwahanu o fewn y gymuned.

Mae’n allweddol ystyried anghenion pobl hŷn i sicrhau bod gennym oll y cyfle i gyflawni’r iechyd, lles a’r
ansawdd bywyd gorau bosibl.

*Dywedwch wrthym pa mor ystyriol o oedran y credwch chi yw eich cymuned.
* Rhowch sgôr allan o ddeg i bob elfen. Po uchaf yw’r sgôr po agosaf yw eich cymuned i fod yn addas ar gyfer bob oedran. Po isaf, po fwyaf o waith sydd ei angen i’w wneud yn ystyriol o oedran.
* Diffiniwch gymuned yng ngoleuni’r hyn a olyga i chi – eich pentref, maestref, tref neu ddinas.

Question Title

* 1. Gwasanaethau lleol

Pa mor hawdd yw cael mynediad at gyfleusterau neu wasanaethau lleol, e.e. siopau, swyddfa’r
post, banciau a llyfrgelloedd o fewn pellter rhesymol i’ch cartref?

0 10
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 2. Trafnidiaeth Gyhoeddus

Pa mor dda yw trafnidiaeth gyhoeddus, gan gynnwys trafnidiaeth gymunedol yn eich ardal?

0 10
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 3. Eisteddleoedd i’r cyhoedd a llefydd i gael gorffwys

Pa mor dda yw argaeledd ac ansawdd eisteddleoedd i’r cyhoedd yn eich cymuned, yn arbennig
y brif ganolfan, gorsafoedd bws a pharciau?

0 10
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 4. Toiledau cyhoeddus

Pa mor dda yw’r mynediad at doiledau cyhoeddus yn eich ardal leol?

0 10
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 5. Palmentydd

Pa mor dda yw cyflwr y palmentydd yn eich cymuned? A ydynt yn rhydd o dyllau a rhwystrau? A
ydynt yn galluogi cadeiriau olwyn a sgwteri symudedd symud yn rhydd?

0 10
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 6. Diogelwch cymdogaeth

Pa mor ddiogel yw’r strydoedd o fewn eich cymuned (presenoldeb yr heddlu, y golau a lefel y traffig)?

0 10
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 7. Llefydd i gyfarfod

Pa mor dda yw’r llefydd i gyfarfod, treulio amser, ymarfer y corff a dysgu, megis parc, canolfan
hamdden, canolfan gymunedol neu neuadd bentref?

0 10
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 8. Gwybodaeth a chyngor

Pa mor hawdd yw cael mynediad at wybodaeth a chyngor yn eich cymuned, megis gan y cyngor, llyfrgell neu sefydliad gwirfoddol?

0 10
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 9. Gwasanaethau iechyd a chymdeithasol

Pa mor dda yw’r gwasanaethau iechyd a chymdeithasol yn eich ardal chi?

0 10
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 10. Eich llais

Pa mor dda yr ystyrir eich barn ym mhenderfyniadau a chynlluniau cymunedol?

0 10
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 11. A oes gennych chi fwy o sylwadau yr hoffwch eu mynegi?

Question Title

* 12. Cyfeiriad

Question Title

* 13. Hoffwn eich cadw chi’n hysbys o’n gwaith hanfodol. Ticiwch neu cylchwch y meysydd sydd o ddiddordeb i chi:

Question Title

* 14. A hoffech i ni gysylltu â chi, ticiwch neu cylchwch:

Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg trwy ffonio 01286 677711 neu anfon e-bost at info@acgm.co.uk.
Bydd eich manylion yn cael eu cadw ar gronfa ddata ddiogel ac ni fyddwn yn rhannu eich manylion gydag unrhyw fudiadau oni bai eu bod yn ofynnol yn ôl y gyfraith.

T