Rydym wrth ein bodd yr hoffech gyflwyno cais ar gyfer Rhaglen Fentora RhCM Cymru.
Mae’r rhaglen hon yn ymwneud â menywod, eu nodau bywyd cyhoeddus a’u dyheadau.

Nodau’r cynllun yw cynyddu dealltwriaeth a hyder gwleidyddol menywod, cynyddu effaith a dylanwad menywod mewn bywyd cyhoeddus a gwleidyddiaeth, eich cefnogi wrth ddatblygu eich sgiliau ymgyrchu a siarad cyhoeddus, gwella’ch dealltwriaeth o sut mae’r Cynulliad yn gweithio, a sefyll mewn swyddi cyhoeddus a chynyddu rhwydweithiau menywod drwy fentora a chyfres o weithdai wedi’u teilwra drwy gydol 2020. 

Yn rhedeg dros ddwy flynedd lwyddiannus, rydym yn hyderus y bydd y cynllun yn gwneud gwahaniaeth i’ch cyflawniadau mewn bywyd gwleidyddol a chyhoeddus am flynyddoedd lawer i ddod.

Gall Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod (RhCM) Cymru gynnig nifer cyfyngedig o fwrsariaethau i helpu menywod sy’n byw yng Nghymru gyda chostau teithio, cefnogaeth a/neu lety. Mae’r bwrsariaethau er mwyn galluogi menywod i ddod i ddigwyddiadau mentora RhCM a chwrdd â’u mentoriaid petai na fyddent yn gallu gwneud fel arall. E-bostiwch isod os hoffech gael mwy o wybodaeth.

Cam 1: Oherwydd na allwn gadw atebion i chi ddod nôl atynt, rydym yn argymell eich body n lawrlwytho’ch dogfen gais yma er mwyn i chi gynllunio’ch atebion a’u trosglwyddo ar y ffurflen hon wedyn.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, e-bostiwch mentoring@wenwales.org.uk

Hysbysiad preifatrwydd a defnydd teg mewn perthynas â data personol: Bydd tîm Rhwydwaith Cydraddoldeb y Menywod yn defnyddio’r wybodaeth rydych yn ei darparu ar y ffurflen hon i brosesu a gwerthuso’ch cais. Gall yr wybodaeth hefyd gael ei defnyddio ar gyfer gweinyddiaeth y rhaglen ac ar gyfer y dibenion a nodir ar ddiwedd y ffurflen hon. Byddwn yn cadw’ch gwybodaeth bersonol mewn cronfa

DYDDIAD cau: 23ain Chwef, hanner nos

Question Title

* 1. Ydych chi’n cytuno gyda’r datganiad uchod ac yn rhoi eich caniatâd o ran y defnydd hwn o’ch data?

T