Rhagair i’r arolwg.

Rydyn ni (Sefydliad y Deillion Caerdydd) yn ymgynghori â’n defnyddwyr gwasanaeth a’n partneriaid ynghylch y posibilrwydd o newid ein henw. Rydyn ni’n teimlo bod ein henw yn ein rhwystro’n gynyddol rhag cefnogi rhagor o bobl a denu incwm sydd ei angen yn ddirfawr i gyflwyno gwasanaethau.

Mae mwy a mwy o bobl rydyn ni’n siarad â nhw’n dweud nad ydyn nhw am gael ein cymorth neu nad ydyn nhw o’r farn eu bod yn gymwys i dderbyn ein cymorth oherwydd eu tybiaeth mai pobl nad oes ganddyn nhw unrhyw olwg o gwbl yw’r unig bobl rydyn ni’n eu helpu.

Mae’r gair ‘Sefydliad’ yn ein henw yn annifyr i bobl, a thybir ein bod yn cyflogi pobl ddall ac â golwg rhannol i greu cynnyrch fel basgedi gwiail neu’n eu rhoi i fyw mewn uned ddiogel.  

Rydyn ni’n gweithio ar draws De Cymru ac felly nid yw’r gair ‘Caerdydd’ yn ein henw yn gywir mewn gwirionedd ac mae hynny’n peri dryswch pan fyddwn ni am gyflwyno gwasanaethau a chytuno ar gontractau gwasanaeth a chyllid.  

Ar hyn o bryd mae’n rhaid i ni ddefnyddio enw RNIB mewn lleoedd fel Abertawe a Rhondda Cynon Taf oherwydd contractau ac er ein bod yn elusen gysylltiol i RNIB, nid dyna yw enw ein helusen ac nid yw’n teimlo’n glir nac yn dryloyw.

Rydyn ni’n credu y byddai cost newid ein henw yn fach ac y bydden ni’n cael mwy o incwm gydag enw modern a mwy perthnasol.

Rydyn ni’n gwybod bod newid ein henw yn benderfyniad o bwys a byddwn ni ond yn ei newid os ydyn ni’n sicr taw dyma’r peth cywir i’w wneud ar gyfer pobl ddall ac â golwg rhannol. 

Gan gofio hynny, hoffen ni gael eich help i benderfynu a ddylen ni newid ein henw a pha enw fyddai’n rhoi’r effaith fwyaf bosibl i ni.

Dylai’r cwestiynau canlynol gymryd rhyw 15 munud i’w cwblhau. Rhowch wybod i ni os hoffech gwblhau’r holiadur yn Saesneg neu ar ffurf benodol.

 

Question Title

* 1. Am resymau hygyrchedd, allwch chi nodi a oes cyflwr golwg arnoch chi? Ni chaiff hyn ei gyhoeddi – gweler ein datganiad preifatrwydd am fanylion yn https://www.cibi.co.uk/privacy-policy/

Question Title

* 2. Allwch chi ddweud wrthyn ni pa borwr rydych chi’n ei ddefnyddio?

Question Title

* 3. Ydych chi’n darllen yr arolwg hwn gan ddefnyddio technoleg gynorthwyol?

Question Title

* 4. Ble rydych chi’n byw?

Question Title

* 5. Fyddech chi’n gwrthwynebu i Sefydliad y Deillion Caerdydd newid ei enw?

Question Title

* 6. Fyddech chi’n rhoi’r gorau i ddefnyddio’n gwasanaethau petaen ni yn newid ein henw?

Question Title

* 7. Hoffen ni ddewis enw cryno sy’n fodern ac yn hawdd ei gofio. 

Sut rydych chi’n teimlo am y tri enw posibl canlynol ar gyfer ein helusen?  

Dewiswch o 1 i 5, lle mae 1 yn golygu eich bod yn ‘hoff iawn ohono’ a 5 yn golygu ‘nad ydych yn hoff iawn o gwbl ohono’:

  1 2 3 4 5
Bywyd Golwg/Sight Life
Bywyd Golwg/Vision Life
Bywyd Cholled Golwg/Sight Loss Life
Byw â Cholled Golwg/Sight Loss Living
Golwg De Cymru/South Wales Vision

Question Title

* 8. Oes unrhyw enwau eraill fyddai’n well yn eich barn chi?

Question Title

Logos enghreifftiol gyda straplines -  HSBC Bank & Tesco

Logos enghreifftiol gyda straplines -  HSBC Bank & Tesco

Question Title

* 9. Hoffen ni ychwanegu datganiad disgrifiadol (pennawd) i’r enw a’r logo sy’n rhoi mwy o wybodaeth am yr hyn a wnawn a pham dylai pobl ddewis ein gwasanaeth. Er enghraifft, pennawd Tesco yw “Every little helps” a phennawd L’Oréal yw “Because you’re worth it”.

Dewiswch o 1 i 5, lle mae 1 yn golygu eich bod yn ‘hoff iawn ohono’ a 5 yn golygu ‘nad ydych yn hoff iawn o gwbl ohono’:

  1 2 3 4 5
Canolbwyntio ar bobl â cholled golwg
Eich elusen colled golwg lleol
Personol. Cysylltu. Ysbrydoli

Question Title

* 10. Bydd angen i ni ddatblygu logo a hunaniaeth weledol newydd er mwyn helpu pobl i wybod pwy ydyn ni pan fyddwn ni’n cyfathrebu drwy lythyr, poster, taflen a’n gwefan er enghraifft. Bydden ni’n hoffi i’r hunaniaeth yma roi syniad i bobl o’n personoliaeth a bod hyn yn ddigon cadarn i annog pobl nad ydyn nhw’n ein hadnabod ni i gysylltu â ni.  

Hoffen ni wybod sut byddech chi’n ein disgrifio ni. Rwy’n mynd i roi ychydig o eiriau gwahanol i chi a byddai’n braf pe gallech chi ddweud os ydych yn credu bod hyn yn cyd-fynd â’ch profiad chi o’n gwasanaeth ni. 

Question Title

* 11. Oes gyda chi farn am sut dylai ein logo edrych os byddwn ni’n penderfynu newid ein henw? Enghreifftiau o hyn fyddai:

Question Title

* 12. Oes unrhyw sylwadau ychwanegol yr hoffech eu nodi a’u rhannu gyda ni am enw a hunaniaeth Sefydliad y Deillion Caerdydd?

Question Title

* 13. Fyddech chi’n fodlon i ni gysylltu â chi eto yn hyn o beth?

Diolch yn fawr iawn i chi am ateb y cwestiynau hyn. Rydyn ni’n mynd i adolygu’r holl adborth a gawn ni ac yna penderfynu p’un a fyddwn ni’n newid ein henw. Os yw pobl o’r farn ei bod yn syniad da i ni newid, yna byddwn ni’n gofyn pa enw neu enwau allai weithio cyn dod i benderfyniad terfynol.

T