Rydym yn ymgynghori ar adolygiad o'r ffin ac Gwerthusiad Ardal Gadwraeth wedi'i ddiweddaru ar gyfer Llandaf.

Nodir crynodeb o'r newidiadau yn y ddogfen hon.

Rhowch eich barn i ni trwy lenwi'r arolwg hwn neu anfon e-bost atom yn cadwraeth@cardiff.gov.uk

Mae'r ymgynghoriad yn cau 12fed Ionawr 2020.

Mae dogfennau hefyd ar gael yn www.caerdydd.gov.uk/cadwraeth

Question Title

* 1. Ydych chi’n byw o fewn ffin yr ardal gadwraeth?

Question Title

* 2. Dynodwyd Ardal Gadwraeth Llandaf yn gyntaf ym 1968 ac fe’i hadolygwyd ddiwethaf yn 2006.

Ydych chi’n credu bod yr ardal wedi cadw ei chymeriad arbennig?

Question Title

* 3. Pa nodweddion ydych chi’n eu gwerthfawrogi fwyaf yn yr ardal

Question Title

* 4. Yn eich barn chi, beth yw’r bygythiad mwyaf i gymeriad neu olwg yr ardal?

Question Title

* 5. Pa welliannau hoffech chi eu gweld yn yr ardal gadwraeth?

Question Title

* 6. Rydym yn cynnig ymestyn ffin yr ardal gadwraeth i gynnwys y rhan fwyaf o The Avenue a sawl eiddo ym mhen dwyreiniol Fairwater Road.

Ydych chi’n cytuno â’r cynnig hwn?

Question Title

* 7. Oes gennych chi unrhyw sylwadau eraill ar y ffin bresennol?

Question Title

* 8. Oes gennych chi unrhyw sylwadau eraill ar yr ardal gadwraeth, yr Arfarniad neu’r rheolaethau cynllunio arfaethedig neu bresennol?

Question Title

* 9. Os hoffech adael gwybodaeth gyswllt, gwnewch hynny isod:

Bydd y wybodaeth yr ydych yn ei chyflwyno wrth lenwi’r ffurflen hon yn cael ei thrin yn gyfrinachol, yn unol â gofynion Deddf Diogelu Data 2018 a’r Egwyddorion Diogelu Data Cyffredinol.

Bydd unrhyw ddata a roddwch ar y ffurflen hon yn cael ei brosesu yn unol â gofynion y Ddeddf Diogelu Data ac wrth ei roi rydych chi’n cytuno i’r Cyngor brosesu’r data at y diben y’i rhoddwyd.  Bydd unrhyw wybodaeth bersonol a roddwch yn cael ei thrin yn gwbl gyfrinachol a bydd y Cyngor yn ei defnyddio neu ei datgelu i eraill at ddiben a ganiateir gan y gyfraith yn unig.

Os hoffech dynnu’ch caniatâd yn ôl ar unrhyw bryd e-bostiwch cadwraeth@caerdydd.gov.uk. I gael rhagor o wybodaeth am sut rydym yn prosesu’ch data personol cyfeirier at ein Polisi Preifatrwydd neu cysylltwch â’r Swyddog Diogelu Data, Ystafell 357, Neuadd y Sir, CF10 4UW e-bost:  diogeludata@caerdydd.gov.uk

Diolch am eich ymatebion.

Cliciwch gorffen i gwblhau'r arolwg

Page1 / 1
 
100% of survey complete.

T