RHAGARWEINIAD
INTRODUCTION

***Please scroll down for English***

Croeso i Arolwg Myfyrwyr Bangor 2019-20!


Rydym yn Rhif 1 yng Nghymru am gynrychioli eich buddiannau academaidd yn ôl yr Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr (ACM)!

Drwy ymateb i’r arolwg yma gallwch hefyd ennill gwobrau! Diolch am roi eich amser i gymryd rhan yn yr arolwg hwn. Bydd eich ymateb yn rhoi gwybodaeth i ni a gaiff ei defnyddio i wella'r gwasanaeth y mae Undeb Bangor (eich Undeb y Myfyrwyr) a Phrifysgol Bangor yn ei roi i fyfyrwyr.

Hefyd:

  • Cedwir eich atebion yn hollol gyfrinachol
  • Bydd yr arolwg yn cymryd 10-15 munud i’w gwblhau
  • Gallwch wrthod ateb unrhyw gwestiwn
Sylwch fod y Datganiad Preifatrwydd ar gael i chi ddarllen a'n manylion cyswllt os ydych angen gofyn unrhyw gwestiynau am yr arolwg, drwy glicio "Hoffwn" i Gwestiwn 2.

Diolch yn fawr iawn i chi am eich cymorth!

Dewiswch "Nesaf" i ddechrau'r arolwg.

Mark, Lleucu, Harry, Muhammad and Henry (Eich Swyddogion Sabothol)
***************************************
Welcome to the Bangor Student Survey 2019-20!

We’re No.1 in Wales for representing your academic interests according to the National Student Survey (NSS)!

By completing this survey you get a chance to win prizes! We thank you for taking the time to participate in the survey. Your response will give us information to improve the service Undeb Bangor (your Students' Union) and Bangor University provide to students.

Also:
  • Your responses will be kept strictly confidential
  • The  survey will take 10-15 minutes to complete
  • You can refuse to answer any question
Please note that you are able to read our Privacy Statement and see our contact details if you need to ask any questions about the survey, by selecting "Yes" to Question 2.

Thank you so much for your responses!

Select “Next” to begin the survey.

Mark, Lleucu, Harry, Muhammad and Henry (Your Sabbatical Officers)


Question Title

1. A wnewch chi gadarnhau eich bod yn hapus i ni ddyfynnu eich sylwadau yn ddienw mewn adroddiadau a negeseuon mewnol ac allanol, os gwelwch yn dda.
Please confirm you are happy for us to quote your comments anonymously in internal and external reports and communication

Question Title

2. A hoffech ddarllen ein Datganiad Preifatrwydd am Arolwg Myfyrwyr Bangor cyn ateb yr arolwg?
Would you like to read the Privacy Statement for Bangor Student Survey before continuing to respond to the survey?

T